Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Η EIOPA δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών

Δημοσίευση: 02/04/2024
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) εγκαινιάζει σήμερα την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2024, στην οποία υποβάλλει τους ασφαλιστές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο σε ένα υποθετικό σενάριο σοβαρών αλλά ευλογοφανών δυσμενών εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές και οικονομικές συνθήκες. Η φετινή άσκηση προβλέπει την εκ νέου εντατικοποίηση ή παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων και αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν τις ευρείες συνέπειες ενός τέτοιου γεγονότος στην οικονομία και τη χρηματοπιστωτική αγορά.

Ενώ η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της EIOPA για το 2024 δεν είναι άσκηση επιτυχίας ή αποτυχίας, έχει ως επί το πλείστον μικροπροληπτικό προσανατολισμό. Ο στόχος είναι πρωτίστως να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα των συμμετεχόντων στο δυσμενές σενάριο των οποίων οι κλυδωνισμοί υπερβαίνουν την τακτική ανθεκτικότητα που απαιτείται βάσει της Φερεγγυότητας II και να παρασχεθούν στις εποπτικές αρχές πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον οι εν λόγω ασφαλιστές είναι σε θέση να αντέξουν σοβαρούς κλυδωνισμούς. Η EIOPA θα αναλύσει επίσης τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για να αξιολογήσει πιθανές ευπάθειες σε ολόκληρο τον τομέα. Αυτή η μικροπροληπτική προσέγγιση θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές και εθνικές εποπτικές αρχές να εκδίδουν συστάσεις προς τον κλάδο συνολικά και, κατά περίπτωση, να συζητούν πιθανές επακόλουθες ενέργειες με μεμονωμένους ασφαλιστές, ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους.

Η μικροπροληπτική αξιολόγηση συμπληρώνεται από την εκτίμηση των δυνητικών δευτερογενών επιπτώσεων από τον ασφαλιστικό τομέα σε άλλα τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες προκαλούνται από αντιδράσεις στους προδιαγεγραμμένους κλυδωνισμούς.

Σενάριο

Το σενάριο του 2024, που αναπτύχθηκε από την EIOPA σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, προϋποθέτει νέα συσσώρευση ή συνέχιση των γεωπολιτικών εντάσεων σε συνδυασμό με ευρύ φάσμα αλυσιδωτών επιπτώσεων. Ως αποτέλεσμα των υψηλών εντάσεων, το αφήγημα προβλέπει την αναζωπύρωση εκτεταμένων διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού, που θα οδηγήσουν σε υποτονική ανάπτυξη και θα αναζωπυρώσουν τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αλυσιδωτές επιδράσεις περιλαμβάνουν την επαναξιολόγηση των προσδοκιών για τα επιτόκια που χαρακτηρίζεται από άνοδο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων της αγοράς και πιο συγκρατημένες αυξήσεις των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, αυξάνοντας περαιτέρω την ήδη ανεστραμμένη καμπύλη αποδόσεων. Η επακόλουθη σύσφιξη των συνθηκών χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με την υποτονική ανάπτυξη, είναι έτοιμη να περιορίσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, να διευρύνει τα πιστωτικά περιθώρια και να επηρεάσει δυσμενώς τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σε όλους τους τομείς. Το υψηλό επίπεδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, που οφείλεται επίσης στα σταθερά υψηλά επιτόκια μηδενικού κινδύνου, θα καταστήσει αυστηρότερες τις συνθήκες χρηματοδότησης για τις δημόσιες δαπάνες. Το αυξημένο επίπεδο δημόσιου χρέους που προκλήθηκε από την πανδημία και η ανάγκη λήψης μέτρων μετριασμού για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας σε περίοδο ύφεσης θα τροφοδοτούσαν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, οδηγώντας σε περαιτέρω ετερογενή αύξηση των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων.

Προσέγγιση και πεδίο εφαρμογής

Η EIOPA έχει μεταφράσει το παραπάνω αφήγημα σε ένα σύνολο διαταραχών της αγοράς και της ασφάλισης για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του ασφαλιστικού κλάδου σε αυτούς τόσο από κεφαλαιακή άποψη όσο και από άποψη ρευστότητας. Το δείγμα για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα περιλαμβάνει 48 επιχειρήσεις από 20 κράτη μέλη και θα καλύπτει πάνω από το 75% της αγοράς του ΕΟΧ όσον αφορά το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού.

Χρονολόγιο

Μετά την έναρξη, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα πρέπει έως τα μέσα Αυγούστου 2024 να υπολογίσουν τα αποτελέσματά τους με βάση το προβλεπόμενο σενάριο και να τα υποβάλουν στην αρμόδια εθνική εποπτική αρχή. Μόλις υποβληθούν τα αποτελέσματα, η EIOPA θα αναλάβει μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για την επικύρωση των αποτελεσμάτων, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη Οκτωβρίου 2024.

Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2024 θα δημοσιευθούν τον Δεκέμβριο σε δύο μορφές:

  • Έκθεση βάσει συγκεντρωτικών δεδομένων.
  • Δημοσίευση μεμονωμένων αποτελεσμάτων που αφορούν υποσύνολο κεφαλαιακών δεικτών (με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της σχετικής οντότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ειδική σελίδα της άσκησης.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»