Σάββατο, Μάι 8 2021

Οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για τα unit-linked προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε σήμερα μια διαβούλευση σχετικά με ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του κινδύνου αξίας χρήματος στην ευρωπαϊκή αγορά που συνδέεται με τα unit-linked προϊόντα. Αυτή η διαβούλευση είναι μια απάντηση στις ανησυχίες της EIOPA που έχει τονίσει επανειλημμένα ότι, ενώ unit-linked προϊόντα μπορούν και συχνά προσφέρουν σημαντικά οφέλη για τους αντισυμβαλλομένους, το κόστος για τους εξακολουθεί να παραμένει πολύ υψηλό. Οι υπάρχουσες ανησυχίες έχουν ενισχυθεί από την κρίση του COVID-19. Το περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου σε συνδυασμό με τους κραδασμούς της αγοράς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά καθιστούν αναγκαία την αύξηση της ρευστότητας, υπογραμμίζοντας ότι τα unit-linked προϊόντα προσφέρουν πάντα αξία στους καταναλωτές.

Η EIOPA θεωρεί ότι η αξιόπιστη τοποθέτηση των αποτελεσμάτων των καταναλωτών στο επίκεντρο των διαδικασιών σχεδιασμού προϊόντων, διανομής και παρακολούθησης είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση ζητημάτων αξίας χρήματος και ότι απαιτείται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για την υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ισχυρότερης Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Προς αυτόν τον στόχο, το έγγραφο της EIOPA παρουσιάζει το πλαίσιο που καθορίζει το πώς πρέπει να εκτιμάμε αν τα unit-linked (και τα υβριδικά) προσφέρουν αξία στα χρήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά μιας αγοράς-στόχου. Το πλαίσιο επικεντρώνεται στις εξής αρχές:

  • Η αξία που προσφέρεται από τα unit-linked προϊόντα (και τα υβριδικά) πρέπει να αξιολογείται τόσο λαμβάνοντας υπόψη το προϊόν στο σύνολό του, όσο και κάθε στοιχείο του προϊόντος (επένδυση, ασφάλιση και εγγυήσεις, εάν υπάρχουν).
  • Όταν τα προϊόντα δοκιμάζονται, οι κατασκευαστές θα πρέπει να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους και του προφίλ ανταμοιβής των προϊόντων, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και τις ανάγκες της αγοράς-στόχου, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν επιβαρύνονται με «αδικαιολόγητα» έξοδα οι καταναλωτές.
  • Τα προϊόντα που είναι δύσκολο να κατανοήσουν οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πιο λεπτομερείς αγορές-στόχους και κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα.

Το πλαίσιο είναι ένα πρώτο βήμα προς ένα ευρύτερο σύνολο εργαλείων. Αυτά θα παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις και τους επόπτες για την εκτίμηση του πότε είναι αδικαιολόγητο το κόστος και για να τους βοηθήσουν στη δοκιμή της αξίας για τα χρήματα των προϊόντων και παρέχοντας πρακτικά σημεία αναφοράς.

Η EIOPA αναζητά μια αγορά όπου οι καταναλωτές μπορούν να είναι πεπεισμένοι ότι τα προϊόντα που πωλούνται παρέχουν μια καλή σχέση ποιότητας / τιμής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδυάζουν ασφαλιστικά και επενδυτικά οφέλη. Μια ακμάζουσα αγορά που συνδέεται με τη μονάδα θα μπορούσε έτσι να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Θα μπορούσε επίσης να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για πιο βιώσιμες επενδύσεις και εξοικονομήσεις νοικοκυριών.

Η EIOPA καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους για συγκεκριμένα σχόλια σχετικά με τις διάφορες αρχές και οδηγίες έως τις 16 Ιουλίου 2021 συμπληρώνοντας την έρευνα της ΕΕ. Μια δημόσια εκδήλωση για περαιτέρω συζήτηση του πλαισίου θα οργανωθεί επίσης από την EIOPA.

Ιστορικό

Unit-linked προϊόντα – Με ακαθάριστους όρους ασφάλιστρα, τα unit-linked προϊόντα είναι το κυρίαρχο επενδυτικό προϊόν με βάση την ασφάλιση στην Ευρώπη, το οποίο ανήλθε σε 340 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2019. Σύμφωνα με την εκτίμηση της EIOPA, τα unit-linked προϊόντα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος – πάνω από 2,8 τρισεκατομμύρια ευρώ του συνολικού υπό διαχείριση περιουσιακού στοιχείου στην Ευρώπη. Ο αριθμός είναι κατά προσέγγιση λόγω του γεγονότος ότι η αναφορά βασίζεται σε κινδύνους και όχι σε προϊόντα.

Αξία χρημάτων – Αν και η αξία για τα χρήματα δεν ορίζεται ρητά στη νομοθεσία της ΕΕ, το πλαίσιο διακυβέρνησης προϊόντων και εποπτείας (POG) επισημαίνει σαφώς ότι τα χαρακτηριστικά των προϊόντων – συμπεριλαμβανομένων των δαπανών – πρέπει να δοκιμαστούν για να διασφαλιστεί ότι ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της αγοράς-στόχου, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης την ικανότητα της αγοράς-στόχου να πληρώνει και να φέρει ζημίες. Παρόλα αυτά, υπάρχει ανάγκη για πιο εναρμονισμένη καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτήσεων POG και την αντιμετώπιση των ζημιών των καταναλωτών που προκύπτουν από προϊόντα όπου το κόστος και οι χρεώσεις δεν είναι ανάλογες με τα οφέλη και ως εκ τούτου όταν τα προϊόντα δεν προσφέρουν αξία στην αγορά-στόχο.

Η EIOPA καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τα σχόλια τους έως τις 16 Ιουλίου 2021, συμπληρώνοντας την έρευνα της ΕΕ (δείτε εδώ), ενώ τονίζει ότι πρόκειται να διοργανώσει δημόσια εκδήλωση για περαιτέρω συζήτηση του πλαισίου.

Δείτε εδώ τη διαβούλευση.

Διαβάστε Ακόμα