Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Όμιλος Talanx: Ξεπερνούν για πρώτη το φορά το 1 δις ευρώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου

Δημοσίευση: 17/03/2022

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Talanx ξεπέρασαν το 1 Δις ευρώ για πρώτη φορά χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη και τα επιτυχημένα προγράμματα αναδιάρθρωσης στον κλάδο πρωτασφάλισης. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σημείωσαν διψήφια αύξηση κατά 10,7% και ανήλθαν στα 45,5 Δις ευρώ (από 41,1). Η άνοδος μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων κυμάνθηκε στο 11,8%. Όλοι οι Τομείς συνέβαλαν σε αυτήν την ανάπτυξη, ιδιαίτερης σημασίας όμως υπήρξε η συνεισφορά του Τομέα ασφάλισης Ειδικών Κινδύνων και του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων. Οι πλημμύρες “Bernd” στη Δυτική Ευρώπη και ο τυφώνας “Ida” στη Βόρεια Αμερική προκάλεσαν περισσότερες από τις μισές συνολικά μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές (1.261 εκ. ευρώ), και συνέβαλλαν στο να αγγίξει ο Όμιλος το υψηλότερο επίπεδο ζημιών από φυσικές καταστροφές που έχει παρατηρηθεί ποτέ στον Τalanx . Επιπλέον, η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 122 εκ. ευρώ (από 486) ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης θνησιμότητας στους κλάδους Αντασφάλισης Ζωής/Υγείας, ενώ οι αποζημιώσεις που σχετίζονται με τον Covid-19 στην κύρια ασφάλιση επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι φυσικές καταστροφές (235 εκ. ευρώ) και η πανδημία του κορωνοϊού (403 εκ. ευρώ) επηρέασαν τα λειτουργικά κέρδη κατά 638 εκ. ευρώ. Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη εξακολούθησαν να αυξάνονται κατά 49% στα 2,5 Δις ευρώ (από 1,6) χάρη στα προγράμματα αναδιάρθρωσης στις πρωτασφαλίσεις και στη συνεχιζόμενη εξαιρετικά ισχυρή απόδοση των αντασφαλίσεων. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν περισσότερο από 50% στα 1.011 εκ. ευρώ (από 648), υπερβαίνοντας το όριο του 1 Δις ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν το 2018, όταν ο Όμιλος δημοσίευσε τους στρατηγικούς του στόχους για την περίοδο έως το 2022. Ο Όμιλος Talanx επιβεβαιώνει την πρόβλεψή του για το 2022, ό,τι τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 1.050–1.150 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνουν στη Γενική Συνέλευση την αύξηση του μερίσματος κατά 10 σεντς ανά μετοχή, δηλαδή στα 1,60 ευρώ ανά μετοχή.

«Το γεγονός ότι τα καθαρά έσοδά μας ξεπέρασαν το 1 Δις παρά την αύξηση των απαιτήσεων που καταβάλλονται στους πελάτες δείχνει ξεκάθαρα ότι η κερδοφόρα ανάπτυξή μας βρίσκεται σε εξαιρετικά υγιείς βάσεις. Η στρατηγική μας και τα προγράμματα εκσυγχρονισμού στα τμήματα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός του θετικού αντίκτυπου των πρωτασφαλίσεων στα καθαρά έσοδα του Ομίλου και της ανάπτυξης στις αντασφαλιστικές μας δραστηριότητες ενισχύει ολοένα και περισσότερο τις δυνατότητες κερδών του επιχειρηματικού μας μοντέλου.
Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε με σιγουριά να προσεγγίσουμε το μέλλον και τις νέες προκλήσεις που γίνονται ήδη εμφανείς. Ο πληθωρισμός, μια πιο αυστηρή πολιτική επιτοκίων και οι γεωπολιτικές κρίσεις εμφανίζονται ως νέοι, κρίσιμοι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτό που κάνουμε»,
 δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟμίλουTalanx AG.

Τα προγράμματα βελτίωσης στον κλάδο των πρωτασφαλίσεων συνέχισαν να έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα όλων των Τομέων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα κέρδη του κλάδου πρωτασφαλίσεων εκτινάχθηκαν από 246 εκ. ευρώ το 2018 σε 493 εκ. ευρώ το 2021 και έτσι, το ποσοστό των καθαρών εσόδων του Ομίλου που προέρχεται από τον κλάδο πρωτασφαλίσεων αυξήθηκε από 31% σε 45% την ίδια περίοδο.

Η πρόοδος στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων φαίνονται στην βελτίωση του μικτού λειτουργικού δείκτη στο 98,7% (από 104,6%), παρά τις υψηλότερες ζημιές που προέκυψαν από τις φυσικές καταστροφές. Είμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου, να κυμανθεί ο δείκτης στο 95%. Στα 286 εκ ευρώ, ο τομέας ξεπέρασε σαφώς τον στόχο του να επιτύχει λειτουργικό κέρδος τουλάχιστον 240 εκ ευρώ έως το 2021. ο Τομέας Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία επίσης βελτίωσε το μικτό λειτουργικό δείκτη στο 94,8% (από 95,%) το 2021, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν και αυτά, στα 294 εκ. ευρώ (από 266). Η εξαγορά της HDI Italia S.p.A. (πρώην Amissima Assicurazioni S.p.A.), από την 1η Απριλίου 2021, συνέβαλε στην ανάπτυξη του τομέα κατά 203 εκ. ευρώ (ασφάλιστρα).

Ο αντίκτυπος της κρίσης του κορωνοϊού μειώθηκε σημαντικά σε σύγκριση με τη σημαντική επίδρασή του στα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Συνολικά, οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας ανήλθαν στα 122 εκ. ευρώ (από 486). Τα έξοδα αποζημιώσεων για ζημίες σχετικές με τον κορωνοϊό, το οικονομικό έτος 2021, ανήλθαν σε περίπου 600 εκ. ευρώ και επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο Αντασφάλισης Ζωής/Υγείας. Το προηγούμενο έτος, οι δαπάνες αποζημιώσεων ανήλθαν συνολικά στα 1,5 Δις ευρώ. Ταυτόχρονα, οι θετικές επιπτώσεις των παγκόσμιων «lockdown» μειώθηκαν σε ορισμένους τομείς. Ο θετικός αντίκτυπος της μείωσης των ζημιών που προκλήθηκαν από το «lockdown» ανήλθε στα 116 εκ. ευρώ (206) για ολόκληρη την περίοδο αναφοράς.

Μεγάλες Ζημιές μετά από φυσικές καταστροφές: στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

Στα 1,7 Δις ευρώ κυμάνθηκαν οι συνολικά μεγάλες ζημιές -μεγάλες ανθρωπογενείς απώλειες και μεγάλες απώλειες από φυσικές καταστροφές- οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το υψηλό συγκριτικά ποσό του 2020 (στα 2,1 Δις ευρώ), το οποίο οφειλόταν στην πανδημία του κορωνοϊού. Οι μεγάλες ζημιές, ύψους 484 εκ. ευρώ οφείλονται σε ανθρωπογενείς αιτίες το 2021, ενώ οι ζημίες από φυσικές καταστροφές ανήλθαν στα 1.261 εκ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο αρχικός προϋπολογισμός μεγάλων ζημιών για ολόκληρο το έτος, ύψους περίπου 1,5 Δις ευρώ, ξεπεράστηκε κατά 235 εκ. ευρώ το οικονομικό έτος 2021. Οι αντασφαλίσεις αντιπροσώπευαν καθαρές μεγάλες ζημιές ύψους 1.250 εκ. ευρώ (από 1.595), ενώ οι πρωτασφαλίσεις ανήλθαν στα 470 εκ. ευρώ (από 531). Βασικοί παράγοντες που επηρέασαν το συνολικό επίπεδο των ζημιών ήταν ο τυφώνας «Ida» (κατά 361 εκ. ευρώ) και η χειμερινή καταιγίδα «Uri» (κατά 216 εκ. ευρώ) στη Βόρεια Αμερική αλλά και το σύστημα χαμηλής πίεσης «Bernd» (κατά 320 εκ. ευρώ) στη Δυτική Ευρώπη.

Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε κατά 22,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το οποίο είχε πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού και κυμάνθηκε στα -2,2 Δις ευρώ (από -2,8), παρά τις σημαντικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Αυτό αντανακλάται και στη βελτίωση του μικτού λειτουργικού δείκτη στο 97,7% (από 101,0%). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν στα 4,7 Δις ευρώ (από 4,2), εξαιτίας μεταξύ άλλων, των υλοποιημένων κερδών, των εσόδων από επενδύσεις και των συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό ομολόγων. Η καθαρή απόδοση των επενδύσεων ήταν 3,4% (από 3,2%). Εξαιρουμένων των διορθωτικών μέτρων, ο δείκτης Solvency II στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 βρισκόταν στο 204% (30 Ιουνίου 2021: 210).

Προτείνεται αύξηση μερίσματος 1,60 ευρώ ανά μετοχή

Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο του Ομίλου θα προτείνουν αύξηση μερίσματος στο 1,60 ευρώ ανά μετοχή (από 1,50) στη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαΐου 2022. Αυτό αντιστοιχεί σε αναλογία πληρωμής 40% επί των κερδών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς-ΔΠΧΠ. Η μερισματική απόδοση, μετρούμενη ως προς τη μέση τιμή της μετοχής το 2021, είναι 4,4%( από 4,5%).

Τέταρτο τρίμηνο: Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου πάνω από τα προ κρίσης επίπεδα

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 12,5% στα 10,4 Δις ευρώ (από 9,2) κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε στο 98,0% (από 101,7%).Την ίδια περίοδο, το 2021 είχε επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού. Το τεχνικό αποτέλεσμα για το τέταρτο τρίμηνο ανήλθε στα –590 εκ. ευρώ (από –849). Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 615 εκ. ευρώ (από 354) και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου στα 288 εκ. ευρώ (από 128).

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων: Η αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα καθοδηγείται από τους κλάδους Ασφάλισης Ειδικών Κινδύνων, Αστικής Ευθύνης και Πυρός.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκαν κατά 13,6% στα 7,6 Δις ευρώ (από 6,7) την περίοδο αναφοράς. Μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων η αύξηση κυμάνθηκε στο 14%. Η αύξηση των ασφαλίστρων οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη θετική τάση στους κλάδους Ειδικών Κινδύνων, Αστικής Ευθύνης και Πυρός.

Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από φυσικές καταστροφές κατά την περίοδο αναφοράς. Για παράδειγμα: μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από το Σύστημα Χαμηλής Πίεσης «Bernd», οι πελάτες του Τομέα υπέβαλαν 681 αξιώσεις για ζημίες που οδήγησαν σε πληρωμές ύψους περίπου 450.000 ευρώ ανά αξίωση. Ωστόσο, το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά στα 46 εκ. ευρώ από (–139), παρά τις σημαντικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών το οικονομικό έτος 2021. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στο χαμηλότερο επίπεδο πληρωμών για αποζημιώσεις που δόθηκαν σε πελάτες, σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό. Συνολικά, ο καθαρός αντίκτυπος των αυξημένων μεγάλων ζημιών λόγω φυσικών καταστροφών κατά την περίοδο αναφοράς κυμάνθηκε στα 237 εκ. ευρώ (από 148). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης για τον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων βελτιώθηκε επίσης στο 98,7% (από 104,6%) και προβλέπεται να πετύχει τον στόχο του Τομέα στο 95% σύμφωνα με τη στρατηγική του. Το αυξημένο επίπεδο ζημιών αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα επιτυχή μέτρα αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κερδοφορίας, τη συστηματική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου, τους χαμηλότερους δείκτες ζημίων (loss ratios) εξαιτίας των «lockdowns» και τις μη ενεργοποιημένες προβλέψεις μελλοντικών ζημιών ύψους περίπου 50 εκ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν σημαντικά το 2021 στα 300 εκ. ευρώ (από 254), κυρίως ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από εναλλακτικές επενδύσεις. Τα ετήσια λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σε 196 εκ. ευρώ (από 48), λόγω της αύξησης του τεχνικού αποτελέσματος και των θετικών καθαρών εσόδων από επενδύσεις. Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων συνεισέφερε κατά 143 εκ. ευρώ (από 47) στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Τέταρτο τρίμηνο: σαφής αύξηση των λειτουργικών κερδών

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 20,6% και ανήλθαν στα 1,7 Δις ευρώ (από 1,4), την περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2021. Μετά τις προσαρμογές των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων η αύξηση κυμάνθηκε σε 17,6%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης βελτιώθηκε σε σύγκριση με την περσινή περίοδο, κατά την οποία είχε πληγεί σκληρά από την πανδημία του κορωνοϊού, υποχωρώντας στο 98,9% (από 103,8%). Το τεχνικό αποτέλεσμα του Τομέα εκτινάχθηκε στα 11 εκ. ευρώ (από -33). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά 3,6% στα 80 εκ. ευρώ (από 83). Τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, στα 46 εκ. ευρώ (από 20). Η συνεισφορά του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα 42 εκ. ευρώ (από 36).

Προβλέψεις για το 2022: Καθαρά έσοδα Ομίλου 1.050-1.150 εκατ. ευρώ

Ο Όμιλος επιβεβαιώνει τόσο τις προβλέψεις για το 2022 που δημοσίευσε το φθινόπωρο του περασμένου έτους όσο και πλήρως τους μεσοπρόθεσμους στόχους του. Στοχεύει σε μονοψήφια αύξηση ασφαλίστρων σε σύγκριση με το 2021. Οι καθαρές αποδόσεις των επενδύσεων προβλέπεται να είναι περίπου στο 2,4%, με τα χαμηλά επιτόκια και τον αυξανόμενο πληθωρισμό να αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου. Ο Όμιλος Talanx αναμένει τα καθαρά έσοδα του Ομίλου να κυμανθούν από 1.050 έως 1.150 εκ. ευρώ, δηλαδή η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να αγγίξει το 10 %.

Ως συνήθως, οι στόχοι για το οικονομικό έτος 2022 υπόκεινται στις προϋποθέσεις ότι δεν θα σημειωθούν αναταράξεις στις συναλλαγματικές και κεφαλαιακές αγορές και ότι οι μεγάλες ζημιές θα παραμείνουν σύμφωνα με τις προβλέψεις. Η γεωπολιτική σύγκρουση στην Ουκρανία αναδεικνύεται ως παράγοντας αβεβαιότητας για το τρέχον οικονομικό έτος και είναι επί του παρόντος πολύ νωρίς, για να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος.

HDI Global SE, Hellas

O Νόμιμος Εκπρόσωπος και Managing Director του Ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, κ. Νότης Βαγιακάκoς, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου αλλά και ειδικότερα της συνεισφοράς σε αυτά του Τομέα Bιομηχανικών Aσφαλίσεων, δεδομένων των δυσκολιών που επέφερε η συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά.

 

Όμιλος Talanx: Ξεπερνούν για πρώτη το φορά το 1 δις ευρώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»