Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Από σήμερα οι δηλώσεις ακινήτων στο myPROPERTY για την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ – Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι

Δημοσίευση: 02/02/2024
ΕΝΦΙΑ, myPROPERTY, δηλώσεις

Από σήμερα και έως τις 22 Φεβρουαρίου οι ασφαλισμένοι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ τους για το φορολογικό έτος 2023. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, myPROPERTY οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, των οποίων τα στοιχεία αργότερα διασταυρώνονται με τα δεδομένα που έχουν παράσχει στην ΑΑΔΕ οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Για τους φορολογούμενους δικαιούχους, οι δηλώσεις λήγουν στις 22 Φεβρουαρίου ενώ σε δεύτερο στάδιο η αντιστοίχιση θα γίνεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις έως και τις 11 Μαρτίου.

Δείτε εδώ τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της έκπτωσης.

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η απόφαση 1014/2024 σχετικά με τη μείωση του EΝΦΙΑ για τις κατοικίες που είναι ασφαλισμένες για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα αναφέρονται τα εξής:

Ηλεκτρονική αίτηση – Η διαδικασία για τη χορήγηση της έκπτωσης 10%

 • Για τη χορήγηση της μείωσης του EΝΦΙΑ ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ετησίως μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε. με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET, στην οποία επιλέγει τον/τους ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί/-ούν στην ασφαλισμένη κατοικία και τον/τους συσχετίζει με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
 • Σε περίπτωση που στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ίδιας ή διαφορετικής ασφαλιστικής επιχείρησης ή ανανεώσεις ή τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε αριθμό συμβολαίου.
 • Σε περίπτωση που στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνουν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους ως προς την ασφαλισμένη αξία της κατοικίας ή/και ως προς το είδος των καλυπτόμενων κινδύνων σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, λαμβάνεται υπόψη μόνο το χρονικό διάστημα της ασφάλισης για το οποίο πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων
 • Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης είναι διαφορετικός από το φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου), καθώς και σε περίπτωση που, εκτός από τον λήπτη της ασφάλισης, έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία και άλλα φυσικά πρόσωπα (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτου), ο λήπτης της ασφάλισης καταχωρεί στην εφαρμογή myPROPERTY τους ΑΦΜ των ανωτέρω προσώπων, τα οποία ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISNET.
 • Με την υποβολή της αίτησης των παρ. 1 και 2, ο φορολογούμενος δηλώνει υπεύθυνα, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι τα στοιχεία της αίτησής του είναι ακριβή και αληθή και παρέχει τη συναίνεσή του για τη διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων της/των ασφαλισμένης/-νων κατοικίας/-κιών προς την ασφαλιστική επιχείρηση με την οποία έχει συναφθεί το σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, προκειμένου αυτή να επιβεβαιώσει την αντιστοίχιση του ακινήτου με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/-ων συμβολαίου/- ων

 

Ως Αρμόδιο Όργανο για τη χορήγηση της μείωσης είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της ΑΑΔΕ ενώ στις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε η μείωση σύμφωνα με την παρ. 1, η μείωση χορηγείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ.

Η διαδικασία χορήγησης της έκπτωσης 10% στους δικαιούχους

 • Κατά την πρώτη κεντρική εκκαθάριση του EΝΦΙΑ, η ΓΔΗΛΕΔ επαληθεύει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 για το προηγούμενο της εκκαθάρισης έτος.
 • Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 πληρούνται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους χορηγείται μείωση δέκα τοις εκατό (10%) στον EΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας.
 • Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 πληρούνται για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών, η μείωση του EΝΦΙΑ πραγματοποιείται αναλογικά, με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τον αριθμό των ημερών που καλύπτονται ανά έτος.
 • Στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 2, ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ σύμφωνα με το έντυπο «Δ500 Αίτηση – Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ» με τη διαδικασία που ορίζεται στις υπό στοιχεία Α.1272/2019 και Α. 1158/2022 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 • Για τη χορήγηση της μείωσης απαιτείται η προσκόμιση του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων και των τυχόν ανανεώσεων ή τροποποιήσεων αυτού/ών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή.
 • Η μείωση του ΕΝΦΙΑ χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1, με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1272/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Εάν η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω απόφασης.

 

Οι πολίτες – ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ελέγξουν στην πλατφόρμα του Ε9 για το φορολογικό έτος 2023, τυχόν στοιχεία που επιβαρύνουν τον EΝΦΙΑ.

Δείτε το ΦΕΚ της απόφασης 1014/2024 εδώ

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Ανάλυσέ το, 19-02-24

Μη χάσετε σήμερα στο “Ανάλυσέ το”: Μελέτη περιστατικού νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο – Ποια θα είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας;

Μη χάσετε σήμερα το “Ανάλυσέ το”, τη μοναδική διαδικτυακή εκπομπή με ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων (προ) ασφαλιστικών ελέγχων. Για ακόμα μία

Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ασφαλιστική διαμεσολάβηση, απαιτήσεις

Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή – Οι Βασικές Απαιτήσεις και το Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο

Γράφει η Εύη Μηντζιώρη, Δικηγόρος, Υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης, INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. Στο άρθρο που ακολουθεί, περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές κανονιστικές απαιτήσεις για

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»