Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

Eν μέσω πανδημίας ανάπτυξη για τον Όμιλο Talanx 4,1% με καθαρά έσοδα 673 εκατ. ευρώ

Δημοσίευση: 23/03/2021

Ετήσια Αποτελέσματα 2020 του Oμίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE Hellas.

  • Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα 41,1 Δις ευρώ (από 39,5).
  • Τα λειτουργικά κέρδη κυμάνθηκαν στα 1,7 Δις ευρώ (από 2,4)
  • Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κυμάνθηκαν στα 673 εκατ. ευρώ (από 923). Εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού, θα είχαν ξεπεράσει τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους
  • Οι σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό, ζημιές ανήλθαν στα 1,5 Δις ευρώ
  • Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού επιβάρυναν τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 486 εκατ. ευρώ
  • Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio – C.R.)[1] κυμάνθηκε στο 100,9% (από 98,3)
  • Επιβεβαίωση της πρόβλεψης για το 2021: Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου θα κυμανθούν μεταξύ 800 και 900 εκ. ευρώ
  • Το Διοικητικό και το Εποπτικό συμβούλιο του Ομίλου προτείνουν σταθερό μέρισμα 1,50 ευρώ ανά μετοχή στη Γενική Συνέλευση.

Ο Όμιλος Talanx αποδείχθηκε ισχυρός  για το οικονομικό έτος 2020 παρά τις σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό, ζημιές  οι οποίες ανήλθαν στα 1,5 Δις ευρώ: τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) κυμάνθηκαν στα 1,7 Δις ευρώ (από 2,4), ενώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 673 εκατ. ευρώ (από 923), γεγονός το οποίο επιβεβαίωσε την πρόβλεψη του Νοεμβρίου 2020 «για έσοδα άνω των 600 εκατ. ευρώ». Εξαιρουμένων των σχετιζόμενων με τον κορωνοϊό ζημιών, ο Όμιλος θα είχε ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ καθαρών εσόδων. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,1% στα 41,1 Δις ευρώ (από 39,5) ή κατά 6,9% μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιπτώσεων και παρά το δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώθηκε από την πανδημία. Η καλή απόδοση του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2020, μιας χρονιάς που επλήγη τόσο έντονα από την κρίση, οφείλεται επίσης στα επιτυχημένα διαρθρωτικά μέτρα στους τομείς Βιομηχανικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία. Στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων τα μέτρα βελτίωσης της κερδοφορίας έχουν σαφώς επηρεάσει θετικά το τεχνικό αποτέλεσμα, ενώ και στον Τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών Γερμανίας, ο στόχος του 2021 για λειτουργικά κέρδη επιτεύχθηκε εντός του 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης «KuRS», εξαιρουμένων των επιδράσεων του κορωνοϊού. Ο Όμιλος Talanx επιβεβαιώνει την πρόβλεψή του ό,τι τα καθαρά έσοδα του Ομίλου για το 2021 θα κυμανθούν μεταξύ 800 και 900 εκατ. ευρώ. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνουν, στη Γενική Συνέλευση, σταθερό μέρισμα 1,50 ευρώ ανά μετοχή.

«Ισχυρός και ανθεκτικός – ο Όμιλος Talanx διατήρησε επιτυχώς τη θέση του κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού», δήλωσε ο Torsten Leue, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG. «Συνεχίζουμε την κερδοφόρα ανάπτυξη παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2020. Δεδομένων των δυσμενών συνθηκών που προκλήθηκαν από αυτήν τη βαθιά κρίση – η οποία οδήγησε στο υψηλότερο επίπεδο ζημιών στην ιστορία της εταιρείας – η σταθερή ανάπτυξη και τα καθαρά έσοδα του Ομίλου επιδεικνύουν την ελαστικότητά του. Το ίδιο ισχύει και για την απόδοση των μερισμάτων. Όσον αφορά στο 2021, εναποθέτουμε την εμπιστοσύνη μας στα εμβόλια με τα οποία μπορεί να ξεπεραστεί η πανδημία. Είμαστε βέβαιοι ό,τι το τρέχον οικονομικό έτος τα καθαρά έσοδα του Ομίλου θα αυξηθούν και θα κυμανθούν μεταξύ 800 και 900 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε τους μεσοπρόθεσμους στόχους του Ομίλου μας έως το 2022.»

Ο Όμιλος Talanx έχει εφαρμόσει περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα στις πρωτασφαλιστικές εργασίες. Η πολύ θετική επίδραση των διαθρωτικών μέτρων βελτίωσης της κερδοφορίας στον Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων διαφαίνεται ήδη, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που σχετίζονται με τον κορωνοϊό: ο μικτός λειτουργικός δείκτης, μετά την προσαρμογή των επιδράσεων του κορωνοϊού, βελτιώθηκε στο 98,7%, πλησιάζοντας τον μακροπρόθεσμο στόχο του 95%. Εκτός COVID-19, ο Τομέας Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία θα είχε οριακά αγγίξει τον στόχο των 240 εκατ. ευρώ στα λειτουργικά κέρδη για το 2020, ένα έτος νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Όλες οι επενδύσεις στο πρόγραμμα «KuRS» έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Στον Τομέα Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών ο μικτός λειτουργικός δείκτης παρουσίασε μικρή βελτίωση φτάνοντας στο 95,2% (από 95,5%) και έτσι διατηρήθηκε σταθερή η συνεισφορά  του Τομέα  στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Συνολικά, η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα τα έξοδα ζημιών να κυμανθούν περίπου στο 1,5 Δις ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, επηρεάζοντας αρνητικά τα καθαρά έσοδα του Ομίλου κατά 486 εκατ. ευρώ. Εκτός από τα έξοδα ζημιών αναφορικά με τον κορωνοϊό υπήρχαν αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις επενδύσεις (174 εκατ. ευρώ) και τις προβλέψεις για μελλοντικές μειώσεις ασφαλίστρων (133 εκατ. ευρώ). Σε αντίθεση, ο κορωνοϊός  οδήγησε σε βελτιώσεις ύψους 206 εκατ. ευρώ σε μεμονωμένους κλάδους λόγω χαμηλότερων ζημιών και άλλων επιπτώσεων. Ο Τομέας ο οποίος επλήγη περισσότερο από τα σχετιζόμενα με την πανδημία έξοδα ζημιών ήταν ο Τομέας Αντασφάλισης, με τις ζημιές να κυμαίνονται στα 1,2 Δις ευρώ. Τα έξοδα ζημιών του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ανήλθαν στα 174 εκατ. ευρώ, του Τομέα Διεθνών Ασφαλίσεων Ιδιωτών στα 40 εκατ. ευρώ ενώ του Τομέα Ασφαλίσεων Ιδιωτών στη Γερμανία στα 24 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, και οι τέσσερις τομείς συνεισέφεραν θετικά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου. Συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού οι πρωτασφαλιστικές εργασίες συνεισέφεραν το 2020 σε ποσοστό 42% (από 39%) στα συνολικά καθαρά έσοδα του Ομίλου, δηλαδή κατά 673 εκατ. Ευρώ.

Όπως, επίσης, δήλωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Talanx AG, Torsten Leue: «Ήμασταν εκεί για τους πελάτες μας όταν μας χρειάστηκαν. Οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν σε πληθώρα γερμανικών επιχειρήσεων ήταν ουσιαστικές, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές, μεγάλες και μικρές, να αντέξουν την κρίση. Αυτό συμβαδίζει άμεσα και με τον βασικό σκοπό μας στον Όμιλο: «Μαζί φροντίζουμε για το απροσδόκητο και ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα». Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό μας, το οποίο επέδειξε εξαιρετική δέσμευση προς τους πελάτες μας και την Εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης.

Τέταρτο τρίμηνο: Τα Καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 153 εκατ. ευρώ

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Ομίλου κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, στα 9,2 Δις ευρώ. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης αυξήθηκε σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στο 101,3% (από 97,8%). Εξαιρουμένων των επιπτώσεων του κορωνοϊού θα ήταν βελτιωμένος στο 97,6%. Το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα –826 εκατ. ευρώ (από –551). Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) για το τρίμηνο μειώθηκαν στα 380 εκατ. ευρώ (από 567). Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν στα 154 εκατ. ευρώ (από 181)  λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού, ύψους 131 εκατ. ευρώ.

Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων: Η αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα υπερβαίνει τις προσδοκίες

Ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων παρουσίασε σημαντική αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρά και συνέχισε με επιτυχία τη στρατηγική του για τη βελτίωση της κερδοφορίας παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Τομέα παρουσίασε βελτίωση μετά την προσαρμογή των επιπτώσεων του κορωνοϊού και έτσι ο Τομέας συνεισέφερε θετικά στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 7,2% κατά τη διάρκεια του έτους στα 6,7 Δις ευρώ (από 6,2) και κατά 9% μετά την προσαρμογή των συναλλαγματικών επιπτώσεων. Ως αποτέλεσμα, ο Τομέας Βιομηχανικών Ασφαλίσεων ξεπέρασε τις αρχικές προβλέψεις κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η αύξηση των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων οφείλεται τόσο στην ανάπτυξη των εργασιών των Εξειδικευμένων Κινδύνων και της Αστικής Ευθύνης, όσο και στη συνολικά διαφοροποιημένο περιβάλλον τιμολόγησης.

Η υπέρβαση του προϋπολογισμού ζημιών συνεπεία του κορωνοϊού και οι προβλέψεις για το τρέχον οικονομικό έτος επηρέασαν το τεχνικό αποτέλεσμα  κατά 178 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, το τεχνικό αποτέλεσμα κυμάνθηκε στα –139 εκατ. ευρώ (από –40). Ο μικτός λειτουργικός δείκτης του Τομέα Βιομηχανικών Ασφαλίσεων αυξήθηκε ελάχιστα στο 104,6%. Μετά την προσαρμογή των επιπτώσεων του κορωνοϊού, μειώθηκε στο 98,7%, σε απόλυτη συνάρτηση με τη στρατηγική του Τομέα. Η επιτυχής αναδιάρθρωση του κλάδου Ασφάλισης Περιουσίας επιβεβαιώνεται από τον μικτό λειτουργικό δείκτη, ο οποίος κυμάνθηκε στο 99,3% μετά την προσαρμογή των επιπτώσεων του κορωνοϊού και ο οποίος ξεπέρασε τον αρχικό στόχο του κλάδου που ήταν στο 100%. Η αναμενόμενη μείωση των ασφαλίστρων προερχόμενη από τη διακοπή εργασιών οι οποίες αφορούσαν ανεπαρκώς κοστολογημένους κινδύνους, αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα υψηλότερα ασφάλιστρα. Παρά τις παράπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας, ο Τομέας αναμένει να παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση κερδοφορίας κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις μειώθηκαν κατά το 2020, στα 254 εκατ. ευρώ (από 285). Τα λειτουργικά κέρδη του Τομέα, για το 2020, ανήλθαν στα 48 εκατ. ευρώ (από 159) ενώ ο Τομέας συνεισέφερε κατά 47 εκατ. ευρώ (από 103) στα καθαρά έσοδα του Ομίλου.

Η HDI Global Specialty συνεχίζει την ισχυρή πορεία ανάπτυξης. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 41,1% κατά το οικονομικό έτος 2020 και κυμάνθηκαν στα  2,0 Δις ευρώ (από 1,4), απέχοντας ελάχιστα από τον αρχικό στόχο των 2,1 Δις ευρώ για το 2022. Το γεγονός αυτό οφείλεται και σε  μια εσωτερική μεταφορά χαρτοφυλακίου.

HDI Global SE, Hellas

O Managing Director του Ελληνικού υποκαταστήματος της HDI Global SE, κ.  Νότης Βαγιακάκoς  δήλωσε πολύ  ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου αλλά και ειδικότερα της συνεισφοράς σε αυτά του Τομέα Bιομηχανικών Aσφαλίσεων, δεδομένων των δυσκολιών που επέφερε η συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας στην Ελληνική αλλά και Διεθνή αγορά.  Αναφορικά με το ελληνικό υποκατάστημα, εξαιρετικά ικανοποιητικά ήταν, επίσης, τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2020 για την HDI Global SE, Hellas, ανέφερε. Η εταιρεία βελτίωσε τον μικτό λειτουργικό της δείκτη κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες, ενώ παράλληλα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά την διάρκεια του έτους παρουσίασαν αύξηση κατά 8,3% σε σχέση με το 2019  στα 56 εκ. ευρώ. Σαν αποτέλεσμα, τα προ φόρων κέρδη του Ελληνικού υποκαταστήματος αναμένεται να παρουσιάσουν βελτίωση έναντι του 2019 κατά περίπου 25-30%.

«Παρά τις όποιες δυσκολίες που επέφερε η πανδημία, η ροή των εργασιών μας συνεχίστηκε απρόσκοπτα και  οι συντονισμένες προσπάθειες όλων μας στις HDI Global SE Hellas, εξακολούθησαν να στηρίζουν την εδραιωμένη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας», επισήμανε ο κ. Βαγιακάκος.

Οικονομικοί Πίνακες

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx, οικονομικού έτους  2020 (IFRS)

Σε εκ. ΕΥΡΩ202020191Μεταβολή 2019/2020
Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα41.10539.494+4,1%
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα34.18533.054+3,4%
Μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio in property/casualty primary insurance and property/casualty reinsurance2)100,9%98,3%+2,6 μονάδες
Καθαρά έσοδα από επενδύσεις4.2434.323–1,9%
Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)1.6712.430–31,3%
Καθαρά κέρδη (μετά από χρηματοοικονομικά έξοδα & φόρους)1.1961.671–28,4%
Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)673923–27,0%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων26.6%9,8%–3,2 μονάδες

 

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Ομίλου Talanx   Q4 2020 (IFRS)

Σε εκ. ΕΥΡΩQ4 2020Q4 20191Μεταβολή 2019/2020
Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα9.1989.169 +0,3%
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα8.8848.869+0,2%
Μικτός λειτουργικός δείκτης (Combined Ratio in property/casualty primary insurance and property/casualty reinsurance2)101,3%97,8%+3,5 μονάδες
Καθαρά έσοδα από επενδύσεις1.1831.166+1,5%
Λειτουργικά κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)380567–33%
Καθαρά κέρδη Ομίλου (μετά από δικαιώματα μειοψηφίας)154181–15,1%
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων26,0%7,1%–1,1 μονάδες

1) Συμπεριλαμβανομένων καθαρών εσόδων από τόκους από επενδύσεων αποθεμάτων &  καταθέσεων από συμβόλαια

2) Ο λόγος των (ετησιοποιημένων) καθαρών κερδών για την περίοδο αναφοράς εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας προς τον μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα:

https://www.talanx.com/investor-relations/presentations-and-events/disclosure/2020.aspx?sc_lang=en

Financial calendar:

https://www.talanx.com/investor-relations/finanzkalender/termine.aspx?sc_lang=en

Media library:

https://mediathek.talanx.de/

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Το MDRT Day έρχεται Θεσσαλονίκη!

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του καθιερωμένου MDRT DAY στη Θεσσαλονίκη. Φέτος έχει τίτλο “Secure Today… Thrive Tomorrow” και θα διεξαχθεί το

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»