Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Alpha Bank: Επίσημη έναρξη της διαδικασίας για την απόκτηση του 9% των μετοχών – 1,33 € η μετοχή η προσφορά της UniCredit

Δημοσίευση: 30/10/2023
Alpha Bank

Αυτόν τον μήνα, η Alpha Bank έγινε το επίκεντρο του οικονομικού ενδιαφέροντος, ενώ σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοίνωσε την διαδικασία για τη διάθεση του 9% των μετοχών που κατέχει στην τράπεζα. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας συναρπαστικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, καθώς πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές συναγωνίζονται για την εξαγορά του μεριδίου στην τράπεζα.

Η απόφαση αυτή του ΤΧΣ προήλθε μετά από εκτενείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το Σαββατοκύριακο. Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε η επίσημη έναρξη της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση των 211.338.701 μετοχών, το αντίστοιχο 9% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank. Το ΤΧΣ έχει ορίσει τη Lazard ως τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο που θα διεξάγει τις συναλλαγές αυτές.

Η τιμή εκκίνησης της διαδικασίας τέθηκε στο 1,333 ευρώ ανά μετοχή, βασιζόμενη στην πρόταση που υπέβαλε η UniCredit στις 23 Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα premium περίπου 5% σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Alpha Bank στις 20 Οκτωβρίου, η οποία ήταν 1,27 ευρώ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τότε η τιμή της μετοχής έχει αυξηθεί, φτάνοντας τα 1,401 ευρώ την τελευταία εμπορική συνεδρίαση.

Ο στόχος του ΤΧΣ είναι να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή τιμή για τις μετοχές του στην Alpha Bank, προσπαθώντας ταυτόχρονα να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική αξία και την εμπορική συμφωνία που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των νέων ενδιαφερομένων επενδυτών.

Η ολοκλήρωση της ανταγωνιστικής διαδικασίας αναμένεται στις 10 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η έκθεση αποτίμησης, η οποία θα καθορίσει το εύλογο της προσφοράς και θα βοηθήσει στην αποτίμηση της Alpha Bank.

Σημειώνεται ότι η πρόταση της UniCredit περιλαμβάνει επίσης ένα ευρύτερο εμπορικό σχέδιο, περιλαμβάνοντας την εξαγορά της Alpha Bank Romania, το 51% της Alpha Life και τη συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, ειδικότερα στα αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, προβλέπει την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων επενδυτικού τύπου.

Ανεξαρτήτως του αν το ΤΧΣ αποδεχτεί την πρόταση της UniCredit, ο ιταλικός όμιλος έχει δεσμευτεί να αποκτήσει το 5% της Alpha Bank μέσω του χρηματιστηρίου εντός 24 μηνών.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Την 23η Οκτωβρίου 2023, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») έλαβε δεσμευτική προσφορά από την εταιρεία με την επωνυμία UniCredit S.p.A. (η «UniCredit») για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), σε τιμή πώλησης ανά Μετοχή ποσού of €1,33 (η «Προσφορά»).

Μετά την αξιολόγηση της Προσφοράς από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ έκρινε ότι η Προσφορά είναι καλόπιστη (bona fide offer) σύμφωνα με τη Στρατηγική Αποεπένδυσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Το ΤΧΣ καλωσορίζει αυτή την προσφορά, η οποία ανακοινώθηκε σε συνάρτηση με μια ευρύτερη στρατηγική συμφωνία ανάμεσα στην Alpha και τη UniCredit.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΧΣ, ήτοι τον Νόμο 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Νόμος του ΤΧΣ»), και στο πλαίσιο της στρατηγικής αποεπένδυσης του ΤΧΣ, περίληψη της οποίας δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ[1] (η «Στρατηγική Αποεπένδυσης»), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ ανακοινώνει την πρόθεσή του να εκκινήσει τη διαδικασία διάθεσης των Μετοχών μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας διάθεσης (η «Διαγωνιστική Διαδικασία»).

Η Διαγωνιστική Διαδικασία θα περιλαμβάνει διαδικασία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, παρ. ii) -διαδικασία επίσημης πώλησης μέσω πλειστηριασμού, της Στρατηγικής Αποεπένδυσης και θα ξεκινήσει στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος στις 30 Οκτωβρίου 2023 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023 στις 5:30 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Το ΤΧΣ έχει ορίσει τη Lazard Frères SAS («Lazard») ως σύμβουλο διάθεσης.

H Lazard, με αυτή την ιδιότητα θα διεξάγει τη διαδικασία των προσφορών. Η UniCredit δύναται να συμμετάσχει στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με τη Lazard, ώστε να λάβουν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και τις πληροφορίες για να συμμετέχουν (οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές) στη Διαγωνιστική Διαδικασία.

Προκειμένου να θεωρηθεί ως επιλέξιμη μια προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές οφείλουν να γνωρίζουν ότι το ΤΧΣ θα αξιολογήσει προσφορές μόνο επί τη βάσει ότι: (i) η προσφορά είναι για όλες τις Μετοχές, (ii) δεν θα προσφερθεί η δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων (due diligence) από το ΤΧΣ και την Alpha, (iii) σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας θα καταστεί διαθέσιμο από το ΤΧΣ και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού από τον ενδιαφερόμενο (εκτός αν επιτρέπεται βάσει των όρων αυτού) θα καθιστά τον επενδυτή μη επιλέξιμο, και (iv) με την προσφορά του επενδυτή θα προσκομιστεί απόδειξη για την ύπαρξη άμεσα διαθέσιμων κεφαλαίων.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές υποχρεούνται επίσης να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις γνωστοποίησης ταυτότητας πελάτη (KYC) προκειμένου να θεωρηθούν ως επιλέξιμοι. Οποιαδήποτε προσφορά από έναν επιλέξιμο επενδυτή πρέπει να είναι υψηλότερη από την Προσφορά της UniCredit. Η ολοκλήρωση της πώλησης των Μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, το οποίο θα αξιολογήσει την προσφορά του προτιμητέου πλειοδότη σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις για το δίκαιο και εύλογο της προσφοράς (fairness opinion) τις οποίες θα λάβει από τους ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς του συμβούλους σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ.

Όλες οι προσφορές που θα κατατεθούν θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές και θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ΤΧΣ στο τέλος της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της Διαγωνιστικής Διαδικασίας πρόκειται να ανακοινωθούν το αργότερο δυο (2) ώρες πριν το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 13 Νοεμβρίου 2023. Η Lazard ενεργεί ως Σύμβουλος Διάθεσης του ΤΧΣ και η Rothschild & Co ως Σύμβουλος Στρατηγικής Αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (UK) LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Κυριακίδης Γεωργόπουλος ενεργούν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΧΣ.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Lazard, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέροντα κατωτέρω, η οποία θα είναι σε θέση να παράσχει όλες τις απαραίτητες επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την Διαγωνιστική Διαδικασία.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Πως βλέπει ηλεκτρονικά ο πολίτης όλες τις οφειλές του σε τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ και πως λαμβάνει την σχετική βεβαίωση οφειλών

Στην Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»