Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024

Σύλλογος Ζημιωθέντων από ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Μεγαλώνει το ποσοστό αποζημίωσης | Ποσά που προσεγγίζουν τα 50εκ€

Δημοσίευση: 08/03/2023
Σύλλογος Ζημιωθέντων, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ

Ορίζεται καταληκτική ημερομηνία ενός έτους (μέχρι τέλος Μαρτίου του 2024) για να διεκδικηθούν ποσά από απαιτήσεις δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στις δημοσιευθείσες Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων.

Ένα χρόνιο μετά το πάγιο αίτημα του Συλλόγου Ζημιωθέντων από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, έγινε επιτέλους αποδεκτό από τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Σταϊκούρα, μετά την αποφασιστική παρέμβαση του νέου προέδρου του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής κύριου Θεόδωρου Κοντοβαζαινίτη και την θετική γνωμοδότηση του εκκαθαριστή της εταιρείας κύριου Σωτήρη Βασιλόπουλου.

Συγκεκριμένα με τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα ορίζεται καταληκτική ημερομηνία ενός έτους (μέχρι τέλος Μαρτίου του 2024) για να διεκδικηθούν ποσά από απαιτήσεις δικαιούχων που έχουν ενταχθεί στις δημοσιευθείσες Καταστάσεις Δικαιούχων Απαιτήσεων και δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια για είσπραξη των χρημάτων τους. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν χιλιάδες δικαιούχους μικρών ποσών που κατά πάσα πιθανότητα δεν θα διεκδικηθούν ποτέ, όμως εγκλώβιζαν ένα πολύ μεγάλο αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο υποχρεωτικά έπρεπε να κρατάει ο εκκαθαριστής για πιθανή διεκδίκηση αυτών των απαιτήσεων εν ευθέτω χρόνω.

Το ποσό αυτό προσεγγίζει τα 50εκ€ -ως ονομαστική αξία- κάτι που σημαίνει ότι η απελευθέρωσή του θα αυξήσει το ποσοστό αποζημίωσης των υπολοίπων ζημιωθέντων. Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη και ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα οδηγηθούμε σε μια οριστική λύση του ζητήματος με την συνδρομή των θεσμικών εκείνων παραγόντων που γνωρίζουν άριστα το θέμα. Ο Σύλλογός μας συνεχίζει τις επαφές του με όλους τους αρμόδιους και πολύ σύντομα θα ενημερώσει για τις εξελίξεις.

Στην συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε την σχετική τροπολογία.

3. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Ρυθμίσεις για τους Δικαιούχους Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής

α. Για όσες απαιτήσεις δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στη νομίμως δημοσιευθείσα Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής (ΚΔΑ) των ασφαλιστικών εταιρειών του άρθρου 2, οι οποίες δεν αμφισβητούνται ή για τις οποίες δημοσιεύθηκε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο έως την έναρξη ισχύος της παρούσας και για τις οποίες εκκρεμεί η πληρωμή λόγω μη συμμετοχής των Δικαιούχων στη διαδικασία προσωρινών διανομών, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καλεί τους εν λόγω δικαιούχους υποχρεωτικώς να προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά διανομής εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το δεύτερο εδάφιο.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μια (1) φορά την εβδομάδα, επί τρεις (3) συνεχείς εβδομάδες, σε πέντε (5) ημερήσιες, πανελλαδικής κυκλοφορίας, εφημερίδες, καθώς και στην ιστοσελίδα της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, δίχως την προσκόμιση από μέρους του Δικαιούχου των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών προς συμμετοχή στη διαδικασία της προσωρινής διανομής, η σχετική ενταχθείσα στην ΚΔΑ απαίτηση του δικαιούχου αποσβέννυται αυτοδικαίως.

β. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλογικά και στις προκαταβολές των παρ. 5α και 5β. Η ωφέλεια από τη διαγραφή της απαίτησης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α’, κατανέμεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή αναλογικά και συμμέτρως στους υπόλοιπους δικαιούχους και γνωστοποιείται στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.

γ. Η αποσβεστική προθεσμία του ενός (1) έτους ισχύει και για κάθε απαίτηση που εντάσσεται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις Ζωής (ΚΔΑ) με έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, με χρόνο έναρξης της προθεσμίας την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης, που μεταρρυθμίζει τελεσίδικα την ΚΔΑ, κατά παρέκκλιση της περ. α’.

δ. Η ωφέλεια της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας που προκύπτει από την ως άνω διαγραφή των χρεών προς τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση, δεν θεωρείται εισόδημα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [ν. 4172/2013 (Α’ 167)].»

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»