Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

ΤτΕ: Μειωμένο κατά 5,24% το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών το β’ τρίμηνο του 2022

Δημοσίευση: 31/08/2022
Η EIOPA αναδεικνύει τους βασικούς κινδύνους χρηματοοικονομικής σταθερότητας στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό τομέα Μειωμένη κατά 5,24% εμφανίζεται η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β' τρίμηνο του 2022, φτάνοντας τα 18,987 εκατ. ευρώ, έναντι των 20.036 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τρίμηνου, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 1.049 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ.

Μειωμένη κατά 5,24% εμφανίζεται η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο του 2022, φτάνοντας τα 18,987 εκατ. ευρώ, έναντι των 20.036 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τρίμηνου, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 1.049 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση της ΤτΕ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 865 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 13.630 εκατ. ευρώ, έναντι 14.495 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 185 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.697 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά 24 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 907 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 161 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 790 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 8,9% το β΄ τρίμηνο του 2022, έναντι 9,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε σε 10.604 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 11.200 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε μείωση των αποτιμήσεων των τίτλων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 55,8% το β΄ τρίμηνο από 55,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 3.842 εκατ. ευρώ, έναντι 4.137 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού μειώθηκε στο 20,2%, έναντι 20,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε μείωση της αποτίμησης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε σε 694 εκατ. ευρώ, έναντι 699 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε 3.494 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2022, έναντι 3.642 το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά 865 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 13.630 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά 816 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 10.613 εκατ. ευρώ, ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.017 εκατ. ευρώ. Το 70,3% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2022 Α΄ τρίμηνο

2022

Β΄ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις

1.882

1.697

Εσωτερικό

931

907

Εξωτερικό

951

790

Χρεωστικοί Τίτλοι

11.200

10.604

Εσωτερικό

3.910

3.683

Εξωτερικό

7.290

6.921

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

4.137

3.842

Εσωτερικό

1.122

1.071

Εξωτερικό

3.015

2.771

Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας

699

694

Εσωτερικό

487

461

Εξωτερικό

212

233

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

706

707

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

11

1

Δάνεια

181

183

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

415

404

Λοιπά στοιχεία

805

855

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

20.036

18.987

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια

3.642

3.494

Ασφαλιστικές προβλέψεις

14.495

13.630

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

11.429

10.613

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

1.034

1.030

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.066

3.017

Δάνεια

269

265

Λοιπά στοιχεία

1.631

1.596


Πίνακας 2: Καθαρές ροές τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)  

Τοποθετήσεις

2022

Α’ τρίμηνο

2022

Β’ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

96

112

Εσωτερικό

-419

-23

Εξωτερικό

515

135

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

-202

-19

Εσωτερικό

-8

22

Εξωτερικό

-194

-41

Μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας

12

31

Εσωτερικό

3

-1

Εξωτερικό

9

32


Διάγραμμα 1

ΤτΕ: Μειωμένο κατά 5,24% το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών το β' τρίμηνο του 2022

Διάγραμμα 2

ΤτΕ: Μειωμένο κατά 5,24% το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιριών το β' τρίμηνο του 2022

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»