Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

ΤτΕ: Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από την «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» προς την «ALLIANZ Ελλάς»

Δημοσίευση: 24/01/2023
ΤτΕ: Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από την «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ» προς την «ALLIANZ Ελλάς»

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη ΑΕΓΑ» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΑΕ»

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΤτΕ:

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται κοινή ανακοίνωση των ανωνύμων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» και «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» προς «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία», συνεπεία συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της πρώτης από τη δεύτερη.

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 24 Απριλίου 2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankogreece.gr .

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

Α N Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ALLIANZ Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» και τον δ.τ. «Allianz Hellas Single Member Insurance S.A.», που εδρεύει επί της Λεωφ. Αθηνών, αρ. 110, Κτίριο Γ, 104 42 Αθήνα, Αττική, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000234101000 και Α.Φ.Μ. 094007989, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Ευαγγελία Μαρτίνοβιτς, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 22.20/23.12.2022 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, εφεξής Allianz Hellasκαι η ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων», που εδρεύει επί της Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 274, 152 32 Χαλάνδρι, Αττική, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000322801000 και Α.Φ.Μ. 094060402, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 987/23.12.2022 πρακτικό του Διοικητικού της Συμβουλίου, εφεξής «Ευρωπαϊκή Πίστη», Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Ν ότι:

Υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος το από 18.01.2023 αίτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, αναφορικά με τη συγχώνευση της Allianz Hellas με την Ευρωπαϊκή Πίστη με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016  και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013.

Αντικείμενο του ως άνω αιτήματος είναι η παροχή έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ άρθρο 28 παρ. 10 του Ν. 4364/2016, για τη συγχώνευση των ως άνω εταιρειών, με απορρόφηση της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz Hellas και για την κατά το χρόνο νομικής συντέλεσης της συγχώνευσης μεταβίβαση (με καθολική διαδοχή άρθρ. 18 παρ. 2 περ. α’ N. 4601/2019) του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της Ευρωπαϊκής Πίστης προς την Allianz Hellas.

Το ανωτέρω αίτημα είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο από τους ειδικά εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των δύο ανωτέρω υπό συγχώνευση εταιρειών. Η ως άνω διά της συγχώνευσης μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων της Ευρωπαϊκής Πίστης ως απορροφώμενης εταιρείας ισχύει με την επιφύλαξη της έγκρισης αυτής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 7β’ του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016 καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2023

Για την ALLIANZ HELLAS

Ευαγγελία Μαρτίνοβιτς

Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Χρήστος Γεωργακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

(Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους υποβάλλοντες εναντίωση σε μεταβίβαση ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοποί Τήρησης Αρχείου

Ο σκοπός της τήρησης αρχείου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εξαίρεση των υποβαλλόντων την εναντίωση από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού συλλέγουμε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποβαλλόντων εναντίωση, τα οποία αφορούν σε στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και στοιχεία ασφαλιστικής σύμβασης (αριθμός συμβολαίου και ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι).

Τα στοιχεία αυτά προωθούνται και γνωστοποιούνται στην μεταβιβάζουσα ασφαλιστική επιχείρηση, εκτός των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αποδέκτες

Η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που η ίδια συγκεντρώνει. Ουδέποτε διαθέτει ή διαβιβάζει σε τρίτους (εκτός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως αναφέρεται πιο πάνω) ή εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα. Με την τήρηση του αρχείου των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω ασχολούνται μόνον αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50), τηλ. 210-3201111.

Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας

Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr) και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dpo@bankofgreece.gr).

Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποβαλλόντων εναντίωση για χρονικό διάστημα μέχρι και την οριστική μεταβίβαση ή την απόρριψη ή την ακύρωση αυτής.

Δικαιώματα Αιτούντων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τήρηση του αρχείου των δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό της, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην ως άνω τήρηση αρχείου των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά Ζημιών και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής και Μικτής Δραστηριότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr). ​

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

άρειος πάγος Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Πλαστό Προσωρινό Σήμα Ασφαλιστικής Κάλυψης και Βεβαίωση Ασφάλισης – Δεκτή η Αίτηση Αναψηλάφησης Ασφαλιστικής Εταιρείας

(Δημοσιεύεται στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τεύχος Ιανουάριος 2024) Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Εφετείου έγινε δεκτή η αίτηση αναψηλάφησης της

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»