Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση

Δημοσίευση: 14/02/2023
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ

Την 04.02.2023 ανακλήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» κατ’ εφαρμογή των άρθρων 153 παρ. 7 και 19 περ. α΄ του ν. 4261/2014 και το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 153 παρ. 1 και του άρθρου 145 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4261/2014 και δυνάμει της υπ’ αριθ. 456/1/04.02.2023 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 528/04.02.2023).

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Γραβιάς αρ. 3 και Γρανικού, νομίμως διορισθείσα ως Ειδικός Εκκαθαριστής του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» δυνάμει της υπ’ αριθ. 456/1/04.02.2023 απόφασης ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄528/04.02.2023)

ΚΑΛΕΙ

τους πιστωτές του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», να αναγγείλουν νομοτύπως και προσηκόντως τις απαιτήσεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.02.2016 – ΦΕΚ Β’ 717/17.03.2016 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ 221/4/17.03.2017 – ΦΕΚ Β’ 971/22.03.2017 και την απόφαση ΕΠΑΘ 302/1/8.3.2019 – ΦΕΚ Β’ 888/14.03.2019), εντός μηνός από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, στην έδρα του Ειδικού Εκκαθαριστή, επί των οδών Γραβιάς αρ. 3 και Γρανικού στο Μαρούσι Αττικής.

Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2023

Για τον Ειδικό Εκκαθαριστή

«PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία,

Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων»

_______________________

Δαμιανός Μαυράκης

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»