Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Ψηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για την ασφαλιστική εκκαθάριση και την ενίσχυση του Εγγυητικού Κεφαλαίου

Δημοσίευση: 23/09/2022
ιδιωτική ασφάλισηΨηφίστηκε η νομοθετική ρύθμιση για την ασφαλιστική εκκαθάριση και την ενίσχυση του Εγγυητικού Κεφαλαίου

Εγκρίθηκε από την Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» το οποίο εμπεριέχει ρυθμίσεις και για την ασφαλιστική εκκαθάριση.

Πιο συγκεκριμένα, το Άρθρο 139 του ψηφισθέντος σχεδίου νομοσχεδίου αναφέρει:

«Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση – Προσθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3867/2010

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), προστίθεται παρ. 5β ως εξής:

«5.β. Η προκαταβολή της παρ. 5α αφορά τις μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας βεβαιωμένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ή επιλύθηκαν με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, για τον λόγο δε αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ. Η εκ μέρους του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατανομή ενεργείται με βάση το άθροισμα των κατά την παρούσα και την προηγούμενη παράγραφο καθοριζόμενων προκαταβολών, σε σχέση με το σύνολο των αναγνωρισμένων μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας αξιώσεων με συμψηφισμό του ποσού, το οποίο έχει προκαταβληθεί νομίμως σε κάθε δικαιούχο, αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι εν γένει όροι της παρ. 5α.

Ποσά που έχουν καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και παραμένουν αδιάθετα επί τρία (3) έτη μετά τη μεταφορά στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 5α, επιστρέφονται εντόκως στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέχρι την 31η.12.2025».

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»