Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021

H κατανομή παραγωγής ασφαλίσεων Ζωής και ασφαλίσεων κατά Ζημιών ανά κανάλι διανομής 2020

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη, Ασφαλιστικός Πράκτορας

Η πανδημία COVID-19 άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα της στη κοινωνία και λειτούργησε (και λειτουργεί) ως επιταχυντής εξελίξεων και μεταβολών σε κοινωνικό, οικονομικό, επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο.

Η ασφαλιστική αγορά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση και να μείνει αλώβητη από το γενικότερο κλίμα. Υπό αυτή την έννοια παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα στοιχεία της ΕΑΕΕ για το 2020, τα οποία – εκτός των άλλων – αναλύουν την παραγωγή ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής.

*** για τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία = στοιχεία της περιόδου 2016-2019 βλέπε Γ. Κ. Κασάπης (2021), H Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά 2010-2019, Παράρτημα 2: Κανάλια Διανομής, σσ. 320-384, αναλυτικά εδώ

Τα συγκεκριμένα στοιχεία το 2020 αφορούν στους κλάδους

Ι. Ατομικών ασφαλίσεων (Ζωής/Υγείας-Ατυχημάτων-Ασθενειών/Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις)

ΙΙ. Ομαδικών ασφαλίσεων (Δανειοληπτών/Εργαζομένων/Συνταξιοδοτικών προγραμμάτων)

και

ΙΙΙ. Γενικών Κλάδων (Περιουσίας/Αστικής Ευθύνης/Σκαφών Αναψυχής/Μεταφορών και Τεχνικών Ασφαλίσεων).

Ειδικότερα:

Ι. Ατομικές ασφαλίσεις

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνει το κανάλι του bankassurance με 44,8%.

ΙΙ. Ομαδικές ασφαλίσεις

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνει το κανάλι των άμεσων πωλήσεων (μέσω διαδικτύου με χρήση ψηφιακής πλατφόρμας, Call Center, Direct mail, Corporatre Sales, Aσφαλιστικοί Υπάλληλοι) με 39,5%.

ΙΙΙ. Γενικοί Κλάδοι

-Περιουσίας

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνει το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας (πράκτορες  & μεσίτες) με 52,0%.

-Aστικής Ευθύνης

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνει το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας (πράκτορες  & μεσίτες) με 55,3%.

-Σκαφών Αναψυχής

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνει το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας (πράκτορες  & μεσίτες) με 86,6%.

-Μεταφορών

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνει το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας (πράκτορες  & μεσίτες) με 85,4%.

-Τεχνικών Ασφαλίσεων

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνει το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας (πράκτορες  & μεσίτες) με 86,3%.

Αναλυτικά

I. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Ανισοκατανομή το χαρακτηριστικό της διανομής στις ατομικές ασφαλίσεις Zωής

Το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας και του bankassurance είναι τα κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής.

Αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1

Πίνακας 1

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας

40,3%

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές  μη αποκλειστικής συνεργασίας

13,6%

Άμεσες πωλήσεις

1,30%

Bankassurance

44,8%

Σύνολο

100%

Πηγή: ΕΑΕΕ, Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής/Σύνολο έτους 2020

IΙ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Ανισοκατανομή το χαρακτηριστικό της διανομής στις ομαδικές ασφαλίσεις Zωής

Το κανάλι των άμεσων πωλήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας  είναι τα κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο στις ομαδικές ασφαλίσεις Ζωής.

Αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 2

Πίνακας 2

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας

17,7%

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές  μη αποκλειστικής συνεργασίας

31,4%

Άμεσες πωλήσεις

39,5%

Bankassurance

11,4%

Σύνολο

100%

Πηγή: ΕΑΕΕ, Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής/Σύνολο έτους 2020

ΙII. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

1. Ασφάλιση Περιουσίας

Το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας και του bankassurance είναι τα δύο κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο.

Αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 3

Πίνακας 3

ΚΑΝΑΛΙΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

8,8%

Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

39,6%

Μεσίτες ασφαλίσεων

12,4%

Άμεσες πωλήσεις

8,7%

Bankassurance

30,3%

Διαμεσολαβητές  δευτερεύουσας δραστηριότητας

0,1%

Σύνολο

100%

2. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας και το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας είναι τα κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο.

Αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 4

Πίνακας 4

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

33,0%

Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

30,5%

Μεσίτες ασφαλίσεων

24,8%

Άμεσες πωλήσεις

8,4%

Bankassurance

3,2%

Διαμεσολαβητές  δευτερεύουσας δραστηριότητας

0,2%

Σύνολο

100%

Πηγή: ΕΑΕΕ, Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης/Έρευνα έτους 2020

Η κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής εμφανίζεται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

KANAΛΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Δίκτυα και πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

Μεσίτες ασφαλίσεων

Άμεσες πωλήσεις

Bankassurance

Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας

Γενική

13,8%

38,4%

33,8%

8,9%

4,6%

0,4%

100%

Προϊόντος

35,9%

31,7%

23,6%

6,3%

2,5%

0,0%

100%

Εργοδοτική

13,5%

38,9%

38,0%

5,4%

4,2%

0,0%

100%

Επαγγελματική

26,0%

41,1%

25,9%

4,3%

2,6%

0,1%

100%

Ευθύνη στελεχών διοίκησης

8,4%

1,6%

4,3%

14,0%

1,7%

0,1%

100%

Κλινικές δοκιμές

0,0%

12,9%

56,1%

31,0%

0,0%

0,0%

100%

Περιβαλλοντική

34,3%

39,6%

22,3%

2,4%

1,5%

0,0%

100%

Σύνολο

33,0%

30,5%

24,8%

8,4%

3,2%

0,2%

100%

Πηγή: ΕΑΕΕ, Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης/Έρευνα έτους 2020

Ειδικότερα, για τις επαγγελματικές ευθύνες η κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής εμφανίζεται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

KANAΛΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Δίκτυα και πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

Μεσίτες ασφαλίσεων

Άμεσες πωλήσεις

Bankassurance

Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας

Ιατρών

17,1%

61,1%

18,8%

1,2%

1,8%

0,0%

100%

Διαμεσολαβούντων

29,2%

28,1%

2,1%

35,4%

4,9%

0,4%

100%

Αρχιτεκτόνων

24,8%

28,4%

45,9%

0,9%

0,0%

0,0%

100%

Δικηγόρων

73,9%

17,4%

3,9%

3,9%

0,9%

0,0%

100%

Λογιστών

54,6%

43,9%

0,4%

0,4%

0,9%

0,0%

100%

Λοιπά επαγγέλματα

28,8%

17,1%

44,2%

4,7%

4,7%

0,2%

100%

Σύνολο

26,0%

41,1%

25,9%

4,3%

2,6%

0,1%

100%

3. Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας  και το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας είναι τα κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο.

Αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 7

Πίνακας 7

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

11,6%

Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

60,7%

Μεσίτες ασφαλίσεων

25,9%

Άμεσες πωλήσεις

1,1%

Bankassurance

0,7%

Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας

0,07%

Σύνολο

100%

Πηγή: ΕΑΕΕ, Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής/Στοιχεία έτους 2020

4. Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων

Το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας και το κανάλι των διαμεσολαβητών δευτερεύουσας δραστηριότητας είναι τα κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο.

Αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 8

Πίνακας 8

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

4,32%

Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

68,51%

Μεσίτες ασφαλίσεων

16,93%

Άμεσες πωλήσεις

3,03%

Bankassurance

0,92%

Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας

6,29%

Σύνολο

100%

Πηγή: ΕΑΕΕ, Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων/Στοιχεία έτους 2020

5. Τεχνικές Ασφαλίσεις

Το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας  και το κανάλι των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών αποκλειστικής συνεργασίας είναι τα κανάλια διανομής με το μεγαλύτερο μερίδιο.

Αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 9

Πίνακας 9

ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας

5,5%

Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

55,1%

Μεσίτες ασφαλίσεων

31,2%

Άμεσες πωλήσεις

4,9%

Bankassurance

2,9%

Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας

0,3%

Σύνολο

100%

Πηγή: ΕΑΕΕ, Τεχνικές Ασφαλίσεις/Στοιχεία έτους 2020

 

ΠΗΓΕΣ: EAEE, Στατιστικά στοιχεία ασφαλιστικών κλάδων 2020 (Ζωής, Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Σκαφών Αναψυχής, Μεταφορών, Τεχνικών Ασφαλίσεων)

 

Αναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

 

Διαβάστε Ακόμα

Νίκος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕΠΚΑ: Ελλιπής ο έλεγχος της ΤτΕ προς την ασφαλιστική αγορά

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), κ. Νίκος Τσεμπερλίδης στην εκπομπή Ασφαλιστικό Μαγκαζίνο και στον Αριστείδη Βασιλειάδη,