Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Η Generali επιτυγχάνει το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα στην ιστορία της με συνεχιζόμενη αύξηση ασφαλίστρων και καθαρών κερδών

Δημοσίευση: 15/03/2023
Generali , αύξηση ασφαλίστρων

Εξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή θέση κατέχει η Generali με σταθερή αύξηση ασφαλίστρων, για το 2022.

  • Μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα € 81,5 δισ. (+1,5%): ισχυρή ανάπτυξη στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+9,8%), η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη των λοιπών γραμμών ασφάλισης πέραν αυτής του αυτοκινήτου. Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής έδειξαν ανθεκτικότητα στα € 8,7 δισ., χάρις στην αποκλειστική ανάπτυξη των προγραμμάτων προστασίας και των επενδυτικών προϊόντων unit-linked, κάτι που είναι απολύτως συνεπές με την στρατηγική του Ομίλου.
  • Βέλτιστη επίδοση Λειτουργικών Αποτελεσμάτων € 6,5 δισ. (+11,2%), που βασίζεται κυρίως στον κλάδο Ζωής αλλά και στην ανάπτυξη των Γενικών Ασφαλίσεων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων ανήλθε στο 93,2% (+2,4 π.μ.) ενώ το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,35% (+0,86 π.μ.)
  • Τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα € 2.912 εκατ. (+2,3%)2
  • Eξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Φερεγγυότητας να ανέρχεται στο 221% (αντίστοιχο ποσοστό 227%, FY2021)
  • Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στα € 1,16 (+8,4%) επιβεβαιώνοντας την εστίαση του Ομίλου στις αποδόσεις των μετόχων

1 Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων Ζωής και Νέας Παραγωγής  παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους όρους (σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης). Οι αλλαγές στο Λειτουργικό Αποτέλεσμα, στον Γενικό Λογαριασμό Επενδύσεων και στις τεχνικές προβλέψεις Ζωής εξαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διάθεση ή διατεθειμένα για την ίδια λογιστική περίοδο. Τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο και ως εκ τούτου τα τελικά ποσά μπορεί να μην συμφωνούν με το στρογγυλοποιημένο αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις. Τα ποσοστιαία στοιχεία μπορεί επίσης να επηρεαστούν από την στρογγυλοποίηση.

2 Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα -που ορίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμα χωρίς την επίδραση των κερδών και ζημιών που σχετίζονται με εξαγορές και πωλήσεις- για το 2022 ήταν ίσο με το καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου και παρουσιάζει αύξηση 4,2%. Το 2021, διατηρήθηκε στα € 2.795 εκατ., εξαιρουμένων των 52 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την απόκτηση του ελέγχου του Ομίλου Cattolica και τα έκτακτα κόστη για την ένταξή του.

Ο CEO του Ομίλου Generali, κ. Phillipe Donnet δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της Generali επιβεβαιώνουν το επιτυχημένο μετασχηματισμού του οργανισμού μας, το οποίο συνεχίζεται μέσα από την πειθαρχημένη και αποτελεσματική εφαρμογή του στρατηγικού μας πλάνου «Lifetime Partner 24: Driving Growth». Ξεκινώντας από ένα σαφές όραμα για τη θέση του Ομίλου ως παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλιση και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, κάνουμε σταθερά και σχεδιασμένα βήματα με σκοπό την επίτευξη των στόχων και των φιλοδοξιών που απορρέουν από την στρατηγική μας, επιτυγχάνοντας βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους μετόχους μας, ακόμη και σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων.»

«Από αυτή την θέση έχουμε την δυνατότητα να προτείνουμε στους μετόχους μας, για μία ακόμη φορά, αυξημένο μέρισμα, χάρις στη συνεχιζόμενη αύξηση των κερδών μας, την ρευστότητα και την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Ομίλου. Επιπλέον, η Generali συνεχίζει να ηγείται του στόχου της Βιωσιμότητας, έχοντάς την, πλέον, ενσωματώσει πλήρως σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας να ενεργούμε ως υπεύθυνος ασφαλιστής, επενδυτής, εργοδότης και εταιρικός πολίτης. Όλα αυτά τα καταφέραμε χάρη στο πάθος των ανθρώπων μας και στο μοναδικό δίκτυο των ασφαλιστικών μας συμβούλων.»

 

Σύνοψη Βασικών Μεγεθών
20222021Διαφοροποίηση
Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.) 81.538 75.825 1,5%
Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.) 6.5095.852 11,2%
Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής3.5222.81625,1%
Έσοδα Ασφάλιστρων Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων2.6962.6501,7%
Λειτουργικά Αποτελέσματα Διαχείρισης Κεφαλαίων  και Περιουσίας (1)9721.076-9,6%
Λειτουργικά Αποτελέσματα Εταιρείας Χαρτοφυλακίου και Λοιπών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων20215728,9%
Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων-883-8474,3%
Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)5,35% 4,52% 0,86 π.μ.
Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)93,2% 90,8% 2,4 π.μ.
Καθαρά αποτελέσματα(2) (€ εκ.)2.912 2.847 2,3%
Κέρδη ανά μετοχή (2) (€)1,851,784,4%
Μέρισμα ανά μετοχή (€)1,16 1,07 +0,09
Μετοχικό κεφάλαιο (€ εκ.)16.201 29.308 -44,7%
Σύνολο κεφαλαίων υπό διαχείριση (€ εκ.)618.207709.617-12,9%
Δείκτης Φερεγγυότητα II (%)221% 227% -6 π.μ.
(1) Από το Q1 του 2022, ο Τομέας Διαχείρισης Κεφαλαίων μετονομάστηκε Τομέα Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσίας, ακολούθως προς το νέο οργανόγραμμα και περιλαμβάνει την Banca Generali η οποία ενέπιπτε  στον Τομέα της Εταιρείας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και των Λοιπών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

(2) Τα Ετήσια Καθαρά Αποτελέσματα του 2022 και τα Κέρδη ανά Μετοχή ήταν ίσα με το Προσαρμοσμένα Καθαρά Αποτελέσματα και τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά Μετοχή, ορίζονται ως το Καθαρό Αποτέλεσμα και Κέρδος ανά Μετοχή χωρίς την επίδραση των κερδών και ζημιών που σχετίζονται με εξαγορές και πωλήσεις.

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 81,5 δις ευρώ, το 2022. Με περισσότερους από 82.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και 69 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Generali βρίσκεται η δέσμευσή της να αποτελεί τον Lifetime Partner των ασφαλισμένων της, η οποία υλοποιείται επιτυχώς μέσα από καινοτόμες και εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, την παροχή της βέλτιστης ασφαλιστικής εμπειρίας και τις ψηφιοποιημένες δυνατότητες που αξιοποιεί το παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεών της. Η Generali έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές βιωσιμότητας σε όλες τις στρατηγικές της επιλογές, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους τους εταίρους της, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»