Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Φυσικές καταστροφές και ασφάλιση περιουσίας: οι απόψεις των καταναλωτών/ασφαλισμένων στις ΗΠΑ

Φυσικές καταστροφές

Γράφει ο Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης,

Η κλιματική αλλαγή/υπερθέρμανση του πλανήτη και οι φυσικές καταστροφές που προκαλούν απώλειες ανθρωπίνων ζωών, προβλήματα υγείας, οικονομικές και ασφαλιστικές ζημίες, είναι (και πρέπει να είναι) στη πρώτη γραμμή της επικαιρότητας (Munich RE Record hurricane season and major wildfires – The natural disaster figures for 2020, αναλυτικά εδώ, Willis Re, Summary of Natural Catastrophe Events 2020, αναλυτικά εδώ).

Yπό αυτή την έννοια παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον η έρευνα/μελέτη της National Association of Insurance Commissioners (NAIC) με τίτλο «Extreme Weather and Property Insurance: Consumer Views», η οποία διερευνά, αναλύει και συσχετίζει θέματα που υπερβαίνουν σε σημασία τα στενά γεωγραφικά όρια μιας χώρας, έστω και εάν αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως.

I. Mεθοδολογία έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 6-21 Μαρτίου του 2021 από την SurveyMonkey, στα πλαίσια της οποίας ρωτήθηκαν 2.496 ιδιοκτήτες/ενοικιαστές κατοικιών κάθε κατηγορίας.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 39 ερωτήσεων, με στόχο να διερευνηθούν τα εξής:

1. Σε ποιο βαθμό οι ερωτηθέντες βλέπουν μια σύνδεση μεταξύ ακραίων καιρικών φαινομένων και της ασφαλιστικής τους κάλυψης;
2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ του τι πιστεύουν οι ερωτηθέντες για τα ακραία καιρικά φαινόμενα και ποιες ενέργειες έχουν λάβει σχετικά με τιην ασφάλιση περιουσίας;
3. Πώς διακρίνονται/κατατάσσονται οι ιδιοκτήτες κατοικίας με βάση τις αντιλήψεις τους για τη κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται/προκαλεί;

II. Δημογραφικά

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, οι ερωτηθέντες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα με βάση

-το φύλο

-την ηλικία,

-το οικογενειακό εισόδημα

-την γεωγραφική περιοχή

και

-τη φυλή

(αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

Πίνακας 1

Δημογραφικά

συμμετεχόντων

συνολικού πληθυσμού

Φύλο
Γυναίκες

47,4

50,8

Άνδρες

52,6

49,2

Ηλικία
18-29

11,7

13,6+

30-44

38,2

19,5

45-60

26,7

18,9

>60

23,4

22,8

Εισόδημα νοικοκυριού
0-49.000 $

23,9

38,4

50.000-74.999 $

14,6

17,4

75.000-99.999 $

15,4

12,8

100.000 $ +

38,3

31,4

Δεν δηλώθηκε

7,7

Γεωγραφική περιοχή
Νοτιοανατολικές πολιτείες

20,8

17,1

Μεσοδυτικές πολιτείες

21,1

20,8

Νότιες πολιτείες

37,6

38,3

Δυτικές πολιτείες

20,5

23,9

Φυλή

Λευκοί

87,0

72,0

Μαύροι

6,7

12,8

Ασιάτες

4,1

5,7

Γηγενείς (Ινδιάνοι/κάτοικοι Αλάσκας)

1,7

0,9

Γηγενείς(κάτοικοι Χαβάης & Ειρηνικού)

0,4

0,2

Άλλοι

2,4

5,0

III. Ασφαλιστικά δεδομένα

Κατοχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιουσίας

Μεταξύ των λόγων για τη μη κατοχή ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιουσίας, το υψηλό κόστος αναφέρθηκε ως η σημαντικότερη αιτία (43,7%)

(αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 2).

Πίνακας 2

Λόγοι μη κατοχής ασφαλιστηρίου συμβολαίου περιουσίας

%

Υψηλό κόστος

43,7

Δεν το χρειάζομαι

20,5

Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση

11,3

Φροντίζω ο ίδιος για την προστασία της ιδιοκτησίας μου

8,6

Δεν εμπιστεύομαι τις ασφαλιστικές εταιρείες

8,0

Άλλοι λόγοι

8,0

Κόστος ασφάλισης

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθένταν (39,8%) καταβάλλει ετησίως ποσό 1.000-2000 $ για την ασφάλιση του

(αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 3).

Πίνακας 3

Ετήσιο ασφάλιστρο

απαντήσεων

Πληρώνει λιγότερα από 1.000$ ετησίως

21,8

Πληρώνει μεταξύ 1.000 και 2.000$ ετησίως

39,8

Πληρώνει μεταξύ 2.001 και 4.000$ ετησίως

21,0

Πληρώνει περισσότερα από 4.000$ ετησίως

9,5

Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές κόστος

8,0

Λόγοι αύξησης του κόστους ασφάλισης

Κατεγράφησαν ισοσκελισμένες απαντήσεις, με την επιδίωξη των εταιρειών να αυξήσουν τα έσοδα τους και τις φυσικές καταστροφές να καταλαμβάνουν τη πρώτη θέση με 26%

(αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 4).

Πίνακας 4

Λόγοι για τους οποίου οι ασφαλισνμένοι πιστεύουν ότι αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα τους

απαντήσεων

Οι αυξήσεις οφείλονται στη προσπάθεια των ασφαλιστικών εταιρειών να αυξήσουν το κέρδος τους

26,0

Οι αυξήσεις οφείλονται στις ζημίες που προκαλούν πυρκαϊές και τυφώνες

26,0

Οι αυξήσεις οφείλονται στη μετβολή της αξίας του ασφαλισμέβου αντικειμένου

23,0

Οι αυξήσεις οφείλονται στην αλλαγή των καλύψεων

21,0

Οι αυξήσεις οφείλονται σε ζημιές για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση

4,0

Συσχέτιση κόστους ασφάλισης και δυσκολίας ανανέωσης ασφάλισης

Τα σχετικά ποσοστά απαντήσεων τελούν σε ευθεία αναλογία με το ύψος του κόστους

(αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 5).

Πίνακας 5

Συσχέτιση

απαντήσεων

ναι

όχι

Ασφάλιστρο <1.000$ ετησίως

14

86

Ασφάλιστρο μεταξύ 1.0011-2.000$ ετησίως

22

78

Ασφάλιστρο μεταξύ 2.001-4.000$ ετησίως

41

59

Ασφάλιστρο >4.000$ ετησίως

66

34

Διαφοροποίηση φυσικών καταστροφών ανά περιοχή

Τον υπ. αριθμό 1 κίνδυνο αποτελούν

-στις νοτιοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες οι βροχοπτώσεις/πλημμύρες (39% και 32% αντίστοιχα),

-στις νότιες περιοχές οι ανεμοστρόβιλοι και τυφώνες (35%)

-στις δυτικές πολιτείες οι σεισμοί (23%)

(αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 6).

Πίνακας 6

ΝοτιοανατολικέςΜεσοδυτικές     Νότιες                              Δυτικές                            
39%

Βροχοπτώσεις/πλημμύρες

32%

Bροχοπτώσεις/πλημμύρες

35%

Aνεμοστρόβιλοι/τυφώνες

23%

Σεισμός

20%

Bλάβες υδραυλικών συστημάτων

27%

Ανεμοστρόβιλοι/Τυφώνες

25%

Bροχοπτώσεις/πλημμύρες

19%

Bροχοπτώσεις/πλημμύρες

17%

Ανεμοστρόβιλοι/Τυφώνες

15%

Bλάβες υδραυλικών συστημάτων

16%

Bλάβες υδραυλικών συστημάτων

18%

Bλάβες υδραυλικών συστημάτων

10%

Κλοπές

10%

Χαλάζι

7%

Χαλάζι

13%

Πυρκαϊές

6%

Σεισμός

8% Κ

Κλοπές

7%

Κλοπές

10%

Κλοπές

Συσχέτιση προληπτικών μέτρων προστασίας και μείωσης ασφαλίστρων

Σημαντικό ποσοστό που ανέρχεται στο 42% των ερωτηθέντων δήλωσε, ότι θα ήταν διατεθειμένο να δαπανήσει εξ ιδίων ποσό που κυμαίνεται από 501 έως 2.500 $, προκειμένου να επιτύχει μείωση 1% έως 10% του καταβαλλόμενου ασφαλίστρου.

IV. Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής

Η έρευνα, προκειμένου να διερευνήσει τη στάση των ερωτηθέντων/ασφαλισμένων απέναντι στο πρόβλημα της υπερθέρμανσης και των φυσικών καταστροφών, χρησιμοποίησε το SASSY! Group Tool, προιόν συνεργασίας του Yale Program of Climate Change Communication και του George Mason University Center for Climate Change Communication’s, το οποίο μέσω 4 ερωτήσεων* επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει τη στάση των πολιτών απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

* 1η ερώτηση: πόσο σημαντικό είναι για εσάς προσωπικά το πρόβλημα της υπερθέρμανσης παγκοσμίως;

2η ερώτηση: πόσο σας ανησυχεί το πρόβλημα της υπερθέρμανσης παγκοσμίως;

3η ερώτηση: σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι η υπερθέρμανση θα σας βλάψει προσωπικά;

4η ερώτηση: σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι η υπερθέρμανση θα βλάψει τις επόμενες γενιές;

Με βάση τις απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα προκύπτει ότι ποσοστό 44% είναι προβληματισμένο με το συγκεκριμένο πρόβλημα (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 7).

Πίνακας 7

Κατηγοριοποίηση

%

Προβληματισμένοι

44,0

Ενδιαφερόμενοι

23,5

Προσεκτικοί

16,6

Αποστασιοποιημένοι

8,2

Αμφισβητίες

6,4

Αρνητές

1,3

Ιδιαίτερα σημαντικό τέλος είναι, το ότι ποσοστό 83% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα επισκεπτόταν ιστοσελίδες ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες ασχολούνται με θέματα κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζουν/αναλύουν στοιχεία που αναφέρονται στις φυσικές καταστροφές και στις γενικότερες επιπτώσεις τους.

Ευρήματα

  1. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιού στην έρευνα είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίου περιουσίας.
  2. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί, ότι οι ζημίες από πλημμύρες καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο τους, μολονότι η συγκεκριμένη κάλυψη δεν ανήκει στις βασικές καλύψεις ενός ασφαλιστηρίου περιουσίας, στη πράξη μόνο ποσοστό 4% έχει τη συγκεκριμένη, συμπληρωματική, κάλυψη στο συμβόλαιο του.
  3. Υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων συσχετίζει την αύξηση του κόστους της συγκεκριμένης ασφάλισης με τη κλιματική αλλαγή και την αύξηση των φυσικών καταστροφών, όπως πυρκαϊές, τυφώνες, πλημμύρες.
  4. Η αύξηση του κόστους της ασφάλισης περιουσίας – που συνδέεται με τις φυσικές καταστροφές – αναφέρεται ως ο κύριος λόγος για τη μη απόκτηση ή τη μη ανανέωση συμβολαίων αυτής της κατηγορίας κατά κύριο λόγο από κατοίκους παράκτιων πολιτειών (σε Ειρηνικό και Ατλαντικό).
  5. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε, ότι έχει επίγνωση των κινδύνων από τις φυσικές καταστροφές και της ανάγκης να προστατευτεί η ιδιοκτησία τους από αυτές, πλην όμως η συγκεκριμένη γνώση δεν μεταφράζεται στη πράξη με ανάληψη ενεργειών προς αυτή τη κατεύθυνση.
  6. Ποσοστό 44% των ερωτηθέντων δήλωσε προβληματισμένο και ευαισθητοποιημένο σχετικά με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, ποσοστό αυξημένο στις παράκτιες περιοχές (σε Ειρηνικό και Ατλαντικό).

Πηγή: NAIC (Ιούλιος 2021), Extreme Weather and Property Insurance: Consumer Views

Δείτε την έκθεση εδώ

Αναδημοσίευση: giorgoskassapis.wordpress.com

Διαβάστε Ακόμα