Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Η EIOPA προειδοποιεί τις ασφαλιστικές για τον πληθωρισμό – Τι πρέπει να προσέξουν;

Δημοσίευση: 04/01/2023
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε πρόσφατα δήλωση ως εποπτική αρχή σχετικά με τον πληθωρισμό. Η δήλωση αυτή εξετάζει ζητήματα που σχετίζονται με τον πληθωρισμό στην (αντ)ασφάλιση από μία προληπτική σκοπιά.

Σύμφωνα με τη δήλωση, υποστηρίζεται η συνέπεια στους υπολογισμούς της Φερεγγυότητας II, αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κύριες επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι (αντ)ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η δήλωση αυτή, επικεντρώνεται στην επίδραση του πληθωρισμού στα τεχνικά αποθεματικά, στις επενδύσεις, στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας και σε άλλα στοιχεία.

Ως αποτέλεσμα του χαμηλού πληθωρισμού των τελευταίων 20 ετών, είναι συχνό φαινόμενο οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται να μην λαμβάνουν ρητά υπόψη τον πληθωρισμό. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποεκτίμηση των τεχνικών αποθεματικών στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά την αποτίμηση βέλτιστης εκτίμησης (best estimate valuation). Ως εκ τούτου αναμένεται από τις επιχειρήσεις να επανεκτιμήσουν κατά πόσον οι προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό στα τεχνικά αποθεματικά εξακολουθούν να είναι ρεαλιστικές, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός μπορεί να έχει επίσης αντίκτυπο στην αξία ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Οι οργανισμοί, ιδίως εκείνοι που χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης για τις επενδύσεις τους και εκτίθενται στον πληθωρισμό και θα πρέπει να αξιολογούν κατά πόσον οι μέθοδοι αποτίμησης και/ή οι παράμετροί τους θα πρέπει να προσαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο πληθωρισμού.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός μπορεί να έχει αντίκτυπο στις κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να είναι αναγκαία η αξιολόγηση της κατάστασης και η πραγματοποίηση ορισμένων προσαρμογών.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να εξετάζουν τις άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις του πληθωρισμού σε άλλα στοιχεία, όπως τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου. Όλες οι σχετικές αξιολογήσεις που διενεργούνται από τις επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζονται δεόντως στη δική τους αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας (ORSA).

Οι εθνικές αρμόδιες αρχές αναμένεται να παρακολουθούν την αξιολόγηση από τις επιχειρήσεις των επιπτώσεων του πληθωρισμού στα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται ως συνέχεια στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας εποπτικής εξέτασης, καταλήγει η ανακοίνωση της EIOPA.

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»