Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Όριο 120.000 ευρώ οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις του κράτους σε επιχειρήσεις για ζημιές από θεομηνίες | Τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις που προβλέπονται σε ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Δημοσίευση: 23/03/2023
αποζημιώσεις λόγω θεομηνιών

Μέχρι το ποσό των 120.000 ευρώ αποζημίωσης ανά δικαιούχο θα παρέχει το κράτος σε επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές. Από την εκτίμηση του ύψους της αρωγής θα αφαιρούνται οι αποζημιώσεις που έχει λάβει ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εταιρεία βάση ασφαλιστήριου συμβολαίου.  

Οι τροποποιήσεις στην κρατική αρωγή προκύπτουν από υπουργική απόφαση της ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)” που είχε δημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2021.

Βάση της τροποποίησης οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν λαμβάνουν αποζημίωση από άλλον φορέα, ενώ επίσης απαιτείται από τη ασφαλιστική εταιρεία βεβαίωση στην οποία θα πρέπει να διαφαίνεται το συνολικό ύψος της αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος και το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχείρηση πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνει την έλλειψή του, προκειμένου να προσκομίσει το ανάλογο ποσό της αποζημίωσης από τους κρατικούς φορείς.

Εάν παρ’ όλα αυτά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο προβλέπει καλύψεις που, με βάση την ζημιά, ξεπερνάνε τα 120.000 ευρώ, η επιχείρηση δεν δικαιούται την αποζημίωση του κράτους.

Η τροποποίηση ακόμη, περιλαμβάνει και περιπτώσεις δικαιούχων που συνταξιοδοτούνται μετά την υποβολή της αίτησης, περιπτώσεις θανάτου του δικαιούχου και περιπτώσεις συγχώνευσης ή εταιρικών μετασχηματισμού.

Τέλος σύμφωνα με την απόφαση η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής.

Πιο συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση για την τροποποίηση της συγκεκριμένης ρύθμισης αναφέρει:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021 23.06.2021 απόφαση (Β’ 2670), όπως ισχύει, ως προς τις θεομηνίες από 01.06.2020 και εφεξής, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, ως εξής:

«1. Η επιχορήγηση αφορά στις επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περ. β’ του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα κατά την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και καταβάλλεται μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο ΑΦΜ κατά τον χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο και βεβαιώνεται από την οικεία Περιφέρεια.
Κατ’ εξαίρεση, για θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής, η επιχορήγηση δύναται να καταβάλλεται και:
α. σε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο (ατομική επιχείρηση, αγρότη), το οποίο συνταξιοδοτείται μετά την υποβολή της αίτησης,
β. σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου φυσικού προσώπου (ατομικής επιχείρησης, αγρότη), στους νόμιμους κληρονόμους, συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας κληρονόμων,
γ. στη νέα επιχείρηση που προκύπτει από περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευση επιχειρήσεων, διάσπαση ή μετατροπή της επιχείρησης σε άλλη εταιρική μορφή ή και εισφορά ατομικής επιχείρησης του ν. 4935/2022 (Α’ 103) εφόσον αυτή καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης και η καθολική διαδοχή αποδεικνύεται νομίμως, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 τροποποιείται το εδάφιο και προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό επί του ποσού της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, ζημίας, που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο».

3. Στο άρθρο 5 τροποποιούνται οι παρ. 1,4, 5 και 7 και προστίθεται νέα παρ. 8 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 5
Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή επιχορηγήσεων

1. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται υποχρεωτικά:
α. Βεβαίωση της Περιφέρειας στην οποία αναγράφεται η επωνυμία, ο ΑΦΜ της επιχείρησης, η ζημία που υπέστη αναλυτικά κατά κατηγορία και συνολικά, αναφορά περί εγκατάστασης και άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης εντός της ζώνης οριοθέτησης, δηλ. Δήμο και Δημοτικό διαμέρισμα και στην οποία βεβαιώνεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η τυχόν ασφαλιστική κάλυψη.
β. Πρακτικό εκτίμησης ζημιών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής.
γ. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 και ισχύει, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση, για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν πριν την 26η Σεπτεμβρίου 2021.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημιώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 για τη συγκεκριμένη θεομηνία με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
ε. Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος, καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλως υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί μη ύπαρξης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
στ. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει υποβάλει αίτηση πτώχευσης.
ζ. Επίσημο έγγραφο ή φωτοαντίγραφο αυτού, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου (IBAN), καθώς και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως αντίγραφο βιβλιαρίου, εκτύπωση e-banking, έγγραφο της Τράπεζας.
η. Πρόσφατη εκτύπωση των στοιχείων της επιχείρησης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (myAADE -Μητρώο και Επικοινωνία – Στοιχεία Επιχείρησης).
θ. Λοιπά δικαιολογητικά, όπως νομιμοποιητικά έγγραφα, τιμολόγια, κ.λπ., τα οποία καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής.
Επιπλέον των ανωτέρω, αποστέλλεται από την αρμόδια περιφέρεια συγκεντρωτικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάσταση της επιχείρησης και την ισχύουσα εκπροσώπηση, όπως αυτά τηρούνται στο Γ.Ε.Μ.Η. (Επωνυμία, ΑΦΜ, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η, κατάσταση επιχείρησης, εκπροσώπηση) τα οποία και η αρμόδια περιφέρεια αναζητεί αυτεπαγγέλτως.
Τα ανωτέρω στοιχεία από το Γ.Ε.Μ.Η. δύναται να αναζητούνται και αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Επιπλέον, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Περιφέρεια, με αποστολή σχετικών στοιχείων. Το ίδιο δύναται να διενεργείται και για τα λοιπά Δικαστήρια.
Για περιπτώσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών και έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας, τα στοιχεία αναφορικά με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας δύναται να αναζητούνται και αυτεπαγγέλτως από το Υπουργείο Οικονομικών και δύναται να είναι και υπό μορφή συγκεντρωτικών καταστάσεων.
Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις επιπρόσθετα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο νομιμοποίησης των δικαιούχων, ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αγροτών των άρθρων 11 και 12 του ν. 4797/2021, αντίστοιχα, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος της θεομηνίας.
3. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής.

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων του φακέλου, ο φάκελος διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών, συνοδευόμενος από μία αναλυτική κατάσταση των πληγεισών επιχειρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Η αναλυτική κατάσταση αρμοδίως υπογεγραμμένη περιλαμβάνει την επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει και το δικαιούμενο ποσό ανά δικαιούχο, το ποσό τυχόν προκαταβολής ή και πρώτης αρωγής και το συνολικό ποσό προς πληρωμή. Η Γ.Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους του δικαιούμενου ποσού, αφαιρούμενου του τελικού καταβλητέου ποσού της προκαταβολής και του ποσού της πρώτης αρωγής που τυχόν έχουν δοθεί, δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντίστοιχα του ν. 4797/2021.

5. Τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου τηρούνται στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

6. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης για τους σκοπούς του ελέγχου του άρθρου 21 του ν. 4797/2021.

7. Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της εκτιμηθείσας ζημίας η τυχόν αποζημίωση που καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το άθροισμα του ποσού εξόφλησης και των ποσών τυχόν προκαταβολής ή/και πρώτης αρωγής, δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό επιχορήγησης όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά ως ποσοστό επί του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας που δεν καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Εφόσον διαπιστώνεται ότι έχει καταβληθεί συνολικό ποσό επιχορήγησης που ξεπερνά το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζόμενου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

8. Ειδικά για θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής:
α. Σε περίπτωση δικαιούχου που συνταξιοδοτείται μετά την υποβολή της αίτησης στην οικεία περιφέρεια, για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τα οποία να προκύπτει ότι ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης, καθώς και η πράξη συνταξιοδότησης ή η οριστική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. β. Σε περίπτωση δικαιούχου που έχει υποβάλει αίτηση στην οικεία περιφέρεια και απεβίωσε, για την καταβολή της επιχορήγησης στους νόμιμους κληρονόμους απαιτείται η υποβολή i) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, από τα οποία να προκύπτει, ότι ο θανών ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και ii) των νομιμοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα δικαιώματα των κληρονόμων επί της επιχορήγησης (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, αντίγραφο δημοσιευθείσας διαθήκης, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό μη αποποίησης). Οι έλκοντες εκ του θανόντα δικαιώματα (κληρονόμοι) προκειμένου να τύχουν των ενισχύσεων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση συνέχισης επιχείρησης από τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας κληρονόμων, προσκομίζονται πέραν των ανωτέρω και έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση περί συνέχισης της επιχείρησης του θανόντος.

γ. Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων, απορρόφησης ή μετατροπής της δικαιούχου επιχείρησης σε άλλη εταιρική μορφή, καθώς και εισφοράς ατομικής επιχείρησης είναι δυνατή η καταβολή στην νέα επιχείρηση με νέο ΑΦΜ, εφόσον i) αποδεικνύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ότι η αρχική αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος ενίσχυσης κατά τον χρόνο της θεομηνίας και της αίτησης και ii) η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης και η καθολική διαδοχή αποδεικνύεται νομίμως. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, από τα οποία να προκύπτει, ότι η αρχικά αιτούσα επιχείρηση ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, καθώς και ότι η νέα επιχείρηση καθίσταται καθολικός διάδοχος της πληγείσας επιχείρησης».

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»