Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Αίτημα του ΕΕΘ για παράταση επαναπιστοποιήσεων για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

Το ΕΕΘ ενημερώνει τα μέλη του- επαγγελματίες Ασφαλιστικούς Συμβούλους πως η διαδικασία που αφορά στην εγγραφή ή στη διατήρηση (ανανέωση) της εγγραφής στα τηρούμενα μητρώα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, έχει αλλάξει.

Σύμφωνα με το Ν.4786/2021 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 23-3-2021, εφεξής οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές εγγράφονται και ανανεώνουν την άδειά τους στα Επιμελητήρια μέσω υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνουν πως πληρούν και διαθέτουν τα όσα ορίζει η νομοθεσία σχετικά με τα προερχόμενα από τα δικαστήρια πιστοποιητικά, χωρίς την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο.

Πιο συγκεκριμένα ο κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα δηλώνει υπεύθυνα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τα εξής:

α) πως δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης

β) πως δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Επιπλέον το Ε.Ε.Θ. ζήτησε από τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών κύριο Γεώργιο Ζαββό και από την εποπτική αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος, να παραταθεί το διάστημα επαναπιστοποίησης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέχρι τις 30/6/21 κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018 που αναφέρει την υποχρεωτική προσκόμιση βεβαιώσεων επαναπιστοποίησης εντός του πρώτου τριμήνου 2021 για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Το αίτημα παράτασης αφορά τόσο της ώρες του 2020 όσο και της περιόδου 2015-2019, διότι ήταν δύσκολο να οργανωθούν τα ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα λόγω της ισχύς κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης του covid 19. Ανάλογη ρύθμιση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου είχε γίνει και για την περίοδο του έτους 2020. Μέχρι τώρα το Ε.Ε.Θ. δεν έχει λάβει σχετική απάντηση.

Διαβάστε Ακόμα