Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

Χρωστάτε στην εφορία; – Οι 11 ερωτο-απαντήσεις για να λάβετε φορολογική ενημερότητα ακόμα και αν υπάρχουν οφειλές

Δημοσίευση: 26/10/2023
ΑΑΔΕ, οφειλές

Για τους φορολογούμενους με οφειλές, η απόκτηση φορολογικής ενημερότητας είναι πλέον πιο απλή και γρήγορη από ποτέ. Η ΑΑΔΕ πλέον επιτρέπει την ψηφιακή έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας με ένα μόνο κλικ, ακόμη και για όσους έχουν ανοικτές αιτήσεις στην εφαρμογή myΑιτήματα της ΑΑΔΕ και αναμένουν έγκριση.

Επιπλέον, η υπηρεσία διευκολύνει την έκδοση ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτων ακόμη και αν έχετε μη ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, προβλέποντας έτσι μια πιο ευέλικτη διαδικασία.

Το νέο ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας την διαδρομή myAADE.gov.gr / Εφαρμογές / Φορολογικές Υπηρεσίες / Ενημερότητα / Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας / Είσοδος στην εφαρμογή.

Αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, η ΑΑΔΕ θα εκδώσει το αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση ποσού (στην περίπτωση είσπραξης χρημάτων από το δημόσιο ή λόγω πώλησης ακινήτου).

Αντιθέτως οι πολίτες που θέλουν να λάβουν ενημερότητα αλλά έχουν μη φορολογικές οφειλές, ενημερώνονται μέσω της ανανεωμένης υπηρεσίας για το είδος της οφειλής όπως επίσης και σε ποιον φορέα θα πρέπει να απευθυνθούν για τον διακανονισμό.

Η έκδοση της φορολογικής ενημερότητας συνδέεται επίσης με το ποσό των ετήσιων φόρων που καταβάλει ο φορολογούμενος. Έτσι, ακόμη κι αν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερβαίνουν τα όρια, ο εν λόγω φορολογούμενος μπορεί να λάβει την ενημερότητα εάν έχει καταβληθεί ετησίως το 120% των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να γίνει φανερό πως πράγματι ο φορολογούμενος είναι συνεπής στις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Ακόμα και οι φορολογούμενοι που δεν έχουν λάβει ακόμα τη φορολογική ενημερότητα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της AΑΔΕ και να λάβουν το πιστοποιητικό με ένα “κλικ”.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες σχετικά με την διαδικασία όπως επίσης και να εξοικειωθούν με τη νέα υπηρεσία, η AΑΔΕ δημοσιοποίησε έναν οδηγό με ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους:

1. Μπορώ να λάβω ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμη οφειλή μικρού ποσού;

Εάν οι συνολικές ληξιπρόθεσμες oφειλές σας δεν υπερβαίνουν τα 30 ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας για:

 • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης.
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης (με παρακράτηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτου συμψηφισμού, διαφορετικά χωρίς παρακράτηση).
 • Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.
 • Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από άλλη αιτία, πλην επαχθούς (χωρίς τίμημα).
 • Ληξιπρόθεσμες οφειλές αποτελούν oφειλές βεβαιωμένες στον ΑΦΜ σας, τυχόν oφειλές από κληρονομική διαδοχή ή από διαδοχή επιχειρήσεων, τυχόν oφειλές σας από φόρο εισοδήματος που έχουν βεβαιωθεί στον ΑΦΜ του συζύγου σας καθώς και oφειλές για τις οποίες έχετε ευθύνη καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

2. Μπορώ να λάβω ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες oφειλές (άνω των τριάντα ευρώ) και η ρύθμισή μου είναι ενήμερη;

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, δηλαδή έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις και δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας διαδικτυακά για:

 • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
 • Καθώς επίσης (με παρακράτηση επί του ποσού είσπραξης ή επί του τιμήματος) και για:
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης.
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης.
 • Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία.

Κατ’ εξαίρεση, δεν χορηγείται ψηφιακά αποδεικτικό ενημερότητας στις παρακάτω περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών:

 • oφειλές, βεβαιωμένες στον ΑΦΜ σας ή / και oφειλές σας από κληρονομική διαδοχή ή από διαδοχή επιχειρήσεων ή / και oφειλές βεβαιωμένες στον ΑΦΜ υπό εκκαθάριση Νομικού Προσώπου (Ν.Π.) για τις οποίες ευθύνεστε αλληλεγγύως, που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν.4738/2020,
 • oφειλές, ατομικές ή / και από συνυπευθυνότητα, που έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017,
 • οφειλές, ατομικές ή / και από συνυπευθυνότητα, που έχουν ενταχθεί σε προσωρινή ή οριστική δικαστική ρύθμιση οφειλών κατά το ν.3869/2010,
 • oφειλές, ατομικές ή / και από συνυπευθυνότητα, που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση που δεν υποστηρίζεται από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ (π.χ. βάσει δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών κατά το προϊσχύον δίκαιο).

3. Μπορώ να λάβω ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω μη ληξιπρόθεσμες oφειλές;

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, δηλαδή έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις και δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης, μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας, διαδικτυακά, για:

 • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης.
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με παρακράτηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτου συμψηφισμού (διαφορετικά χωρίς παρακράτηση).
 • Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού (από επαχθή αιτία ή από άλλη αιτία πλην επαχθούς), στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες ατομικές oφειλές είναι έως και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά φυσικό πρόσωπο ή πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανά νομικό πρόσωπο και στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερες των ορίων αυτών, το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει σε 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του αιτούντος.
 • Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού (από επαχθή αιτία ή από άλλη αιτία πλην επαχθούς), στην περίπτωση που οι συνολικές μη ληξιπρόθεσμες oφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη για την καταβολή τους, δεν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια και στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερα των ορίων αυτών, το ύψος αυτών δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 120%  του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του πρωτοφειλέτη.

4. Είμαι Φυσικό Πρόσωπο. Μπορώ να λάβω ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι δεν έχω υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος την τελευταία πενταετία, καθώς δεν είχα υποχρέωση;

Εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημεροτητας, δηλαδή έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης και δεν υπήρχε η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορείτε να λάβετε το ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον επιλέξετε το πεδίο Υπεύθυνη Δήλωση, στο οποίο αναγράφεται ότι:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι δεν είμαι υπόχρεος σε υποβολή φορoλογικής δήλωσης για τα φορολογικά έτη: …»

5. Μπορώ να λάβω ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμες oφειλές εκτός ρύθμισης κάτω των 50.000 ευρώ, που τελούν σε αναστολή είσπραξης;

Εάν οι ληξιπρόθεσμες εκτός ρύθμισης oφειλές σας είναι κάτω των 50.000 ευρώ και τελούν σε αναστολή είσπραξης (εκ του Νόμου ή με Υπουργική Απόφαση) και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερoτητας (δηλαδή έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημεροτητας για:

• Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

• Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης (χωρίς παρακράτηση).

• Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με παρακράτηση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτεπάγγελτου συμψηφισμού (διαφορετικά χωρίς παρακράτηση).

• Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, με την προϋπόθεση ότι διενεργείται παρακράτηση η οποία εξοφλεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας που τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Κατ’ εξαίρεση, δεν χορηγείται ψηφιακά αποδεικτικό ενημερότητας, αν η αναστολή είσπραξης ισχύει δυνάμει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

6. Μπορώ να λάβω ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας μέσω της ψηφιακής  πύλης myAADE εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ληξιπρόθεσμες oφειλές άνω των 50.000 ευρώ σε αναστολή είσπραξης;

Εάν οι ληξιπρόθεσμες εκτός ρύθμισης oφειλές σας, που τελούν σε αναστολή είσπραξης (εκ του Νόμου ή με Υπουργική Απόφαση), είναι άνω των 50.000 ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις, δεν υπάρχει δέσμευση χορήγησης), μπορείτε να λάβετε ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας για:

• Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

• Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον επιλέξετε την παρακράτηση όλου του εισπραττόμενου ποσού και έως του ύψους των συνολικών οφειλών σας.

• Είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον επιλέξετε την παρακράτηση όλου του εισπραττόμενου ποσού και έως του ύψους των συνολικών οφειλών σας.

• Μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, με την προϋπόθεση ότι η υποχρεωτική παρακράτηση που θα γίνει, εξοφλεί το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας που τελούν σε αναστολή είσπραξης. Κατ’ εξαίρεση, δεν χορηγείται ψηφιακά αποδεικτικό ενημερότητας, αν η αναστολή είσπραξης ισχύει δυνάμει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

7. Είμαι επιτηδευματίας με ληξιπρόθεσμες oφειλές που έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, για τις οποίες είμαι ενήμερος, και θέλω να εισπράξω χρήματα από φορέα του Δημοσίου τομέα πλην της Κεντρικής Διοίκησης. Ποια θα είναι η παρακράτηση;

Για να καθοριστεί το ποσοστό παρακράτησης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

• Η πρόοδος στην αποπληρωμή της ρύθμισης, όπου υπολογίζεται σταθερό ποσοστό παρακράτησης 10% έως 70% επί του εισπραττόμενου ποσού και μέχρι του ύψους των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

• Τα παραπάνω ποσοστά παρακράτησης δύναται να προσαυξηθούν:

 • κατά 10% ανάλογα με τη σχέση του υπολοίπου της οφειλής που δύναται να παρακρατηθεί προς το μέσο ετήσιο εισόδημα της  τελευταίας τριετίας, το οποίο μπορεί να διατεθεί για την αποπληρωμή της ή,
 • κατά 15% εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήματος τα τελευταία δύο έτη.

• Το συνολικό ποσοστό παρακράτησης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη δύο (2) έως τεσσάρων (4) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης/ ρυθμίσεων που έπονται της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος, ανάλογα με το πλήθος των δόσεων που απομένουν.

Η τελική παρακράτηση που θα εφαρμοστεί θα είναι η μεγαλύτερη εκ των δύο προαναφερθέντων υπολογισμών (ποσοστού ή ποσού κάλυψης δόσεων).

8. Αναμένω μελλοντικά να εισπράξω από τον ίδιο φορέα και άλλα χρηματικά ποσά (π.χ. έχω υπογράψει σύμβαση με τον φορέα αυτό). Μπορώ να λάβω ψηφιακό αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων με μειωμένη παρακράτηση εάν η μόνη μου εκκρεμότητα είναι ότι έχω ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες oφειλές για τις οποίες είμαι ενήμερος;

Εφόσον αναμένετε μελλοντικά να εισπράξετε από τον ίδιο φορέα και άλλα χρηματικά ποσά, τότε μπορείτε, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία της ενότητας «Ύπαρξη περιοδικής απαίτησης», να επωφεληθείτε μικρότερης παρακράτησης επί του ποσού είσπραξης και συγκεκριμένα:

• 10% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το υπόλοιπο της ρυθμισμένης οφειλής είναι έως 20.000 ευρώ.

• 10% έως 30% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον το υπόλοιπο της ρυθμισμένης οφειλής σας είναι άνω των 20.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ποσό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη μίας  δόσης της τηρούμενης ρύθμισης/ρυθμίσεων, που έπεται της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος και να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

Ο περιοδικός χαρακτήρας της απαίτησης ελέγχεται από τον φορέα που διενεργεί την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου.

9. Έχω ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες oφειλές στις οποίες είμαι ενήμερος και θέλω να προβώ σε πώληση ενός ακινήτου μου, ποια θα είναι η παρακράτηση;

Εφόσον το τίμημα πώλησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με σταθερό ποσοστό παρακράτησης 70% επί του τιμήματος αυτού, και έως του ύψους των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εάν το τίμημα πώλησης είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, υπολογίζεται καταρχάς παρακράτηση 70% επί του τιμήματος αυτού και εφόσον το ποσό της παρακράτησης δεν καλύπτει το σύνολο των ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπολογίζεται παρακράτηση 70% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται εφόσον το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό του 70% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου δεν υπερβαίνει το τίμημα πώλησης.

10. Έχω ληξιπρόθεσμες oφειλές άνω των 50.000 ευρώ που τελούν σε αναστολή είσπραξης και θέλω να προβώ σε πώληση ενός ακινήτου. Ποια θα είναι η παρακράτηση επί του ψηφιακού αποδεικτικού ενημερότητας;

Εφόσον το τίμημα πώλησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με σταθερό ποσοστό παρακράτησης 50% επί του τιμήματος, και έως του ύψους των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης.

Εάν το τίμημα πώλησης είναι μικρότερο της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, υπολογίζεται καταρχάς παρακράτηση ποσοστού 50% επί του τιμήματος και, εφόσον το ποσό της παρακράτησης δεν καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, υπολογίζεται παρακράτηση ποσοστού 50% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται εφόσον το ποσό της παρακράτησης που προκύπτει από τον υπολογισμό του 50% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου δεν υπερβαίνει το τίμημα. Το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται ψηφιακά, εφόσον η παρακράτηση αυτή καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αναστολή είσπραξης.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την παρακράτηση όλου του τιμήματος και μέχρι του ύψους των οφειλών σας, με την προϋπόθεση ότι το τίμημα πώλησης καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αναστολή είσπραξης.

11. Έχω ληξιπρόθεσμες μη τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο oφειλές (που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής είσπραξης). Πώς μπορώ να προβώ σε πώληση του ακινήτου μου εφόσον δεν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας;

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του αποδεικτικού ενημερότητας, εξετάζεται η χορήγηση της βεβαίωσης οφειλής, η οποία εκδίδεται αντί του αποδεικτικού ενημερότητας προκειμένου να διενεργηθεί η  πράξη της μεταβίβασης ακινήτου.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

Το MDRT Day έρχεται Θεσσαλονίκη!

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής του καθιερωμένου MDRT DAY στη Θεσσαλονίκη. Φέτος έχει τίτλο “Secure Today… Thrive Tomorrow” και θα διεξαχθεί το

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»