Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Η ΕΙΟΡΑ κουνά το δάχτυλο στην Κομισιόν για τις εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ)

Δημοσίευση: 05/10/2021
H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product - PEPP). Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) με ανακοίνωσή της αναγγέλλει την έναρξη της ευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο. Τις 7 βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εποπτικών εκθέσεων για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP) ανακοίνωσε η EIOPA, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία, ομοιόμορφη και συνεπή εφαρμογή των ρυθμίσεων περί υποβολής εποπτικών εκθέσεων PEPP.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) χαιρετίζει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αναθεώρηση του Solvency II. Οι προτάσεις συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό την προσέγγιση της EIOPA και ακολουθούν τους στόχους που έχει θέσει από τον Δεκέμβριο του 2020. Η EIOPA χαιρετίζει ιδιαίτερα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει μια οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των ασφαλίσεων, η οποία θα περιλαμβάνει τη μακροπροληπτική προοπτική στο Solvency II, για την ενίσχυση της αρχής της αναλογικότητας, και να δώσει εντολές για περαιτέρω δράση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Επιπλέον, η νέα μεθοδολογία παρέκτασης της καμπύλης Risk Free, οι προσαρμογές του επιτοκίου κινδύνου καθώς και πρόσθετα εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου είναι ευπρόσδεκτα βήματα.

Η αποτελεσματική διασυνοριακή εποπτεία αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία των καταναλωτών, επομένως η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχύσει τον ρόλο της EIOPA στη διασυνοριακή εποπτεία έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τον βαθμό στον οποίο η EIOPA έχει τα μέσα να ενεργήσει σε περιπτώσεις όπου τα διαπιστωμένα προβλήματα στην αγορά δεν επιλύονται. Η ικανότητα της EIOPA να εντοπίζει αυτά τα ζητήματα είναι ένα πραγματικό όφελος του πλαισίου Solvency II, ωστόσο, χωρίς τα εργαλεία και τις εξουσίες δράσης αφήνει την EIOPA σε μια δυσάρεστη θέση, δεδομένης της αποστολής για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προστασία των ασφαλισμένων.

Από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών, η EIOPA εκφράζει τη βαθιά της λύπη για το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η ελάχιστη εναρμόνιση των συστημάτων εγγύησης ασφάλισης σε επίπεδο ΕΕ. Η αναθεώρηση της Φερεγγυότητας ΙΙ και η πρόσφατα προτεινόμενη οδηγία για την ανάκτηση και εξυγίανση των ασφαλίσεων αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό παράθυρο ευκαιρίας για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου κατακερματισμού στον τομέα των ασφαλιστικών συστημάτων εγγύησης. Ως αποτέλεσμα του τρέχοντος κατακερματισμού, οι ασφαλισμένοι λαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε περίπτωση αστοχίας του ασφαλιστή που λειτουργεί εντός της ΕΕ, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Κατά συνέπεια, η EIOPA εξακολουθεί να πιστεύει ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί καθώς μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά τη λειτουργία και την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Για να αποφευχθούν σενάρια που βλάπτουν τους ασφαλισμένους, ένα σημαντικό στοιχείο του Solvency II είναι η σύνεσή του. Οι συμβουλές της EIOPA συνέστησαν μια πιο ευνοϊκή αλλά συνετή αντιμετώπιση των μη ρευστοποιήσιμων υποχρεώσεων, καθώς και μια ισορροπημένη ενημέρωση συνολικά. Κατά την άποψη της EIOPA, η κατάργηση των εκτιμήσεων για τη ρευστότητα με σκοπό τους υπολογισμούς προσαρμογής της μεταβλητότητας αφενός και τις χαλαρώσεις όσον αφορά τη βαθμονόμηση του περιθωρίου κινδύνου και την επιβάρυνση κεφαλαίου επιτοκίου από την άλλη, ενέχουν δυνητικούς κινδύνους.

Τέλος, ενώ η EIOPA είναι ικανοποιημένη με την εξέταση που λαμβάνεται υπόψη ότι οι ασφαλιστές χαμηλού κινδύνου θα απαλλαγούν από ορισμένες απαιτήσεις, είναι σημαντικό η αρχή της αναλογικότητας στο Solvency II να ενσωματωθεί στη διαδικασία εποπτικής επανεξέτασης. Αυτή η προσέγγιση θα δώσει στους επόπτες περισσότερη ευελιξία ώστε να επιτρέπουν την εφαρμογή αναλογικότητας από ασφαλιστές και κατά τη διαδικασία της εποπτικής επανεξέτασης. Αυτό θα διατηρούσε την αναλογικότητα ως αρχή αντί να τη μετατρέπει σε «σύνολο κανόνων».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία επανεξέτασης μόλις ξεκινά, η EIOPA είναι έτοιμη να υποστηρίξει περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στη διαδικασία αναθεώρησης.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική: Pulse™️, το πρώτο και μοναδικό στην Ελλάδα, σύστημα με ενσωματωμένη πλατφόρμα διεγχειρητικής πλοήγησης, νευροπαρακολούθησης, (low ray) ελαχιστοποίησης της ακτινοβολίας, καθώς και σύστημα μελέτης και παραμορφωτικής διόρθωσης στα Χειρουργεία της Σπονδυλικής Στήλης

To ΙΑΣΩ Γενική Κλινική διαθέτει το ενσωματωμένο Σύστημα για τα Χειρουργεία Σπονδυλικής Στήλης, Pulse™️, το μοναδικό στην Ελλάδα και φέρνει

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»