Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023

Eurobank: Αυξάνεται στο 33,47% το ποσοστό της Fairfax

Στο 33,47% αυξάνεται το μετοχικό ποσοστό της Fairfax στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.

Πιο αναλυτικά, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει, με βάση σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»), ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax, ανήλθε στις 14.7.2021 σε 33,00% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ»), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.224.002.259 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, το εν λόγω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 33,47% επί κοινών μετοχών της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την από 16.7.2021 γνωστοποίηση της Fairfax προς την Εταιρεία με την οποία γνωστοποίησε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α (παρ. 6 περ. γ) του ν. 3864/2010, όπως ισχύει, ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Εταιρείας που κατείχε άμεσα και έμμεσα η Fairfax υπερέβη στις 14.7.2021 το 33,3% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων ψήφου του ΤΧΣ, καθώς αυτό ανήλθε, όπως προαναφέρθηκε, σε 33,47%%, η δε αλυσίδα των ελεγχόμενων από τη Fairfax νομικών οντοτήτων που κατέχουν άμεσα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα ψήφου, περιγράφεται κατωτέρω:

Eurobank: Αυξάνεται στο 33,47% το ποσοστό της Fairfax

Eurobank: Αυξάνεται στο 33,47% το ποσοστό της Fairfax

Διαβάστε Ακόμα