Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

ΤτΕ: Μεταβίβαση ομαδικού συνταξιοδοτικού συμβολαίου από την Generali στη Eurolife FFH

Δημοσίευση: 24/03/2021

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία  «GENERALI HELLAS Ανώνυμoς Ασφαλιστική Εταιρεία» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 11597155 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρείας «KELLOGG MARKETING AND SALES COMPANY LIMITED» που  διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 23 Ιουνίου 2021. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

H εποπτική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεταβίβασης χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής ενστάσεων.

Σε ανακοίνωσή της η GENERALI HELLAS AAΕ αναφέρει:

Ανακοινώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία GENERALI HELLAS Ανώνυμoς Ασφαλιστική Εταιρεία με αρ. ΓΕΜΗ 941401000 (αρ. Μ.Α.Ε. 25081/05/B/91/22) και η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» με αρ. ΓΕΜΗ 121651960000, αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 11597155 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας KELLOGG MARKETING AND SALES COMPANY LIMITED που διατηρεί υποκατάστημα στην Ελλάδα, με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπογράφηκε το από 28.01.2021 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο κατατέθηκε στις 10.03.2021 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει γραπτά ενστάσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»