Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024

Τι είναι τα τεχνικά και τα μαθηματικά αποθέματα μίας ασφαλιστικής εταιρείας

Δημοσίευση: 07/03/2023
Τί είναι τα τεχνικά και τα μαθηματικά αποθέματα μίας ασφαλιστικής εταιρείας Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) ανακοίνωσε σήμερα μια διαβούλευση σχετικά με ένα πλαίσιο για την αντιμετώπιση του κινδύνου αξίας χρήματος στην ευρωπαϊκή αγορά που συνδέεται με τα unit-linked προϊόντα.

Τεχνικά αποθέματα είναι οι προβλέψεις που κάθε ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να σχηματίζει στο παθητικό κατά την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων προκειμένου να απεικονίσει λογιστικά διάφορες υποχρεώσεις που έχει από τους ασφαλιστικούς κινδύνους που ανέλαβε, είτε αυτοί επήλθαν, είτε βρίσκονται ακόμα υπό ασφαλιστική κάλυψη στο τέλος της θεωρούμενης περιόδου.

Μαθηματικό απόθεμα είναι πρόβλεψη που σχηματίζεται στο παθητικό της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας Ζωής και εκφράζει τη διαφορά των αμοιβαία αναληφθείσων υποχρεώσεων μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου.

Στις ασφαλίσεις θανάτου εκφράζει τη συσσώρευση των διαφορών μεταξύ του εισπραττόμενου (μέσου) ασφάλιστρου και του αναγκαίου για την κάλυψη του κινδύνου του θανάτου, τα πρώτα χρόνια κάθε ασφαλιστηρίου. Το ποσό αυτό μειώνεται τα τελευταία χρόνια του ασφαλιστηρίου οπότε το εισπραττόμενο (μέσο) ασφάλιστρο είναι μικρότερο του αναγκαίου για την κάλυψη του κινδύνου θανάτου.

Στις ασφαλίσεις επιβίωσης εκφράζει τη συσσώρευση των ασφαλίστρων προς δημιουργία του ασφαλίσματος.

Πάνω στην έννοια του μαθηματικού αποθέματος λειτουργούν αρκετοί όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ζωής, όπως οι όροι της εξαγοράς, της ελευθεροποίησης, του δανεισμού και της «συμμετοχής στα κέρδη».

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»