Κυριακή, 26 Μαρτίου 2023

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: 2η χρονιά λειτουργίας και καταγραφής υπεραξιών για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ανακοινώνει για το έτος 2020 την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων από την επενδυτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών και του Κλάδου Υγείας του Ταμείου.

Και οι δύο Κλάδοι του Ταμείου (Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών και Κλάδος Υγείας) κατά το έτος 2020, εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας και κατ’ επέκταση της ιδιαίτερης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, κατάφεραν και κατέγραψαν θετικές αποδόσεις-υπεραξίες στα Ενεργητικά τους προς όφελος των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου.

Ειδικότερα, οι αυξήσεις των Ενεργητικών των δύο κλάδων του Ταμείου  (Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών και Κλάδος Υγείας) για το 2020 ανήλθαν σε 1,66% για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών και σε 10,02% για τον Κλάδο Υγείας. Οι ως άνω αποδόσεις επιτεύχθηκαν, εξαιτίας των περιοδικών και διεσπαρμένων καταβολών των εισφορών κατά την διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα την επίτευξη χαμηλότερου μέσου όρου κτήσης των μεριδίων του Α/Κ επένδυσης. Η δε χρονοσταθμισμένη απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών (timeweighted) ήταν της τάξεως του 0,26%, ενώ του KλάδουYγείας 9,84%.

Σημειώνεται ότι ο νέος Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ τον Ιανουάριο του 2021 συμπλήρωσε τον δύο (2) χρόνια λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος εγγράφησαν στον Κλάδο 763 ασφαλισμένα μέλη και τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου άγγιξαν στις 31.12.2020 τα 630.040 ευρώ. Επιπλέον, κατά τη διετία 2019-2020, ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατέγραψε θετική σωρευτική αύξηση της περιουσίας του σε ποσοστό 1,81%, παρέχοντας σημαντική υπεραξία στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων μελών στους οποίους τοποθετούνται οι ατομικές τους εισφορές.

Οι επενδύσεις των εισφορών του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ  πραγματοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή και τον Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου με το πλέον κατάλληλο επενδυτικό μέσο για την αξιοποίηση περιουσίας, τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) ή τα κοινώς ονομαζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ). Τα Α/Κ είναι το πιο αυστηρά εποπτευόμενο, διαφανές, προσιτό και επιτυχημένο διεθνώς μέσο αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων.

Με βασικό σκοπό την προστασία του κεφαλαίου και την επίτευξη αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα από εισόδημα, το επενδυτικό προφίλ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι αμυντικού/ισορροπημένου χαρακτήρα – δηλαδή, δεν στοχεύει στην ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου.

Συγκεκριμένα, o επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο είναι τοποθετημένεςοι εισφορές του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, είναι η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε ευρώ. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το καθαρό ενεργητικό του κυρίως σε κατάλληλα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολογιών ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Αναλυτικότερα, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα ομόλογα / ομολογίες και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, στη συνεδρίασή του τον Μάρτιο του 2021, ενέκρινε την εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου για σύσταση ομώνυμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το Ταμείο εντός του α΄ εξαμήνου του 2021, ενέργεια που αποτελεί βέλτιστη πρακτική επενδυτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων.

Διαβάστε Ακόμα

Institute of Life – ΙΑΣΩ: Παγκόσμια αναγνώριση για την ερευνητική ομάδα της Institute of Life – ΙΑΣΩ, της Embryotools, της Juno Genetics, του αμερικανικού πανεπιστημίου του Όρεγκον και του βρετανικού πανεπιστημίου της Οξφόρδης

Το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Fertility Sterility της Αμερικανικής εταιρείας αναπαραγωγικής ιατρικής (ASRM) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Κλινικής έρευνας «Μεταφορά Μητρικής