Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

International Life AEΓΑ: Προσωρινή διανομή επί δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση – Αναλυτικές οδηγίες

Δημοσίευση: 27/01/2023
International Life

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής της International Life εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τους δικαιούχους για τις προσωρινές διανομές αλλά και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Με την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι η εταιρεία με την επωνυμία: «INTERNATIONAL LIFE AEΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» θα διενεργήσει πρώτη προσωρινή διανομή επί της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση (ΚΔΑ), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εκκαθάρισης (www.inlife.gr) στις 30.11.2018.

Διευκρινίζεται ότι η πρώτη προσωρινή διανομή θα πραγματοποιηθεί σύμμετρα προς όλους τους δικαιούχους και  αφορά: α) στους δικαιούχους που δεν έχουν λάβει κάποιο ποσό από το Επικουρικό Κεφάλαιο στο πλαίσιο πληρωμών που προέβη ο παραπάνω φορέας, επειδή η απαίτησή τους δεν καλυπτόταν από αυτό και είχε αναρτηθεί στην ΚΔΑ με την ένδειξη:

«ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ: ΟΧΙ», β) στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, το οποίο υποκαθίσταται βάσει του άρθρου 242 παρ. 3 ν. 4364/2016, μέχρι του ποσού της αποζημίωσης που κατέβαλε, στο κατ’ άρθρο 240 του άνω νόμου προνόμιο των απαιτήσεων από ασφάλιση, γ) στους δικαιούχους λοιπών κλάδων (κλάδων γενικών ασφαλίσεων πλην Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου) των οποίων οι απαιτήσεις  είχαν αναρτηθεί στην ΚΔΑ και όλα τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ένταξής τους στην ΚΔΑ μέχρι τις 29.9.2022.

Για τη διενέργεια της διανομής οι δικαιούχοι, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν αναρτηθεί στην ΚΔΑ και οι οποίοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτήν με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να συμπληρώσουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης (επιλέξτε για νομικό ή φυσικό πρόσωπο) και να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή σε δημόσια Αρχή ή εναλλακτικά να συμπληρώσουν το κείμενο της δήλωσης μέσω του www.gov.gr. Επίσης, υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού τους (φωτοτυπία βιβλιαρίου ή από web banking), που θα πιστωθεί το ποσό, καθώς και αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου.

Όλα τα ανωτέρω θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση polymeropoulou@inlife.gr ή στα γραφεία της Εκκαθάρισης, Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, ΤΚ 11528.

Σε περίπτωση που έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία του δικαιούχου σε σχέση με εκείνα της ανάρτησης στην ΚΔΑ, φυσικού ή νομικού προσώπου (πχ θάνατος αναρτημένου δικαιούχου πληρωμής, εταιρικός μετασχηματισμός) θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη διαδοχή μετά από επικοινωνία με την υπό εκκαθάριση εταιρεία.

Για τις εκκρεμείς δικαστικές περιπτώσεις μετά από άσκηση ανακοπής δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με τις διακρίσεις που αναφέρονται στις οδηγίες. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί διανομή σε περίπτωση που τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς υπερβαίνουν το ποσό της διανομής. Διευκρινίζεται ότι και για τις δύο περιπτώσεις έχει τηρηθεί σχετικό απόθεμα. Για αναλυτικές οδηγίες πατήστε Οδηγίες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2114111969, 211411969, γραφείο δικαστικού: 2111828570 και στο email: polymeropoulou@inlife.gr (παρακαλείσθε να αναγράφετε και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»