Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023

ICAP CRIF: Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – Credit Ratings

ICAP CRIF, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

Βάσει του θεσμικού της ρόλου ως Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) η ICAP CRIF Α.Ε. αποδίδει Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings) οι οποίες εκδίδονται μέσω καθιερωμένου και καθορισμένου συστήματος αξιολόγησης, με κατηγορίες αξιολόγησης και  δύναται να χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς  δηλαδή για συγκεκριμένους σκοπούς  συμμόρφωσης με το ενωσιακό δίκαιο ή με το ενωσιακό δίκαιο όπως εφαρμόζεται από την εθνική νομοθεσία των Κρατών Μελών της ΕΕ.

Οι Αξιολογήσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας που αποδίδει η ICAP CRIF Α.Ε. είναι αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος στo πλαίσιo εφαρμογής  του Ευρωσυστήματος  και επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται για σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Βάσει αυτού του Κανονισμού, η ICAP CRIF Α.Ε. εφαρμόζει αυστηρά προδιαγεγραμμένες διαδικασίες, μεθοδολογίες και πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή της στο εποπτικό πλαίσιο και  την απόδοση πιστοληπτικών αξιολογήσεων οι οποίες διέπονται από τις αρχές της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ανεξαρτησίας.

Η ICAP CRIF Α.Ε. είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει αναγνωρισθεί ως:

  • Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agency) από την European Securities and Markets Authority (ESMA) και
  • Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ECAI) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Η ICAP CRIF Α.Ε. παρέχει τους ακόλουθους τύπους Αξιολογήσεων Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Ratings): icapcrif.com/ratings-analytics-services

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα