Παρασκευή, Μάι 7 2021

Έρευνα της ΕΙΟΡΑ σχετικά με τα Παν-Eυρωπαϊκά Προσωπικά Συνταξιοδοτικά Προϊόντα (PEPP)

H Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την πιθανή προσφορά Παν-Eυρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (Pan-European Personal Pension Product – PEPP).

Στην έρευνα καλούνται να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι πάροχοι τέτοιων προϊόντων (διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί). Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν από την έρευνα θα συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή από το 2022 της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία των PEPP.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσα από την ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PEPP_survey.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα: Survey on the Pan-European Personal Pension Product | Eiopa (europa.eu)

Διαβάστε Ακόμα