Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Δυναμική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στη στρατηγική των συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη,

Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG, στην επιλογή επενδυτικών τοποθετήσεων αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση. Τα κριτήρια αυτά είναι

  • Περιβαλλοντικά (Environmental),
  • Κοινωνικά (Social)
  • Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)

Στην ουσία το ESG αναφέρεται στους τρεις βασικούς παράγοντες μέτρησης των ηθικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων μιας επένδυσης σε μια εταιρεία ή επιχείρηση.

  1. Τα περιβαλλοντικά κριτήρια εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση ενεργεί ως διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος. Εξετάζονται ζητήματα όπως σεβασμός στο περιβάλλον, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εκλύσεις CO2, μόλυνση αέρα/νερού, ενεργειακή αποδοτικότητα.
  2. Τα κοινωνικά κριτήρια εξετάζουν πώς διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Εξετάζονται δηλαδή ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα όπως εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ζώων, προστασία των καταναλωτών, υγεία και ασφάλιση εργαζομένων, ισότητα των φύλων κλπ.
  3. Η εταιρική διακυβέρνηση ασχολείται με την ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις αμοιβές των εκτελεστικών στελεχών, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, τη διαφθορά και τα δικαιώματα των μετόχων.

Η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται τόσο από τους επενδυτές, που λόγω των αξιών τους, επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά όσο και από τους Διαχειριστές Κεφαλαίων οι οποίοι επιλέγουν επενδυτικά σχήματα που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα (στα πλαίσια της συγκεκριμένης παρουσίασης και για λόγους διαφοροποίησης έναντι των υπολοίπων, τα αμοιβαία κεφάλαια που πληρούν τα κριτήρια της ατζέντας ESG θα αποκαλούνται εφεξής ESG-A/K, ενώ τα υπόλοιπα ESG-A/K).

Τα ESG-Α/Κ αποτελούνται από χαρτοφυλάκια μετοχών και/ή ομολόγων, στην επενδυτική φιλοσοφία και πρακτική των οποίων έχουν ενσωματωθεί οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διακυβερνητικοί παράγοντες σύμφωνα με την  Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές και τα ομόλογα που περιέχονται σε ένα ESG-Α/Κ  έχουν περάσει αυστηρές δοκιμές για το πόσο βιώσιμη είναι η εταιρεία ή η κυβέρνηση με βάση τα κριτήρια της ατζέντας ESG.

Ακτινογραφία της αγοράς

I. Αριθμός ESG-A/K

Σύμφωνα με την Morningstar το 2020 διεθνώς κυκλοφορούσαν 2.873 ESG-A/K

image

 

 

 

 

 

ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι από το 2017 έως και το 2020 ο αριθμός των διαθέσιμων Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας αυξήθηκε κατά 18,0% έναντι 4,4% των non-ESG A/K.

image

IΙ. Καθαρό ενεργητικό ESG-A/K

Το ενεργητικό των ESG-A/K το 2020 ανήλθε σε 1,2 τρισ. ευρώ, και το μερίδιο αγοράς της συγκεκριμένης κατηγορίας στο 11,0% του συνόλου,

image

ενώ εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του ενεργητικού των ESG-A/K τη διετία 2019-2020, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη των non ESG-A/K.

image

IIΙ. Καθαρές πωλήσεις ESG-A/K

Οι καθαρές πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας εκτοξεύτηκαν το 2020, ανερχόμενες στα 235 δισ. ευρώ έναντι 19,5 δισ. το 2016,

image

ενώ σε βάθος πενταετίας (2016-2020) τα μετοχικά Α/Κ καταλαμβάνουν τη πρώτη θέση στο χαρτοφυλάκιο των ESG-A/K με ποσοστό 56% έναντι 16% των ομολογιακών Α/Κ.

image

Η αντίστοιχη σύνθεση του χαρτοφυλακίου των  non-ESG A/K αναδεικνύει ηγέτη την κατηγορία των μετοχικών Α/Κ με ποσοστό 39% έναντι 28% των ομολογιακών Α/Κ.

image

IV. H πορεία των ‘’impact funds’’

Τα impact funds αποτελούν υποκατηγορία των ESG-A/K. Σύμφωνα με το Global Impact Investing Group (https://thegiin.org/) είναι αμοιβαία κεφάλαια που έχουν ως στόχο την δημιουργία μετρήσιμων και επωφελών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων πλέον (πέραν) της οικονομικής απόδοσης.

-περιβαλλοντικά Α/Κ

Η συγκεκριμένη κατηγορία τριπλασίασε το ενεργητικό της την πενταετία 2016-2020, το οποίο το 2020 ανήλθε σε 320 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 55% πιστώνεται σε επενδύσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση πηγών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Διάγραμμα 8

image

-κοινωνικά Α/Κ

Το ενεργητικό των κεφαλαίων της συγκεκριμένης κατηγορίας την πενταετία 2016-2020 αυξήθηκε κατά 340%.

image

V. Αποδόσεις των ESG-A/K

-Μετοχικά: η μέση ετήσια απόδοση των μετοχικών ESG-A/K ανήλθε την πενταετία 2016-2020 σε 10,4% έναντι 9,2% της αντίστοιχης  των μετοχικών non ESG-A/K. Η διαφορά αποδίδεται σε δύο παράγοντες,

α. στην ισχυρή απόδοση των μετοχικών  ESG-A/K  το 2020, 8,6% έναντι 4,6% αυτής των μετοχικών non ESG-A/K, και

β. στην έκθεση του χαρτοφυλακίου των μετοχικών  ESG-A/K σε μικρό βαθμό σε τομείς/κλάδους που επηρεάστηκαν/επηρεάζονται από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.

-Ομολογιακά: η μέση ετήσια απόδοση των ομολογιακών ESG-A/K ανήλθε την πενταετία 2016-2020 σε 2,5% έναντι 2,9% της αντίστοιχης των ομολογιακών non ESG-A/K, ενώ το 2020 παρατηρήθηκε αναστροφή, με τις αποδόσεις των ESG-A/K της συγκεκριμένης κατηγορίας να καταγράφουν απόδοση 1,7% έναντι –0,5% της αντίστοιχης των ομολογιακών non ESG-A/K. Mια δυνατή εξήγηση είναι ότι με βάση την επενδυτική τους στρατηγική τα ομολογιακά ESG-A/K αναλαμβάνουν μικρότερους κινδύνους συγκριτικά με τα αντίστοιχα ομολογιακών non ESG-A/K, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

image

VI. Κόστη των ESG-A/K

Τα ESG-A/K, κατά μέσο όρο, είναι – ελαφρώς – χαμηλότερου κόστους από τα αντίστοιχα non ESG-A/K, και αυτό παρά το ότι η τοποθέτηση σε αυτά συνδέεται με κόστη που αφορούν στη συλλογή, λήψη και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την ατζέντα ESG και στη προσαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης επενδύσεων στη νέα πραγματικότητα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός, ότι τα ESG-A/K είναι σχετικά ένα νέο προïόν, και οι διαχειριστές στην προσπάθεια τους να κερδίσουν μερίδιο αγοράς θα πρέπει να κρατήσουν χαμηλά τα κόστη, προκειμένου να καταστήσουν ελκυστικές τις προσφορές τους.

VII. ESG-A/K και πανδημία COVID-19

-Ενεργητικό: Η πανδημία COVID-19 δεν επηρέασε αρνητικά την πορεία της συγκεκριμένης αγοράς, αφού από τον Μάρτιο του 2020 το ενεργητικό τους καταγράφει συνεχή αύξηση,

image

ενώ από τον Απρίλιο του ιδίου έτους καταγράφεται υψηλότερη αύξηση του καθαρού ενεργητικού τους σε σχέση με την αντίστοιχη του καθαρού ενεργητικού των non ESG-A/K.

image

-Πωλήσεις: οι πωλήσεις των ESG-A/K, με εξαίρεση τον Μάρτιο του 2020 που κατεγράφησαν εκροές ύψους 19 δισ. ευρώ, είχαν θετικό πρόσημο το 2020,

image

ενώ οι αντίστοιχες πωλήσεις των non ESG-A/K είχαν, επίσης τον Μάρτιο του 2020, εκροές ύψους 254 δισ. ευρώ.

image

Συμπεράσματα

1. ESG-A/K και non ESG-AK έχουν κινηθεί σε παράλληλες πορείες από το 2016, το έτος που διαφοροποίησε τις δύο κατηγορίες είναι το 2020.

2. Οι χρεώσεις των ESG-A/K είναι κατά κανόνα χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των non ESG-AK.

3. Τα χαρτοφυλάκια και των δύο κατηγοριών χαρακτηρίζονται από ευρύτατη διασπορά, επενδυτική αρχή, η οποία είναι ικανή να απορροφά κραδασμούς στην αγορά σε περίπτωση επέλευσης έκτακτων  περιστατικών, όπως η πανδημία COVID-19.

4. Η πορεία των ESG-AK διαψεύδει τους ισχυρισμούς, ότι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί προβληματισμοί και επιδιώξεις δεν είναι συμβατοί/ές με την άσκηση επιχειρηματικής δράσης που στοχεύει στο κέρδος.

5. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη ευαισθητοποίησης και επίσπευσης των – σχετικών με την παγκόσμια ατζέντα βιωσιμότητας – αναγκαίων ενεργειών και πρωτοβουλιών, από τις οποίες δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να εξαιρεθεί και η επενδυτική δραστηριότητα.

Δείτε την έκθεση εδώ

Αναδημοσίευση:  https://giorgoskassapis.wordpress.com/2021/04/04/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%bd%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-esg-%cf%83%cf%84/

Διαβάστε Ακόμα