Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα του Insurance Stress Test 2021, στο οποίο αξιολόγησε την ανθεκτικότητα του κλάδου σε ένα παρατεταμένο σενάριο COVID-19 σε ένα περιβάλλον «χαμηλών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» των επιτοκίων.

Στο Insurance Stress Test 2021, η EIOPA διεξήγαγε αξιολόγηση κεφαλαίου και φερεγγυότητας και, για πρώτη φορά, εξέτασε επίσης τις θέσεις ρευστότητας των συμμετεχόντων πριν και μετά το στρες. Το τεστ επέτρεψε στους συμμετέχοντες να υπολογίσουν τη θέση τους μετά το στρες χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: την προσέγγιση σταθερού ισολογισμού χωρίς ενέργειες διαχείρισης και την προσέγγιση περιορισμένου ισολογισμού, όπου επιτρέπονταν δράσεις αντιδραστικής διαχείρισης. 19 συμμετέχοντες επέλεξαν να κάνουν χρήση τέτοιων μέτρων.

Οι προβλεπόμενες διαταραχές διαμορφώθηκαν με βάση τους κινδύνους που επικρατούν για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και κρίνονται σοβαροί αλλά εύλογοι. Περιλαμβάνουν το λεγόμενο φαινόμενο «διπλού χτυπήματος» όπου το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο και τα ασφάλιστρα κινδύνου κινούνται προς αποκλίνουσες κατευθύνσεις, που συμπληρώνονται από ένα σύνολο ειδικών ασφαλιστικών κλυδωνισμών που προέρχονται από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Αποτελέσματα

Παρά τις σοβαρές οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος εισήλθε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων με ισχυρό επίπεδο κεφαλαιοποίησης – που αποδεικνύεται από έναν δείκτη φερεγγυότητας 217,9% στα τέλη του 2020. Αυτό το ισχυρό απόθεμα στη φερεγγυότητα αναλογία επέτρεψε στους συμμετέχοντες να απορροφήσουν το σοκ του δυσμενούς σεναρίου.

Η κεφαλαιακή συνιστώσα της άσκησης επιβεβαίωσε ότι οι κύριες ευπάθειες για τον κλάδο προέρχονται από κραδασμούς της αγοράς και, συγκεκριμένα, από την αποσύνδεση του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο και των ασφαλίστρων κινδύνου, το λεγόμενο σενάριο διπλού χτυπήματος.

Στην προσέγγιση του σταθερού ισολογισμού, όπου δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν μέτρα διαχείρισης έναντι των προβλεπόμενων κλυδωνισμών, ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας μειώθηκε κατά 92,1 ποσοστιαίες μονάδες στο 125,7%, φέρνοντας 9 επιχειρήσεις κάτω από το ρυθμιστικό όριο του 100%.

Τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν όταν οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με την προσέγγιση του περιορισμένου ισολογισμού, είχαν τη δυνατότητα να προβούν σε αντιδραστικές ενέργειες διαχείρισης. Οι ενέργειες που έγιναν μείωσαν την αρχική πτώση που παρατηρήθηκε στην προσέγγιση του σταθερού ισολογισμού κατά 13,6 π.μ. σε συνολικό ποσοστό φερεγγυότητας 139,3% και βοήθησαν 7 συμμετέχοντες να επιστρέψουν τους δείκτες φερεγγυότητας μετά την καταπόνηση σε πάνω από 100%. Ως εκ τούτου, ο ασφαλιστικός κλάδος απέδειξε ότι έχει στη διάθεσή του εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις της αγοράς και της οικονομίας.

Παρά τη σημαντική μείωση του πλεονάζοντος περιουσιακού στοιχείου έναντι του παθητικού, κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε λόγο ενεργητικού έναντι παθητικού κάτω του 100%, ούτε βάσει της προσέγγισης του σταθερού ούτε του περιορισμένου ισολογισμού. Αυτό επιβεβαιώνει την ικανότητα του κλάδου να ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις προς τους ασφαλισμένους εν μέσω σοβαρών δυσμενών εξελίξεων στην οικονομία και τις αγορές.

Τα μέτρα LTG που αποτελούν μέρος του κανονισμού Solvency II βοήθησαν στην απορρόφηση μέρους των σοβαρών αλλά εύλογων κραδασμών, περιορίζοντας την πτώση του δείκτη φερεγγυότητας των συμμετεχόντων. Ωστόσο, το stress test αποκάλυψε επίσης ότι ένα τμήμα της αγοράς εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μεταβατικά μέτρα, τα οποία, σε αντίθεση με τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις, πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά έως το 2032. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση της εξάρτησής τους από προσωρινά μέτρα που θέσουν σε εφαρμογή για να εξομαλύνουν τη μετάβαση από το Solvency I στο καθεστώς Solvency II.

Η συνιστώσα ρευστότητας της δοκιμασίας ακραίων καταστάσεων έδειξε ότι η θέση ρευστότητας των συμμετεχόντων φαίνεται να είναι λιγότερο σημαντική ανησυχία από τις θέσεις φερεγγυότητας, δεδομένης της μεγάλης διακράτησης ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού του κλάδου. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασφαλιστές δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά στα μετρητά τους για να καλύψουν απροσδόκητες εκροές.

Η Petra Hielkema, Πρόεδρος της EIOPA δήλωσε : «Το stress test έδειξε ότι οι ευρωπαίοι ασφαλιστές μπορούν να διατηρήσουν την οικονομική τους υγεία ακόμη και εν μέσω σκληρών οικονομικών συνθηκών. Χαίρομαι που σε κανένα σημείο οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν μια θέση ενεργητικού μετά την καταπόνηση στην οποία οι δεσμεύσεις των ασφαλιστών έναντι των αντισυμβαλλομένων θα είχαν τεθεί σε κίνδυνο. Κάτω από την επιφάνεια αυτών των θετικών αποτελεσμάτων, ωστόσο, υπάρχει συχνά μεγάλη εξάρτηση από μεταβατικά μέτρα, τα οποία πρόκειται να καταργηθούν σταδιακά έως το 2032. Τους επόμενους μήνες, θα στρέψουμε την προσοχή μας στα τρωτά σημεία που αποκαλύφθηκαν στο άσκηση. Θα καλέσουμε επίσης τους νομοθέτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο η αποκάλυψη μεμονωμένων αποτελεσμάτων να γίνει νομική απαίτηση».

Επόμενα βήματα

Η άσκηση του Insurance Stress Test 2021 παρέχει στις εποπτικές αρχές μια πολύτιμη εικόνα για τις θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών σε ένα σοβαρό αλλά εύλογο σενάριο. Παρέχει επίσης μια χρήσιμη βάση για έναν επακόλουθο διάλογο μεταξύ των εποπτών των ομάδων και των συμμετεχόντων για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων που ήρθαν στο φως.

Η EIOPA και οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα αναλύσουν τα αποτελέσματα περαιτέρω για να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των κινδύνων και των τρωτών σημείων του κλάδου. Η EIOPA θα αξιολογήσει επίσης την ανάγκη έκδοσης συστάσεων σχετικά με τις σχετικές ανησυχίες που εντοπίστηκαν κατά την άσκηση.

Ιστορικό

Η EIOPA διεξήγαγε αξιολόγηση κεφαλαίου και φερεγγυότητας, η οποία, για πρώτη φορά, συμπληρώθηκε επίσης από ανάλυση των θέσεων ρευστότητας των συμμετεχόντων. Στην άσκηση συμμετείχαν 43 ασφαλιστικοί όμιλοι και 1 ατομική οντότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% της ασφαλιστικής αγοράς του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με επαρκές επίπεδο εθνικής κάλυψης.

Αν και το stress test έχει κυρίως μικροπροληπτική εστίαση, η άσκηση διατηρεί τη φύση των προηγούμενων ακραίων καταστάσεων χωρίς επιτυχία/αποτυχία. Η EIOPA εργάστηκε με συγκεντρωτικές επιμέρους θέσεις μετά το στρες για να συμπεράνει τη συνολική ανθεκτικότητα του κλάδου και να εντοπίσει τυχόν τομεακές ευπάθειες. Για πρώτη φορά, στη δοκιμασία ακραίων καταστάσεων του 2021, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν δράσεις αντιδραστικής διαχείρισης στον υπολογισμό της θέσης τους μετά το στρες, π.χ. στρατηγικές αποφυγής κινδύνου.