Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019,

IDD – Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εποπτεία και τη Διακυβέρνηση ασφ.Προϊόντων (Μέρος Β’ – «Διανομέας Ασφ.Προϊόντων»)

Ο Φεβρουάριος του 2018, αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την υιοθέτηση των απαιτήσεων της Οδηγίας IDD (ΕU 2017/97), αφού προηγηθεί η προσαρμογή της στο Ελληνικό Δίκαιο.  Η Οδηγία IDD , όπως είναι γνωστό, αφορά  σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος ή επιθυμεί να εγκατασταθεί σε κράτος μέλος της Ε.Ε προκειμένου να αναλάβει και να ασκήσει τη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Το ενισχυμένο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει την ρύθμιση και των  απευθείας πωλήσεων  (direct sales) , των  ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών (PCW’s) καθώς και των υπηρεσιών διαχείρισης ασφαλιστικών προϊόντων ( π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης αποζημιώσεων). Συνεπώς, όσοι ασκούν διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όπως αυτή ορίζεται από το πεδίο εφαρμογής της IDD, θα πρέπει να προβλέψουν άμεσα και να προετοιμαστούν έγκαιρα για να υιοθετήσουν τις νέες απαιτήσεις του αναδυόμενου νομικού πλαισίου.

Μετά την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου της οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) εξέδωσε την 1η Φεβρουαρίου 2017, τις τελικές Τεχνικές Συμβουλές (Τechnical Advice) , οι οποίες ενίσχυσαν την κατανόηση και κατευθύνουν την υιοθέτηση στην πράξη σημαντικών απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στην Οδηγία για την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων.

Οι Τεχνικές Συμβουλές από τους Ευρωπαίους επόπτες , επικεντρώθηκαν  στα ακόλουθα άρθρα της Οδηγίας  : α) Άρθρο 25 για την Εποπτεία και διακυβέρνηση προϊόντων β) Άρθρα 27 & 28 για την Πρόληψη Συγκρούσεως Συμφερόντων και τις Συγκρούσεις Συμφερόντων  γ) Άρθρο 29 (2) για την Ενημέρωση Πελατών δ) Άρθρο 30 για την Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της σκοπιμότητας και των γνωστοποιήσεων προς τους πελάτες

Ειδικά για την Εποπτεία και την Διακυβέρνηση Προϊόντων , η EIOPA εξέδωσε σχετικές Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές στις οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα αφού και στην περίπτωση της εφαρμογής της Οδηγίας Solvency II , οι Κατευθυντήριες Γραμμές της EIOPA απετέλεσαν την βάση για την έγκυρη προσαρμογή των ασφαλιστικών εταιριών στην διετία που προηγήθηκε της έλευσης του νέου πλαισίου.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, δυνάμει του άρθρου 46 παρ. 4, του ν. 4364/2016, υιοθέτησε τις Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές (EIOPA-BoS-16-071) , οι οποίες αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για εποπτικούς σκοπούς αλλά και για σκοπούς πρακτικής εφαρμογής των απαιτήσεων.

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές, εξειδικεύουν τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν το ποιος θεωρείται «παραγωγός» ασφαλιστικών προϊόντων και ποιος «διανομέας» και σκιαγραφούν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους.

Στο πρώτο μέρος του παρόντος άρθρου εξετάστηκαν οι Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές που αφορούν στον παραγωγό ασφαλιστικών προϊόντων. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές , συνεχίζουν με τα απαιτούμενα από τους διανομείς των ασφαλιστικών προϊόντων και  αναφέρουν τα ακόλουθα που αφορούν στην διαδικασία διανομής προϊόντων και αποτελούν υποχρεώσεις του διανομέα:

«Ο διανομέας θεσπίζει και υλοποιεί «Διαδικασία Διανομής Προϊόντων» (ΔΔΠ), η οποία προβλέπει τα απαραίτητα μέτρα και τις διαδικασίες που του επιτρέπουν την εις βάθος εξέταση και γνώση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προτίθεται να προσφέρει στους πελάτες. Ο διανομέας επανεξετάζει τη ΔΔΠ και την τροποποιεί δε όποτε είναι απαραίτητο.

Η ΔΔΠ είναι ανάλογη προς το επίπεδο πολυπλοκότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα προς διανομή ή διανεμόμενα προϊόντα καθώς και με τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα της δραστηριότητας του διανομέα.

Ο διανομέας καταρτίζει τη ΔΔΠ εγγράφως και τη διαθέτει στο προσωπικό του, στους προστηθέντες και τους κάθε είδους συνεργάτες του που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Εάν ο διανομέας καταρτίζει ή εφαρμόζει στρατηγική διανομής, αυτή δεν επιτρέπεται να έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική διανομής και την αγορά-στόχο που έχει προσδιορίσει ο παραγωγός του ασφαλιστικού προϊόντος. Η στρατηγική διανομής τροποποιείται κατά διακριτική ευχέρεια του διανομέα. Όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο διανομέας και κυρίως το όργανο διοίκησης αυτού, σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας, πρέπει να είναι  δεόντως τεκμηριωμένες από αποφάσεις του οργάνου διοίκησης και από άλλα, εσωτερικά ή/και απευθυντέα έγγραφα του διανομέα. Οι αποφάσεις και τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται από τον διανομέα για σκοπούς εποπτείας και τίθενται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος.»

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ως στρατηγική διανομής , όπως αναφέρεται στους ορισμούς των προπαρασκευαστικών Κατευθυντήριων Γραμμών ορίζεται η ακόλουθη :

Ως «στρατηγική διανομής» νοείται η στρατηγική του παραγωγού ή του διανομέα, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα ασφαλιστικά προϊόντα διανέμονται στους πελάτες σε συμμόρφωση με την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία

Οι στόχοι οι οποίοι εξυπηρετούνται με την υιοθέτηση της Διαδικασίας Διανομής προϊόντων είναι και σε αυτή την περίπτωση αφενός, η πρόληψη επιζήμιων συνεπειών για τους πελάτες κατά το στάδιο της διανομής και η διαχείριση πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων από την πλευρά του διανομέα και αφετέρου, η διασφάλιση ότι κατά την διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων λαμβάνονται υπόψη τα συμφέρονται καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των πελατών. Το όργανο διοίκησης του διανομέα εγκρίνει και φέρει την τελική ευθύνη για τις απαιτήσεις που αφορούν στην ΔΔΠ.

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε τον ορισμό του «Οργάνου διοίκησης» όπως αυτό περιγράφεται στις Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές :

α) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, το διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ)

β) για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, το αποφασιστικό και εκτελεστικό, με εξουσία εκπροσώπησης, συλλογικό ή ατομικό όργανο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, το επιφορτισμένο με την εν γένει διοίκησή του, όπως προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία περί εμπορικών εταιρειών αναλόγως της νομικής μορφής του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Στις ατομικές επιχειρήσεις, τον ρόλο του οργάνου διοίκησης έχει ο ίδιος ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Τέλος, οι Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές  αναφέρονται στις υποχρεώσεις λήψης και αξιοποίησης των πληροφοριών των ασφαλιστικών προϊόντων, οι οποίες προετοιμάστηκαν από τον παραγωγό και κοινοποιούνται στον διανομέα και πως αυτές θα πρέπει να αποτυπώνονται στην ΔΔΠ. Αξιολογώντας ένα μικρό μέρος του νέου πλαισίου , είναι εμφανές ότι οι αλλαγές που επιφέρει στις υφιστάμενες μεθόδους διανομής ασφαλιστικών προϊόντων δεν είναι ασήμαντες και προϋποθέτουν κατάλληλη προετοιμασία αλλά και  αλλαγή φιλοσοφίας στις εργασίες διανομής και από την πλευρά των παραγωγών αλλά και από την πλευρά των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων. Όπως έπραξε και η Οδηγία Solvency II στο παρελθόν , έτσι και η Οδηγία IDD προχωρά σε μια σημαντική μετατόπιση της υφιστάμενης φιλοσοφίας  σε μια πιο σύγχρονη και εκλεπτυσμένη μεθοδολογία πωλήσεων, που προσομοιάζει αυτής της πώλησης άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Άρθρο της κας. Μυρτώς Χαμπάκη, Senior Manager Risk Management CROWE SOL Consulting

Για τις επιπτώσεις της IDD στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση αλλά και στις πρακτικές αλλαγές που επιφέρει στην καθημερινότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών θα μιλήσει η κα. Μυρτώ Χαμπάκη, Senior Manager Risk Management CROWE SOL CONSULTING, κατά την διάρκεια της ημερίδας του insuranceforum.gr στην Ρόδο στις 27 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και ώρες 17.00- 21.00.

Διαβάστε το αναλυτικό Δελτίο Τύπου καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας.

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα