Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019,

Τί συμβαίνει σε περίπτωση εκκαθάρισης μίας ασφαλιστικής εταιρείας (Α Μέρος)

(ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4364/2016, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΤΗΝ 31/12/2015 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ)

Ο νομοθέτης θέλησε να θωρακίσει την ιδιωτική ασφάλιση κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφάλειας στους ασφαλισμένους αλλά και τους πολίτες εν γένει, οι οποίοι θα ήθελαν (ή θα ήταν υποχρεωμένοι από το Νόμο) να ασφαλιστούν κατά διαφόρων κινδύνων ή θα ήταν δικαιούχοι (ή εν δυνάμει δικαιούχοι) ασφαλίσματος.  Ιδιαιτέρως όσον αφορά την  υποχρεωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη από την κυκλοφορία αυτοκινήτων αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό αν σκεφθεί κανείς την αντίθετη περίπτωση, την περίπτωση δηλαδή που ο μεν ασφαλισμένος θα καλούταν τελικώς να πληρώσει την ζημία που προκάλεσε το όχημά του σε τρίτο με δικά του χρήματα ή  που ο δικαιούχος ασφαλίσματος δεν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί από μια αναξιόχρεη ασφαλιστική εταιρεία.

Η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας ανακαλείται οριστικά, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.4364/2016 από την αρμόδια Εποπτική Αρχή (Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος).

Στην περίπτωση (συνήθης) που η ανάκληση οφείλεται σε παράβαση Νόμου και εφόσον  απαγορευθεί ρητά η ελεύθερη διάθεση των περιουσιακών της στοιχείων ακολουθεί η ασφαλιστική (αναγκαστική) εκκαθάριση συμφώνως προς τα άρθρα 235 και επόμενα του Ν.4364/2016,  η οποία αποτελεί ειδική μορφή εκκαθάρισης με έντονα χαρακτηριστικά συλλογικής διαδικασίας, που διαφέρει κατά πολύ από την κοινή ή εκούσια εκκαθάριση της ανωνύμου εταιρείας, έχουσα πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία με την πτωχευτική διαδικασία, με κύριο σκοπό την ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι οποίες ικανοποιούνται προνομιακά από την ασφαλιστική τοποθέτηση [Ράνια Χατζηνικολάου – Αγγελίδου: Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο, 2012 σελ. 91 επ.].

Ειδικότερα για την περίπτωση που η άδεια ασφαλιστικής επιχείρησης ανακαλείται οριστικά από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος και τίθεται αυτή σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ήταν απαραίτητη η διασφάλιση των δικαιωμάτων των δικαιούχων ασφαλίσματος. Όπως συμβαίνει και στην πτώχευση, προνόμιο (προ παντός άλλου προνομίου) έχουν τα έξοδα ασφαλιστικής εκκαθάρισης [Άρθρο 248 παρ.7 εδ.α του Ν.4364/2016]. Πρωτοτυπία εδώ έχουμε με τις απαιτήσεις από σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες προηγούνται των απαιτήσεων των δικαιούχων ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων καθώς και των απαιτήσεων των λοιπών ασφαλίσεων κατά ζημιών [“Αρθρο 248 παρ.7 εδ.β του Ν.4364/2016].

Είναι γεγονός ότι ο Νόμος (Ν.4364/2016) που διέπει την ασφαλιστική εκκαθάριση είναι απολύτως σαφής και δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας. Το προνόμια που ορίζει (έξοδα εκκαθάρισης, απαιτήσεις από εξαρτημένη εργασία, δικαιούχοι ασφαλίσματος) είναι τόσο συγκεκριμένα και περιοριστικά, που οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία καθίσταται (κατά τη γνώμη μας) αδύνατη.

Τονίζεται ότι ΕΙΔΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ[1], οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στερούνται παντελώς προνομίων κατά το διάστημα της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και επανέρχονται μετά τη λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και «το πέρασμα» στην κοινή εκκαθάριση όπου βρίσκουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις και τα προνόμια.  Στο γεγονός αυτό συνηγορούν μεταξύ άλλων:

α. Η περιοριστική και σαφέστατη αναφορά των προνομίων στο Ν.4364/2016 [Άρθρο 248]

β. Η παρ. 2 του άρθρου 237 του Ν.4364/2016, σύμφωνα με την οποία : «2. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ή εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεν υπέχει ποινική ευθύνη ούτε προσωποκρατείται ούτε υπέχει  οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους…»,

γ. Η παρ. 6 του άρθρου 239 του Ν.4364/2016 συμφώνως προς την οποία: » 6. Κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης στα χέρια της ιδίας ή τρίτου δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση.»

δ. Η παρ. 3 του άρθρου 243 του Ν.4364/2016, σύμφωνα με την οποία: » 3. Κατά παρέκκλιση των κείμενων φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών διατάξεων, στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή εκποίησης περιουσιακών στοιχείων ασφαλιστικών εταιρειών που τελούν υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, δεν είναι αναγκαία η προσκομιδή πιστοποιητικού φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και κάθε άλλου εγγράφου γενικά που απαιτείται να προσαχθεί από δημόσια αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ. για το χρόνο που έχει προηγηθεί της ανάκλησης και θέσης της εταιρείας σε ασφαλιστική εκκαθάριση για τη σύνταξη του σχετικού συμβολαίου ή της μεταβιβαστικής εν γένει σύμβασης. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει το συμβόλαιο χωρίς την προσκομιδή πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας ή κάθε άλλου, από τα προαναφερθέντα εγγράφου και οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να προβαίνουν σε θεώρηση βιβλίων και στοιχείων των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών, χωρίς επίσης  προσκομιδή των απαιτούμενων πιστοποιητικών και εγγράφων.»

ε.Η παρ.3 του άρθρου 239 του Ν.4364/2016 ορίζει: «3. Κατά το χρονικό διάστημα που η ασφαλιστική επιχείρηση βρίσκεται σε ασφαλιστική εκκαθάριση αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της και σε βάρος των ασφαλισμένων της ασφαλίσεων αστικής ευθύνης, μέχρι το ποσό για το οποίο ευθύνεται σε ολόκληρο η ασφαλιστική επιχείρηση. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των δικαιούχων ασφαλίσματος κατά της ασφαλιστικής επιχείρησης.» [Πρβλ και ΑΠ688/2005, Ε.Εμπ.Δ. 2005, 749]

Καθίσταται προφανής από όλα τα παραπάνω άρθρα (αλλά και από το συνδυασμό αυτών) η βούληση του Νομοθέτη, ο οποίος θέλησε να καταστήσει ξεκάθαρο και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι πάσης φύσεως απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν έχουν καμία σχέση ή προνόμιο καθ “ όσο διάστημα διαρκεί η ασφαλιστική εκκαθάριση. Κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, μόνον οι απαιτήσεις που ρητά εξοπλίζονται από το Νόμο με συγκεκριμένα προνόμια κατατάσσονται και ικανοποιούνται υπό τους όρους πάντοτε, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ο ανωτέρω Ν.4364/2016 ορίζει.

[1] Στις οποίες συμφώνως προς το άρθρο 248 παρ.2 του Ν.4364/2016 ΔΕΝ εφαρμόζεται το άρθρο 240 του αυτού Νόμου 4364/2016.

Το άρθρο επιμελήθηκαν για την Crowe Sol οι:

Γεράσιμος Χαλιώτης, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Msc, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Ευαγγελία Παρίση, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της Σ.Ο.Λ ΑΕ

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Περί τεκμηρίων ο λόγος…

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα