Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019,

Οι αστικές ευθύνες που μας περιβάλλουν και η αντιμετώπιση τους

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο φέρει ευθύνη όταν προ- ξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και συνεπώς υποχρεού- ται να την αποκαταστήσει. Αυτή είναι η έννοια, με απλά λόγια, του νομικού όρου της αστικής ευθύνης, και δεν προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το ύψος των απαιτήσεων που μπορεί να εγείρει κάποιος σε βάρος του υπαίτιου, που προκάλεσε τη ζημιά. Συνεπώς, είναι σαφές και κατανοητό ότι στην καθημερινή μας ζωή, προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική και επιχειρηματική, κινδυνεύουμε κάθε στιγμή να βρεθούμε κατηγορούμενοι και να υποχρεούμαστε να αποζημιώσουμε όποιον από αμέλειά μας βλάψαμε, χωρίς όμως να γνωρίζουμε το ύψος των αποζημιώσεων αυτών. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι πολύπλοκες επιχειρηματικές κινήσεις, οι απρόσωπες σχέσεις που κυριαρχούν στις μεγαλου- πόλεις, η συνεχώς διευρυνόμενη νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος, η καθημερινή διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων τροφών και εμπορευμάτων και η ανάπτυξη επαγγελματικών εξειδικεύσεων δημιουργούν υποχρεώσεις και ευθύνες κάθε μορφής προς τρίτους, άλλοτε ορατές και άλλοτε όχι.

Η απάντηση στους κινδύνους αυτούς είναι η ασφάλιση της αστικής μας ευθύνης έναντι τρίτων, η οποία όμως λαμβάνει τελείως διαφορετική μορφή αναλόγως της ιδιότητάς μας αλλά και του αν η πράξη μας εμπίπτει στον γενικό ορισμό της αστικής ευθύνης ή σε ειδικές νομοθεσίες. Με έναν απλό διαχωρισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τέσσερις κατηγορίες αστικών ευθυνών:

1. Προσωπικές και οικογενειακές αστικές ευθύνες

2. Αστικές ευθύνες επιχειρήσεων και μελών διοίκησης

3.. Επαγγελματικές αστικές ευθύνες

4. Εξειδικευμένες αστικές ευθύνες που απορρέουν από συγκε- κριμένες νομοθετικές προβλέψεις Τις περισσότερες φορές, οι υποθέσεις αστικών ευθυνών δεν φθάνουν στα δικαστήρια, αν και συνήθως εγείρονται αγωγές.

Αν, σύμφωνα με το ιστορικό και τα στοιχεία κάθε υπόθεσης, η ασφαλιστική εταιρεία κρίνει ότι ο τρίτος που στρέφεται κατά του πελάτη της (ιδιώτη/οικογενειάρχη, επαγγελματία ή επιχείρησης) έχει σημαντικές πιθανότητες να κερδίσει την υπόθεση στο δικαστήριο, τότε η συνηθέστερη διαδρομή είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Δεν συμφέρει ούτε την ασφαλιστική εταιρεία να ρισκάρει μια δικαστική απόφαση που εκτός της αποζημίωσης θα περιλαμβάνει τόκους πολλών ετών, δικαστικά έξοδα κ.λπ. ούτε τον ενάγοντα τρίτο να περιμένει για πολλά χρόνια την εκδίκαση της υπόθεσής του. Συνεπώς, ένας τίμιος εξωδικαστικός συμβιβασμός, που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές, είναι η συνηθέστερη κατάληξη.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι πολύ διαδεδομένη η ασφάλιση της προσωπικής και οικογενειακής αστικής ευθύνης, γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε στις αξίες άλλων εποχών, όπου, στις μικρότερες τοπικές κοινωνίες, κυριαρχούσαν πιο ανθρώπινες σχέσεις και δύσκολα στρεφόταν ο ένας κατά του άλλου. Σήμερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τη δυσχερή οικονομική θέση των περισσοτέρων οι απαιτήσεις θεωρούνται φυσιολογικές και, ευτυχώς ή δυστυχώς, αυξάνονται αλματωδώς οι σχετικές αγωγές. Με ένα ασφαλιστήριο «ιδιώτη/οικογενειάρχη» καλύπτονται όλα τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να προκληθούν σε τρίτους κατά την ιδιωτική ζωή καθενός, εκτός της επαγγελματικής του ιδιότητας. Παράλληλα, καλύπτονται και τα ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που θα μπορούσαν να προκληθούν από τη σύζυγο και τα ανήλικα παιδιά του οικογενειάρχη αλλά και από το υπηρετικό του προσωπικό ή από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου έχει την επιμέλεια. Ακόμη καλύπτονται και τα ατυχήματα που θα προξενούσαν συγγενείς (μη τρίτοι σύμφωνα με τον Νόμο) που συγκατοικούν με τον ιδιώτη που ασφαλίζεται. Φυσικά, εξαιρούνται και δεν καλύπτονται σκόπιμες ενέργειες, δηλαδή ενέργειες που προέρχονται από δόλο.

Οι συνηθισμένες βασικές καλύψεις ενός ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης «ιδιώτη/οικογενειάρχη» είναι οι εξής:

➺ Αστική ευθύνη των προσώπων της οικογένειάς του, που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν

➺ Αστική ευθύνη από τη χρήση ποδηλάτου

➺ Αστική ευθύνη από την ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων

➺ Αστική ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση

➺ Αστική ευθύνη από την κίνηση ως πεζών

➺ Αστική ευθύνη από τη μετακίνηση ως επιβατών δημόσιου μεταφορικού μέσου

➺ Αστική ευθύνη από την ερασιτεχνική ενασχόληση με οποιοδήποτε άθλημα, εκτός από εκείνα που έχουν σχέση με οχήματα, σκάφη κ.λπ.

➺ Αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαγιάς, διαρροής ύδατος ή άλλους κινδύνους που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις της μόνιμης ή της εξοχικής κατοικίας του. Επίσης, μπορεί να καλυφθεί η εργοδοτική ευθύνη του ασφαλισμένου, εφόσον βέβαια απασχολεί προσωπικό για εργασίες της κατοικίας του και καταβάλλει εισφορές σε ταμείο κοινωνικής ασφάλισης.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι κίνδυνοι που απειλούν έναν επαγγελματία ή μια σύγχρονη επιχείρηση είναι πολλοί και διαφορετικοί. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις και τα περιουσιακά στοιχεία, κίν- δυνοι που έχουν σχέση με τα οχήματα κάθε μορφής (επιβατικά, φορτηγά, μηχανήματα έργου κ.λπ.) που ανήκουν στον επαγγελματία ή την επιχείρηση, κίνδυνοι που έχουν σχέση με τους εργαζομένους στην επιχείρηση, αλλά οι πιο σύγχρονοι κίνδυνοι για μια επιχείρηση είναι οι κίνδυνοι αστικής ευθύνης προς τρίτους. Οι κίνδυνοι αυτοί χωρίζονται επίσης σε αρκετές κατηγορίες, όπως σε κινδύνους αστικής ευθύνης χώρου λειτουργίας, κινδύνους αστικής ευθύνης προϊόντος, κινδύνους περιβαλλοντικής αστικής ευθύνης, κινδύνους επαγγελματικής αστικής ευθύνης, κινδύνους εργοδοτικής ευθύνης κ.λπ.

Αστική ευθύνη χώρου λειτουργίας

Τα προγράμματα γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου απευθύνονται σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία, έμπορο ή επιχειρηματία, ανεξάρτητα από τη μορφή της επιχείρησής του. Με τα προγράμματα αυτά καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφα- λισμένου επαγγελματία για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, από την κατοχή, χρήση και γενικά από τη λειτουργία των χώρων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, είτε σε πράγματα (υλικές ζημιές) είτε σε αυτόν τον ίδιο (σωματικές βλάβες ή απώλεια ζωής), περιλαμβανομένων και των απαιτήσεων για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη. Το ασφαλιστήριο καλύπτει και τις πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων ή/και συνεργατών του ασφαλισμένου οι οποίοι εργάζονται στον χώρο αυτό. Στους «τρίτους» περιλαμβάνονται οι πελάτες που βρίσκονται στον επαγγελματικό χώρο, οι προμηθευτές και κάθε άλλο άτομο ως επισκέπτης, εξαιρούνται όμως οι εργαζόμενοι υπάλληλοι του ασφαλισμένου. Τονίζεται ότι τα προγράμματα γενικής αστικής ευθύνης από τη λειτουργία ενός επαγγελματικού χώρου διαφέρουν από τα προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης επαγγελματικού χώρου, πολλές φορές, ενσωματώνεται σε «πολυασφαλιστήρια» επιχειρήσεων, αλλά υπάρχουν και ειδικά ανεξάρτητα συμβόλαια. Ανάλογα με το κάθε πρόγραμμα, υπάρχουν ανώτατα όρια αποζημίωσης, και το κόστος εξαρτάται από το αντικείμενο της δραστηριότητας, τον αριθμό των υπαλλήλων, τα συμφωνημένα ανώτατα όρια αποζημίωσης κ.λπ.

Εργοδοτική αστική ευθύνη

Ως γνωστόν, η εργατική νομοθεσία είναι από τις αυστηρότερες νομοθεσίες, και εξίσου αυστηρές είναι συνήθως και οι κρίσεις των δικαστηρίων σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων. Με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο εργοδοτικής αστικής ευθύνης καλύπτεται η αστική ευθύνη του επαγγελματία ή της επιχείρησης υπό την ιδιότητά τους ως εργοδοτών, ουσιαστικά για τις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων.

Η ασφάλιση αφορά στο έμμισθο εργατοτεχνικό και άλλο προσωπικό που ασφαλίζεται σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, για την περίπτωση σωματικών βλαβών ή θανάτου που θα προκληθούν αποκλειστικά και μόνο από ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους ή με αφορμή την εργασία και που θα οφείλεται σε αμέλεια του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Στην έννοια του εργαζομένου μπορεί να συμπεριληφθούν, υπό προϋποθέσεις, και κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με την ασφαλιζόμενη επιχείρηση, είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Ουσιαστικά, η κάλυψη αφορά στις πέραν των παροχών του κοι- νωνικού φορέα υποχρεώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε βάρος του επαγγελματία ή της επιχείρησης ή/και από έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό. Το κόστος της ασφάλισης, η οποία πολλές φορές ενσωματώνεται σε «πολυασφαλιστήρια», εξαρτάται κυρίως από τον αριθμό των εργαζομένων, από το συνολικό ύψος μισθοδοσίας και από τα συμφωνημένα ανώτατα όρια αποζημίωσης.

Αστική ευθύνη προϊόντος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην έννοια του προϊόντος και των ευθυνών περιλαμβάνονται όχι μόνο ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος, αλλά και ο παραγωγός των πρώτων υλών και κάθε συστατικού παραγωγής του και ο εισαγωγέας, ο έμπορος, ο διανομέας και ο τελικός πωλητής του προς τον καταναλωτή. Παράλληλα, ελαττωματικό θεωρείται ένα προϊόν που δεν παρέχει την ασφάλεια που αναμένει οποιοσδήποτε να του παρέχει, εφόσον βέβαια χρησιμοποιείται για τον λόγο που έχει κατασκευαστεί. Κάθε τρίτος παθών έχει το βάρος της απόδειξης της ζημιάς που υπέστη από το ελαττωματικό προϊόν.

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης προϊόντος απευθύνονται σε έναν τεράστιο αριθμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών και τους καλύπτουν από τις αποζημιώσεις που τυχόν θα επιδικαστούν υπέρ τρίτων, τα έξοδα των δικαστικών αγώνων ή τους τυχόν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς. Η ευθύνη της επιχείρησης θεωρείται από τον Νόμο «αντικειμενική» και απεριόριστη, και ότι τρίτος δεν θεωρείται μόνο ο τελικός καταναλωτής, αλλά και ο ενδιάμεσος κατασκευαστής.

Δύο σημαντικές πρόσθετες καλύψεις είναι η κάλυψη της ανάκλησης προϊόντων –η οποία αφορά στην ανάκληση παρτίδων ελατ- τωματικών προϊόντων που έχουν ήδη διανεμηθεί στην αγορά και η κάλυψη της απώλειας εσόδων που προκλήθηκε στην επιχεί- ρηση από το ελαττωματικό προϊόν ή/και την ανάκλησή του από την αγορά.

Ευθύνη στελεχών διοίκησης

Ένα από τα πιο σοβαρά ασφαλιστικά προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις είναι το πρόγραμμα ευθύνης στελεχών διοίκησης, το γνωστό συμβόλαιο D&O (Directors and Officers Liabilities). Είναι γνωστό ότι έχουν αλλάξει οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα, και πολλοί, πλέον, που θεωρούν ότι έχουν βλαφθεί από τις αποφάσεις μιας επιχείρησης αναζητούν την αποκατάσταση και αποζημίωσή τους. Επίσης, η πολυπλοκότητα που απορρέει από τη σύγχρονη δομή των επιχειρήσεων και των ομίλων εκθέτει σε κινδύνους στελέχη όχι μόνο από αυτήν την ίδια την παραγωγική διαδικασία, αλλά και από τα θεσμικά πλαίσια και τις ευθύνες τους έναντι των εποπτικών αρχών.

Το συμβόλαιο Directors & Officers Liability καλύπτει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα ανώτατα στελέχη και τους διευθυντές της επιχείρησης από απαιτήσεις τρίτων που προέρ- χονται από παράνομη πράξη ή παράλειψη αυτών, αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών καθηκόντων τους και τους προστατεύει από την έκθεσή τους σε οικονομικούς κινδύνους, που φέρουν οι ίδιοι ως φυσικά πρόσωπα από την άσκηση των πιο πάνω καθηκόντων τους. Το συμβόλαιο μπορεί να επεκταθεί, ώστε να καλύπτει τους κληρονόμους και τα μέλη της οικογένειας των στελεχών.

«Τρίτος» μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την επιχείρηση, όπως οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι, οι γείτονες, ακόμη και οι μέτοχοι της επιχείρησης, που δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο. Βέβαια, η κάλυψη αυτή είναι κάλυψη αστικής ευθύνης, και, συνεπώς, πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση ως προς τη βλάβη που υπέστη ο τρίτος και ως προς το ύψος της αποζημίωσης που πρέπει να λάβει. Η κάλυψη περιλαμβάνει και τα σχετικά δικαστικά έξοδα υπεράσπισης έναντι των απαιτήσεων.

Σημαντικό χαρακτηριστικό των ασφαλιστηρίων αυτών είναι ότι ανήκουν στον τύπο “Claims Made”, είναι δηλαδή ασφαλιστήρια απαιτήσεων. Συνεπώς, καλύπτονται απαιτήσεις οι οποίες εγείρονται εντός της περιόδου ασφάλισης ή της περιόδου γνωστοποίησης που την ακολουθεί, και εφόσον η πράξη, το λάθος ή η παράλειψη που οδήγησε στην απαίτηση συνέβη είτε εντός της περιόδου ασφάλισης είτε μετά την ημερομηνία αναδρομικής ισχύος. Όλα αυτά ορίζονται σαφώς στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και έχουν πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως όταν αντικαθίσταται η ασφαλιστική εταιρεία που έχει αναλάβει τον κίνδυνο από κάποια άλλη ή όταν το ασφαλιστήριο διακόπτεται.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο κάθε επαγγελματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φέρει ευθύνη έναντι τρίτων όταν από αμέλεια, με πράξη ή παράλειψή του, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανόνων που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα, προξενεί σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά, την οποία βέβαια υποχρεούται να αποκαταστήσει.

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης προστατεύει τον επαγγελματία από τις οικονομικές αξιώσεις των τρίτων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές, αφού πέραν των τυχόν μετρήσιμων ζημιών (συνήθως σε περιπτώσεις υλικών ζημιών), οι υπόλοιπες απαιτήσεις, σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών ή/και θανάτου, περιλαμβάνουν άμεσες και αποθετικές ζημιές, απώλεια εισοδήματος, ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Τα ασφαλιστικά προγράμματα είναι συνήθως προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες κάθε επαγγέλματος και τα ανώτατα ποσά τα οποία μπορεί να καταβάλει σε τρίτους η ασφαλιστική εταιρεία αναφέρονται στους όρους του συμβολαίου. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης πραγματοποιείται μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, εκτός αν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός, γεγονός το οποίο αποτελεί τη συνήθη διεθνή πρακτική όταν εμπλέκεται σοβαρή και αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία.

Επειδή οι πραγματικές ασφαλιστικές ανάγκες κάθε επαγγελματία, ως προς την κάλυψη της επαγγελματικής του ευθύνης, εξαρτώνται από πληθώρα παραμέτρων, καλό είναι να απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες με διεθνή τεχνογνωσία στις καλύψεις αυτές ή σε εξειδικευμένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Lloyd’s, ώστε να σχε- διάζεται το σωστό ασφαλιστικό πρόγραμμα. Στην ελληνική αγορά διατίθενται όμως αρκετά τυποποιημένα προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και με εναλλακτικά πακέτα ανώτατων ποσών, τα οποία μπορεί να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία, μεταξύ των οποίων είναι και τα εξής:

➺ Ιατρών (για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων-ασθενών του από αμέλεια ή ιατρικό λάθος κ.λπ.)

➺ Πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων (για λάθη και παραλεί- ψεις στα σχέδια ή στην προετοιμασία του φακέλου, για πλημμελή επίβλεψη ενός έργου, για λάθος μετρήσεις κ.λπ.)

➺ Λογιστών (για λάθη και παραλείψεις στη συμπλήρωση των λογιστικών βιβλίων, για παράλειψη υποβολής φορολογικής δήλωσης κ.λπ.)

➺ Δικηγόρων (για παράβλεψη προθεσμιών, για λάθη ή παραλείψεις στη σύνταξη συμβολαίων κ.λπ.)

➺ Φαρμακοποιών (για λάθος εκτέλεση συνταγής κ.λπ.)

➺ Ιδιωτικών εταιρειών φύλαξης-security (για λάθος σχεδιασμό συστημάτων εντοπισμού και ελέγχου, για πλημμελή φύλαξη κ.λπ.)

➺ Ιδιωτικών κέντρων τεχνικού ελέγχου οχημάτων-Ι.ΚΤΕΟ (για λάθη και παραλείψεις στον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων κ.λπ.)

➺ Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τεχνικών κ.λπ. Σε όλα τα προγράμματα καλύπτεται η λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή, και συμπεριλαμβάνονται τόσο τα έξοδα της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει η επιχείρηση σε τρίτους όσο και τα δικαστικά έξοδα υπεράσπισης και τα έξοδα του τυχόν εξωδικαστικού συμβιβασμού.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Περιβαλλοντικές ευθύνες

Η ασφάλιση των περιβαλλοντικών ευθυνών προστατεύει τον επι- χειρηματία από το δόγμα «ο ρυπαίνων πληρώνει», που αποτελεί τη σύγχρονη προσέγγιση όλου του ευρωπαϊκού θεσμικού και νομικού πλαισίου. Δεν αφορά στη βαριά και μόνο βιομηχανία, με την οποία συνδέουμε υποσυνείδητα τη μόλυνση του περιβάλλο- ντος, αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις που αποβάλλουν ποσότη- τες στερεών ή υγρών αποβλήτων ή αντλούν ή ανακυκλώνουν ή απορρίπτουν μεγάλες ποσότητες νερού. Η περιβαλλοντική ευθύνη βαρύνει κάθε επιχείρηση, ενώ, αν αποδειχθεί δόλος, σκοπιμότητα ή βαριά αμέλεια, τότε η ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί και ποινικό αδίκημα.

Χαρακτηριστικό είναι το ότι είναι τελείως απροσδιόριστες οι οικονομικές επιπτώσεις μιας περιβαλλοντικής ρύπανσης που μπορεί να προκληθεί από μια επιχείρηση, αφού δεν αναφερόμαστε μόνο σε μια πιθανή αιφνίδια ζημιά, που μπορεί ίσως να ελεγχθεί, αλλά και σε πιθανή μακροχρόνια ρύπανση εν γνώσει ή μη της επιχείρησης. Όποιος αποδειχθεί υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται “a priori” υπεύθυνος και υποχρεούται, με δικές του δαπάνες, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Τα προγράμματα ασφάλισης περιβαλλοντικών ευθυνών είναι ειδικά προγράμματα, με καλύψεις όχι μόνο προς αποζημίωση των ζημιωθέντων τρίτων αλλά και προς αποκατάσταση ζημιών της ίδιας της επιχείρησης και προς αποτροπή ή/και περιορισμό της ζημιάς. Είναι προγράμματα που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας από και προς κάθε κατεύθυνση.

Οι αστικές ευθύνες αποτελούν μια πραγματικότητα πλέον της καθημερινής μας ζωής. Δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι από μια πράξη ή παράλειψή μας. Οι κοινωνικές, επαγγελματικές και επιχειρηματικές συνθήκες έχουν αλλάξει, και μέλημά μας θα πρέπει να είναι η προσωπική και οικογενειακή μας θωράκιση έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Το κόστος είναι, συνήθως, σχετικά μικρό και οι ευθύνες μεγάλες.

της κας Γαλάτειας Μπασέα

Πηγή: εφημερίδα ασφαλίζομαι , τεύχος 47, Δεκέμβριος 2016

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα