Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019,

Μετατροπή ΟΕ & ΕΕ σε ΙΚΕ: Πλεονεκτήματα & Διαδικασίες

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είναι η νέα εταιρική μορφή που εισήχθη στην έννομη τάξη της χώρας μας με το νόμο 4072/2012. Προέκυψε ως εξελικτικός τύπος εταιρείας στα πλαίσια της αναμόρφωσης του εταιρικού δικαίου στην οποία προβαίνουν τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαϊκές νομοθεσίες, μα κυρίως από την ανάγκη ρύθμισης και διευκόλυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ποια είναι, λοιπόν, τα πλεονεκτήματα της ΙΚΕ έναντι της ομόρρυθμης και της ετερρόρυθμης εταιρείας;

  •  Στην ομόρρυθμη εταιρεία όλοι οι εταίροι της εταιρείας ευθύνονται για όλα τα χρέη της εταιρείας με την ατομική τους περιουσία. Μάλιστα έκαστος εταίρος ευθύνεται έναντι των δανειστών της εταιρείας για όλο το ποσό του χρέους της εταιρείας προς αυτούς. Οι δανειστές μπορούν να στραφούν απευθείας κατά των εταίρων, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να στραφούν πρώτα κατά της εταιρείας. Αντίθετα, για τα χρέη της ΙΚΕ ευθύνεται η ίδια η εταιρεία και όχι οι εταίροι της, όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή την ΑΕ και την ΕΠΕ. Μόνο ο εταίρος της ΙΚΕ του οποίου η εισφορά προς την εταιρεία είναι η εγγύηση αποπληρωμής των χρεών της υπέχει προσωπική ευθύνη έναντι των δανειστών της εταιρείας – αλλά και εδώ η ευθύνη του εταίρου περιορίζεται μέχρι το ποσό που ο ίδιος έχει επιλέξει να εγγυηθεί δια του καταστατικού της εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση για χρέη προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς επίσης και για το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ευθύνεται ο διαχειριστής της ΙΚΕ και με την προσωπική του περιουσία.
  • Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο δανειστής της ομόρρυθμης εταιρείας που έχει αποκτήσει εκτελεστό τίτλο μόνο κατά της ομόρρυθμης εταιρείας, μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση και κατά των ομόρρυθμων εταίρων. Για παράδειγμα, μπορεί ένας δανειστής να προβεί σε κατάσχεση σε βάρος των ομόρρυθμων εταίρων, ακόμη και αν η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε μόνο σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας και ακόμη και αν η διαταγή πληρωμής δεν έχει κοινοποιηθεί ατομικά σε αυτόν. Κανένας τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει για τον εταίρο της ΙΚΕ.
  • Σε περίπτωση πτώχευσης ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, συμπτωχεύουν με αυτήν, και μάλιστα με την ίδια δικαστική απόφαση, και οι ομόρρυθμοι εταίροι της ατομικά. Αντίθετα, στην περίπτωση της ΙΚΕ δεν υφίσταται κατ’ αρχήν αυτή η συνέπεια. Στην ομόρρυθμη και την ετερρόρυθμη εταιρεία υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους εταίρους, σε αντίθεση με την ΙΚΕ, όπου ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της.
  • Δεν υπάρχει ανισσοροπία μεταξύ των εταίρων της ΙΚΕ, όπως συμβαίνει στην ετερόρρυθμη εταιρεία, όπου για τα χρέη της εταιρείας οι μεν ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον έναντι των δανειστών της με την ατομική τους περιουσία, οι δε ετερόρρυθμοι εταίροι δε φέρουν καμία ευθύνη.
  • Ο ετερόρρυθμος εταίρος της εταιρείας δεν δικαιούται να συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας και να την εκπροσωπεί. Επίσης, απαγορεύεται να εμφανίζεται το όνομά του στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας. Συνέπεια της παράβασης των ανωτέρω κανόνων είναι ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος θα ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας όπως ακριβώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτής, ήτοι και με την ατομική του περιουσία και για όλες τις εταιρικές υποχρεώσεις. Κανένας τέτοιος περιορισμός δεν υπάρχει για τους εταίρους της ΙΚΕ.

Ποια είναι η διαδικασία μετατροπής της ομόρρυθμης και της ετερρόρυθμης εταιρείας;

  • Αρχικά απαιτείται απόφαση των εταίρων της ομόρρυθμης και της ετερόρρυθμης εταιρείας, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης και όλοι οι όροι του καταστατικού της ΙΚΕ.
  • Στη συνέχεια πρέπει να γίνει καταχώριση της εν λόγω απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
  • Μετά την παρέλευση ενός μηνός από την ως άνω καταχώριση, και εφόσον δεν προβληθούν έγγραφες αντιρρήσεις από τους δανειστές της εταιρείας, σημειώνεται το γεγονός αυτό κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου της ΙΚΕ και η μετατροπή ισχύει από την ημεροχρονολογία της δεύτερης αυτής καταχώρισης. Αντίθετα, σε περίπτωση που προβληθούν έγγραφες αντιρρήσεις από τους δανειστές της εταιρείας, η καταχώριση της μετατροπής γίνεται μόνο μετά την επιτυχή άσκηση από μέρους της εταιρείας των ενδίκων βοηθημάτων που προβλέπει το άρθρο 107 του ν. 4072/2012, οπότε και η μετατροπή της σε Ι.Κ.Ε. συντελείται με την καταχώριση της δικαστικής απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή την ανακοπή ερημοδικίας.

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των νόμων 1297/1972 και 2166/1993, που παρέχουν φορολογικά κίνητρα για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων, η μετατροπή της ομόρρυθμης ή της ετερόρρυθμης εταιρείας μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών αυτών νόμων.

Μετά την ολοκλήρωση της μετατροπής:

  • η εταιρεία συνεχίζει την λειτουργία της υπό τη νέα της νομική μορφή και όλες οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπερ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται υπέρ της ΙΚΕ πλέον.
  • συνεχίζεται η προσωπική ευθύνη των των ομόρρυθμων εταίρων της ομόρρυθμης ή της ετερόρρυθμης εταιρείας για πέντε χρόνια από την ημεροχρονολογία της δεύτερης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της.

 

Πηγή: startyouup.gr

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα