Τρίτη 25 Ιουνίου 2019,

Εξασφαλίστε την είσπραξη των απαιτήσεων σας

Στη σημερινή εποχή, της οικονομικής ύφεσης και της επιχειρηματικής ανασφάλειας, το πρώτο και αυθόρμητο ερώτημα στη σκέψη κάθε επιχειρηματία και κάθε εμπόρου είναι «θα εισπράξω τα τιμολόγια που εξέδωσα;». Στο ερώτημα αυτό όχι με τόσο απλή προσέγγιση βέβαια έρχεται να δώσει απάντηση η ασφάλιση πιστώσεων και να ελαχιστοποιήσει τον κίν- δυνο της μη είσπραξης. Κι ενώ η ασφάλιση πιστώσεων ή ασφάλιση απαιτήσεων, όπως λέγεται πολλές φορές, θα έπρεπε να είναι μία από τις πιο διαδεδομένες ασφαλίσεις στην επιχειρηματική αγορά, δεν κατέχει το ανάλογο μερίδιο. Κυρίως σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύει η ελληνική οικονομία την τελευταία εξαετία, κατά την οποία οι επισφάλειες αυξάνονται και οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται, η ασφάλιση πιστώσεων θα μπορούσε να είναι, υπό προϋποθέσεις, ο σύμμαχος της επιχείρησης για τον περιορισμό των επισφαλειών της. Η ασφάλιση πιστώσεων αποτελεί όμως και μοχλό ανάπτυξης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων και πρέπει να περιλαμβάνεται ως συστατικό στοιχείο του επιχειρηματικού τους σχεδιασμού.

Σε ποιους απευθύνεται και τι καλύπτει

Κάθε επιχειρηματίας, έμπορος ή ελεύθερος επαγγελματίας, είτε δραστηριοποιείται εντός της Ελλάδας είτε έχει σχέσεις και με το εξωτερικό, είναι ένας υποψήφιος πελάτης του κλάδου της ασφάλισης πιστώσεων, αφού τον προστατεύει από τον κίνδυνο της μη εξόφλησης των υποχρεώσεων εκ μέρους κάποιου πελάτη του. Η μη εξόφληση μπορεί να οφείλεται στην αφερεγγυότητα του πελάτη ή στην πραγματική αδυναμία του για εμπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεών του, οπότε τότε μιλάμε για καθυστέ ρηση πληρωμής. Μπορούν να καλυφθούν επίσης και οι πολιτικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει ένας επιχειρηματίας, όπως για παράδειγμα η εμπλοκή σε πολεμική σύρραξη της χώρας στην οποία βρίσκεται ο αγοραστής του εμπορεύματος ή κυβερνητικές αποφάσεις της χώρας αυτής σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της.

Η κάλυψη, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, αφορά βραχυπρόθεσμες επί πιστώσεις πωλήσεις, με περιθώριο εξόφλη- σης μέχρι 6 μηνών. Συνεπώς, δεν ασφαλίζονται μακροχρόνιες υποχρεώσεις πελατών που προέρχονται κυρίως από συμβάσεις έργων, όπως είναι οι συμβάσεις τεχνικών εταιρειών για την κατασκευή έργων ή την ανέγερση οικοδομών. Δεν ασφαλίζονται επίσης υποχρεώσεις του Δημοσίου ή δημόσιων οργανισμών. Η εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων μετατρέπεται σε σύμβουλο του επιχειρηματία

Η σχέση της εταιρείας ασφάλισης πιστώσεων με τον επιχειρη- ματία-πελάτη της δεν είναι μια συγκυριακή πρόσκαιρη σχέση, αφού η εταιρεία μετατρέπεται ουσιαστικά σε μόνιμο σύμβουλο του επιχειρηματία ως προς την αξιοπιστία, τη φερεγγυότητα και την επικινδυνότητα των πελατών του και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Αυτό επιτυγχάνεται γιατί οι εξειδικευμένες εταιρείες ασφάλισης πιστώσεων και απαιτήσεων αφενός δια- τηρούν ένα παγκόσμιο δίκτυο παρακολούθησης και ενημέρωσης ως προς την επιχειρηματικότητα, την πολιτική κατάσταση και τις διεθνείς εξελίξεις και αφετέρου αξιολογούν με πολύπλοκα κριτήρια τις οικονομικές μονάδες και τους επιχειρηματίες κάθε τοπικής οικονομίας.

Τα οφέλη για έναν έμπορο ή επιχειρηματία που χρησιμοποιεί την ασφάλιση πιστώσεων δεν περιορίζονται στην είσπραξη των απαιτήσεών του. Είναι ευρύτερα και μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

➺ Άμεση και συνεχής πληροφόρηση για τους υφιστάμενους ή για μελλοντικούς πελάτες του

➺ Άμεση και συνεχής πληροφόρηση για νέες αγορές σε διάφορα μέρη του κόσμου

➺ Δυνατότητα εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων με μικρό- τερο ρίσκο επισφαλειών

➺ Καλύτερη διαχείριση των πιστώσεων και των χρηματικών ροών

➺ Βελτίωση της ρευστότητάς του στις περιπτώσεις είσπραξης αποζημίωσης

Επίσης, η ύπαρξη συμβολαίου ασφάλισης πιστώσεων αλλάζει την εικόνα της επιχείρησης προς τις τράπεζες και κάθε μορφής πιστωτικά ιδρύματα και δημιουργεί ασύγκριτα καλύτερες προϋποθέσεις χρηματοδότησης. Μια «ασφαλισμένη» επιχείρηση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μη αποπληρωμής δανείων της και συνεπώς αξιολογείται πολύ ευνοϊκότερα και λαμβάνει πολύ περισσότερες «γραμμές πίστωσης».

Περιπτώσεις αποζημίωσης

Ένας επιχειρηματίας που έχει κατανοήσει τη μορφή της ασφάλισης και τα μακροχρόνια οφέλη του, και συνεπώς ενδιαφέρεται σοβαρά για την ασφάλιση πιστώσεων, δεν μπορεί να επιλέγει και να ασφαλίζεται μόνο έναντι των «επικίνδυνων πελατών» του. Θα πρέπει να ασφαλιστεί για το σύνολο των εργασιών του, έτσι ώστε και αυτός να μην αναλαμβάνει οποιοδήποτε ρίσκο επιλέγοντας πελάτες, αλλά και η ασφαλιστική εταιρεία να γνωρίζει ότι χειρίζεται συνολικά τον επιχειρηματία και διασπείρει τον ενδεχόμενο κίνδυνο.

Το ύψος των αποζημιώσεων, δηλαδή του ποσού που θα λάβει ο επιχειρηματίας από την ασφαλιστική εταιρεία, κυμαίνεται από 60% έως 90% ανάλογα με πολλές παραμέτρους, το πρόγραμμα ασφάλισης που επέλεξε, το συνολικό του ύψος δραστηριοτήτων και πολλά άλλα κριτήρια.

Πέραν του ποσού αποζημίωσης, κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει να σκεφθεί και τα έξοδα που γλυτώνει, αφού η διεκδίκηση απαιτήσεων είναι μακροχρόνια και πολυέξοδη υπόθεση, πολύ περισσότερο όταν αφορά σε πελάτες τρίτων χωρών και πρέπει να διεκδικηθούν χρήματα σε ξένη χώρα, με άλλη κουλτούρα και ίσως άλλο νομικό καθεστώς.

Ένας επιπλέον λόγος χρησιμοποίησης και αξιοποίησης των δυνα- τοτήτων μιας διεθνούς εταιρείας ασφάλισης πιστώσεων είναι και οι εφαρμοζόμενες πρακτικές διεκδίκησης. Το κύρος μιας τέτοιας εταιρείας αφενός εξασφαλίζει καλύτερο προσδοκώμενο αποτέλεσμα για τον επιχειρηματία και αφετέρου προστατεύει το προφίλ του και την επιχειρηματική του ηθική, μη μετερχόμενος άλλες μεθόδους. Όλα γίνονται σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Η ασφάλιση πιστώσεων μπορεί να αποτελέσει χρηματοδοτικό εργαλείο σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, όπως άλλωστε και όλες οι επιχειρηματικές ασφαλίσεις. Το κόστος ασφάλισης είναι σαφέστατα το μικρότερο από οποιοδήποτε κόστος δανεισμού ή αναχρηματοδότησης και φυσικά αν και όποτε μπορεί να υπάρξει δανεισμός, που άλλωστε παραμένει και ως υποχρέωση. Κάθε σύγχρονος επιχειρηματίας με την ασφάλιση πιστώσεων προστατεύει κυρίως τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση των εργασιών της επιχείρησής του, καθώς κανείς δεν γνωρίζει ποιος πελάτης, πότε και γιατί δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

της Έλενας Ερμείδου

Πηγή: εφημερίδα ασφαλίζομαι, τεύχος  47, Δεκέμβριος 2016

 

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα