Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018,

Ένα σχέδιο για τις συντάξεις και ένα Πανευρωπαϊκό προϊόν προσωπικών συντάξεων (PEPP)

H Insurance Europe κυκλοφόρησε στις αρχές του έτους μια εξαιρετικά χρήσιμη μελέτη με τίτλο «Α blueprint for pensions», δηλαδή:  «Ένα σχέδιο για τις συντάξεις». Στην εν λόγω μελέτη αναλύονται οι προκλήσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη και οι λόγοι που το «συνταξιοδοτικό κενό» οξύνεται με την πάροδο των ετών επηρεαζόμενο από τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής συγκυρίας αλλά και των σημαντικών δημογραφικών αλλαγών. Παράλληλα, αναπτύσσονται  άκρως ενδιαφέρουσες προτάσεις της Insurance Europe για επαρκείς , ποιοτικές και επενδυμένες με σύνεση συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις.

Σύμφωνα με την μελέτη, η δημογραφική πρόκληση στην Ευρώπη δύναται να αντιμετωπιστεί εάν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών προχωρήσουν στην εισαγωγή ή την ενίσχυση χρηματοδοτούμενων συνταξιοδοτικών πυλώνων (π.χ. επαγγελματικές συντάξεις ή προσωπικές συντάξεις) παράλληλα με τα παραδοσιακά pay as you go συστήματα κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου να ενισχύσουν την επάρκεια του συνταξιοδοτικού εισοδήματος των πολιτών. Το κλειδί στην αντιμετώπιση των ραγδαίων δημογραφικών αλλαγών είναι ο σχεδιασμός συνταξιοδοτικών συστημάτων πολλαπλών πυλώνων (multi pillar systems) στα οποία ο κάθε πυλώνας θα ορίζεται επαρκώς και θα έχει συγκεκριμένο λόγο ύπαρξης (π.χ. σύνταξη φτώχειας – ελάχιστη, αναπλήρωση εισοδήματος κλπ).

Οι πολίτες της Ευρώπης θα πεισθούν να αποταμιεύσουν επαρκώς για την σύνταξη τους μόνο εάν οι κυβερνήσεις τους ενημερώσουν εγκαίρως και αναλυτικά για τις αναμενόμενα μελλοντικά συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Παράλληλα τα κράτη πρέπει να φροντίσουν για τη σύσταση φορέων συμπληρωματικών συντάξεων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και ενισχύοντας τους φορείς αυτούς με φορολογικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν την μακροχρόνια συνταξιοδοτική αποταμίευση. Τα φορολογικά κίνητρα που θα υιοθετηθούν πρέπει να παραμείνουν σταθερά , να είναι απλά στην κατανόηση και να «τιμωρούν» τα ενδεχόμενα τις πρόωρης εξόδου από το σύστημα ή της πρόωρης εξαγοράς του συνταξιοδοτικού σχεδίου.

Η ποιοτική συνταξιοδοτική αποταμίευση επιτυγχάνεται εάν οι πολίτες ενημερωθούν για την σημασία του μείγματος περιουσιακών στοιχείων (asset mix) στα οποία χρειάζεται να επενδύσουν προκειμένου να επιτύχουν τους επενδυτικούς τους στόχους κατά την συνταξιοδότηση. Η Insurance Europe τονίζει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία του Δημόσιου τομέα με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες κατά τον σχεδιασμό των προαναφερόμενων συστημάτων των πολλαπλών συνταξιοδοτικών πυλώνων καθώς και των επενδυτικών ή των συλλογικών επενδύσεων που θα προκύψουν προκειμένου να εξυπηρετούν το σκοπό τους μακροπρόθεσμα. Για την αντιμετώπιση του Κινδύνου της μακροβιότητας (longevity risk) οι κυβερνήσεις θα πρέπει παράλληλα να επιτρέπουν την πρόσβαση των πολιτών σε προϊόντα αποκομιδής / εξαγοράς (decumulation products) που ταιριάζουν με τις βιοτικές τους ανάγκες όπως π.χ. ισόβιες προσόδους, αναλήψεις ή εφάπαξ ποσά.

Η συνετή συνταξιοδοτική αποταμίευση είναι αποτέλεσμα της εκτενούς χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γι’ αυτό και τα κράτη – μέλη πρέπει άμεσα να υιοθετήσουν τις κατάλληλες στρατηγικές γι’ αυτό το σκοπό, οι οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη σχολική εκπαίδευση και την ανάπτυξη της γνώσης και της υπευθυνότητας των πολιτών σε νεαρή ηλικία. Η Insurance Europe προτείνει ότι η ΕΙOPA θα πρέπει να αναθεωρεί και να συντονίζει την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι τοπικές εποπτικές αρχές γι’ αυτό το σκοπό. Παράλληλα, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την μακροχρόνια αποταμίευση και μάλιστα οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δίδονται με ενιαίο και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.

Στην εν λόγω μελέτη, η Insurance Europe κάνει αναφορά και στο  Πανευρωπαϊκό προϊόν Προσωπικών Συντάξεων, γνωστό ως PEPP. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια εργάζεται προς την κατεύθυνση της σύστασης ενός τυποποιημένου πανευρωπαϊκού προϊόντος προσωπικής (ιδιωτικής) σύνταξης με το οποίο θα παρέχονται σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για την κατανόηση και την σύγκριση του εν λόγω προϊόντος με στόχο την λήψη ενημερωμένων καταναλωτικών αποφάσεων. Στην μελέτη αναφέρονται και οι κατ’ ελάχιστο βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται στους πολίτες : To όνομα του προϊόντος, η επωνυμίας της ασφαλιστικής εταιρίας, ο τύπος του προϊόντος, η ασφαλιστική κάλυψη που περιλαμβάνει, η ηλικία συνταξιοδότησης, τα συνταξιοδοτικά οφέλη και οι δυνατότητες πρόωρης εξαγοράς, η επενδυτική πολιτική που ακολουθείται, προφίλ κινδύνου – οφέλους, επενδυτικές χρεώσεις, η πρόσβαση στο επενδυτικό fund, φορολογική αντιμετώπιση, επιπτώσεις της πρόωρης λήξης, οι μηχανισμοί μεσολάβησης σε περίπτωση παραπόνων κλπ.

Είναι γνωστό ότι η Ευρώπη και ειδικότερα η χώρα μας, αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις όσον αφορά στις συντάξεις. Ο δείκτης εξάρτησης (άτομα άνω των 65 ετών σε σχέση με τα άτομα από 15-64) αναμένεται να διπλασιαστεί μεταξύ του 2013-2060. Στην παρούσα φάση στην Ευρώπη υπάρχουν τέσσερις εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο. Το 2060 θα υπάρχουν δύο εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο. Αυτές οι παραδοχές από μόνες τους επαρκούν για να προβληματίσουν για την βιωσιμότητα των εθνικών συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Στην χώρα μας, εάν οι προαναφερόμενοι παράγοντες  συνδυαστούν και με άλλους τοπικούς παράγοντες όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η εισφοροδιαφυγή, η αυξημένη ανεργία, οι μικρές αποδόσεις των επενδύσεων , η καθυστέρηση των νέων στην αγορά εργασίας αλλά και η αιμορραγία των νέων σε χώρες του εξωτερικού , οι συνεχείς περικοπές στις συντάξεις αλλά και η βαθιά ύφεση που μαστίζει την οικονομία , τότε το πρόβλημα είναι ακόμα πιο μεγάλο και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η μόνη σωστή κατεύθυνση είναι η έγκαιρη συνταξιοδοτική αποταμίευση.

Το ερώτημα του σημερινού ενημερωμένου πολίτη δεν θα πρέπει πλέον να είναι «Σε ποια ηλικία θα συνταξιοδοτηθώ;» αλλά «Ποιο θα είναι το εισόδημα μου όταν συνταξιοδοτηθώ; Θα μπορώ να ζήσω με αυτό;».

Άποψη της κας. Μυρτώς Χαμπάκη, Senior Manager Risk Management Services Crowe SOL

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα