Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019,

Olympic Insurance: Αγνοούνται επενδύσεις ανά την υφήλιο

Τα στοιχεία που δόθηκαν ή καλύτερα που δεν δόθηκαν στην Baker Tilly ως εξωτερικός ελεγκτής της Olympic Insurance, είχαν ως τελικό αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρείας από την Έφορο Ασφαλίσεων στις 9 Μαΐου.

Κληθείσα να ελέγξει τα τελικά αποτελέσματα της ασφαλιστικής για το 2017, η Baker Tilly αρνήθηκε να εκφέρει άποψη σε σχέση με θέματα που άπτονται των κεφαλαίων της ασφαλιστικής εταιρείας. Στην έκθεση του ο ελεγκτικός οίκος επικεντρώνεται σε τέσσερα σημεία για τα οποία δεν κατόρθωσε να αποκτήσει επαρκή και ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία για:

Α.  την ιδιοκτησία και δίκαιη αξία της επένδυσης στη θυγατρική Olympic Brazil Sequros Ltda της οποίας η αξία που δηλώθηκε ήταν 150 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναφερόμενη αξία αφορούσε σε βραζιλιάνικο κρατικό ομόλογο.

Β. τη δίκαιη αξία της επένδυσης στη θυγατρική NYSB Dominicana srl  της οποίας η αξία που δηλώθηκε ήταν 24.7 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αξία της θυγατρικής προέρχεται από ακίνητα που κατέχει στον Άγιο Δομίνικο.

Γ. τη δίκαιη αξία και την ανακτησιμότητα υπολοίπων από την μητρική εταιρεία Hispakol S.A. τα οποία παρουσιάζονται ως εταιρικά ομόλογα ύψους 22.8 εκατ. ευρώ και εισπράξιμα ύψους 1.9 εκατ. ευρώ.

Δ. την ύπαρξη και δίκαιη αξία μετρητών και αντίστοιχων μετρητών ύψους 11.9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ποσά δηλώθηκαν ως κατατεθειμένα στα Comoro Islands.

Μη μπορώντας να διασταυρώσει την ύπαρξη αυτών των κεφαλαίων, η Baker Tilly σημειώνει πως δεν μπορούσε να καθορίσει κατά πόσο χρειάζονται οι όποιες αναπροσαρμογές στα Quantitative Reporting Templates της εταιρείας στα πλαίσια της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Η έκθεση των ελεγκτών ημερομηνίας 4 Μαΐου 2018, είχε ως αποτέλεσμα την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στις 9 Μαΐου. Από εκείνη τη μέρα, η Olympic λειτουργεί με ειδική άδεια στη βάση της οποίας δικαιούται μόνο να εξυπηρετεί υφιστάμενα συμβόλαια. Η ειδική άδεια κανονικά έληγε στις 8 Ιουνίου, ωστόσο μετά από σχετική έφεση που υπέβαλαν οι μέτοχοι της ασφαλιστικής εταιρείας επεκτάθηκε μέχρι και τις 23 Ιουλίου, εκτός κι αν η έφεση απορριφθεί νωρίτερα, κάτι που θα συνεπάγεται και την ακύρωση της ειδικής άδειας. Στην ασφαλιστική εταιρεία έχει διοριστεί επόπτης από την Έφορο Ασφαλίσεων ενώ έχουν παγοποιηθεί και οι λογαριασμοί της με πληρωμές να γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης της Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Το τι μέλλει γενέσθαι με τους πελάτες της ασφαλιστικής είναι πως εφόσον ανακληθεί οριστικά η άδεια και ακυρωθούν τα συμβόλαια, οι ασφαλιζόμενοι θα μετατραπούν σε πιστωτές και θα αναλάβει ο εκκαθαριστής της εταιρείας να τους επιστρέψει τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Επίσης, σε περίπτωση τελεσίδικης ακύρωσης της άδειας, για τα συμβόλαια ασφάλισης οχήματος έναντι τρίτου θα παρέμβει το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων (MIF) του οποίου ένας από τους ρόλους είναι να καταβάλει αποζημιώσεις προς τρίτους σε σχέση με ευθύνη Οχημάτων ασφαλισμένων σε ασφαλιστικές εταιρείες που βρίσκονται υπό εκκαθάριση.

Σε περίπτωση όμως που το ατύχημα συμβεί μετά την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής και τα συμβόλαια ακυρωθούν, τότε και πάλι το ταμείο θα καλύψει την αποζημίωση έναντι τρίτου, αλλά μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον του ασφαλιζόμενου  και να ανακτήσει το σχετικό ποσό αποζημίωσης που έχει πληρώσει. Ως εκ τούτου οι πελάτες της εταιρείας είναι υποχρεωμένοι να ασφαλιστούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Σε περίπτωση που αποφασιστεί τελεσίδικα η ανάκληση της άδειας, δύο τινά μπορούν να συμβούν: είτε τα συμβόλαια να ακυρωθούν και οι ασφαλιζόμενοι να δικαιούνται επιστροφή του με δεδουλευμένου ασφάλιστρου, είτε η Έφορος να αποφασίσει πως θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Η εικόνα που επικρατεί σήμερα στην εταιρεία, είναι η ύπαρξη πίεσης για διευθέτηση απαιτήσεων, η μη πληρωμή προμήθειας σε ασφαλιστές, αφού παγοποιήθηκαν οι λογαριασμοί και οι ακυρώσεις συμβολαίων. Αξίζει να σημειωθεί πως οι νέοι κανονισμοί που τέθηκαν σε ισχύ από την αρχή του χρόνου σε σχέση με τις προμήθειες των ασφαλιστών, προβλέπει καταβολή τους μέχρι τις 7 κάθε μήνα.

Αποζημιώσεις και σε Βουλγαρία;
Εν τω μεταξύ ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών της Olympic Insurance, γινόταν στη Βουλγαρία όπου η παρουσία της εταιρείας εκεί ήταν υπό τη μορφή υποκαταστήματος της κυπριακής εταιρείας. Με αυτά τα δεδομένα, το Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκίνητων Οχημάτων θα εξετάσει τις υποχρεώσεις που έχει βάσει διεθνών συμβάσεων για να διαφανεί η πιθανότητα κάλυψης αποζημιώσεων που θα προκύψουν εκεί. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2017 ο κύκλος εργασιών της ασφαλιστικής στην Κύπρο ανήλθε σε 4.8 εκατ. ευρώ ενώ στη Βουλγαρία σε 27.2 εκατ. ευρώ. Στην κυπριακή αγορά, το 75% των εργασιών της εταιρείας αφορούσαν σε ασφαλίσεις οχημάτων.

Ερωτήματα
Τον Ιανουάριο του 2016 η Olympic Insurance βουλγαρικών μέχρι τότε συμφερόντων, εξαγοράστηκε από την Hispakol S.A., εγγεγραμμένη στο Λουξεμβούργο αλλά ισπανικών συμφερόντων και ελεγχόμενη από δύο Ισπανούς επιχειρηματίες, τον Diego Gonzalez Alonso και τον Jorge Conzalez Garcia.

Έκτοτε η ασφαλιστική ακολουθούσε ανοδική πορεία και αύξανε τα ποσοστά της στην αγορά, έστω κι αν ήταν μικρά. Το 2017 το μερίδιο της ανήλθε σε 1.2%. ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα. Ποιοι έλεγχοι έγιναν προτού δοθεί η άδεια για εξαγορά της ασφαλιστικής; Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει η Baker Tilly, είχαν εξακριβωθεί το 2015; Δηλαδή, αν ευσταθούν οι πληροφορίες, είχε ελεγχθεί τότε η αξία των ακινήτων στον Άγιο Δομήνικο και η ύπαρξη των καταθέσεων στα Comoro Islands; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη έναντι των ασφαλιζομένων, των πιστωτών, των ασφαλιστικών πρακτόρων και των υπαλλήλων της εταιρείας;

Πηγή: https://inbusinessnews.reporter.com.cy/business/economics/article/187980/olympic-insurance-agooyntai-ependyseis-ana-tin-yfilio?utm_source=imh+general&utm_campaign=23955289f2-email_campaign_2018_06_14_08_39&utm_medium=email&utm_term=0_e4820ac24a-23955289f2-25041709

Να υπενθυμίσουμε πως πρώτο το insuranceforum.gr ανέδειξε το θέμα της Olympic Insurance

http://insuranceforum.gr/kypros/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83-%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83/

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Black Friday στην ασφαλιστική συνείδηση

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα