Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019,

Συνέντευξη

Η Μαργαρίτα Αντωνάκη στο Insuranceforum.gr

Η κα. Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ε.Α.Ε.Ε. μιλάει στο Insuranceforum.gr και δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν έντονα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Κυρία  Αντωνάκη,

Η Ε.Α.Ε.Ε., όπως και οι άλλοι επηρεαζόμενοι φορείς της ασφαλιστικής αγοράς, συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας ΙDD στο Ελληνικό Δίκαιο. Μελετώντας το σχέδιο Νόμου που έχουμε στη διάθεση μας από το καλοκαίρι, θα θέλαμε την πολύτιμη άποψη σας για κάποια θέματα που απασχολούν έντονα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και έχουν δημιουργήσει σειρά ερωτημάτων.

Πριν προχωρήσω στην απάντηση των ερωτημάτων, θα πρέπει να γίνουν κάποιες κατ’ αρχήν διευκρινίσεις.

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001564 ΕΞ 2016 Χ.Π. 2031/ 2.11.2016 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών είχε ως αποστολή τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική νομοθεσία. Στη σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής συμμετείχαν, εκτός από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, της εποπτικής αρχής (ΤτΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ε.Α.Ε.Ε. καθώς και επίσης, και του κεντρικού συλλογικού οργάνου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Ε.Α.Δ.Ε.). Στόχος της ευρείας αυτής σύνθεσής της ήταν η όσο το δυνατόν πιο επαρκής εκπροσώπηση όλων των απόψεων των φορέων που εμπλέκονται στη διανομή του ασφαλιστικού προϊόντος. Κατά συνέπεια, το σχέδιο νόμου που παραδόθηκε από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Ιούνιο του 2018 αποτελεί ένα προϊόν επεξεργασίας που προέκυψε μέσα από επίπονες και μακρές συλλογικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Επιτροπής, την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών αλλά και ενίοτε τη διατύπωση διαφοροποιημένων απόψεων ιδίως όσον αφορά σημεία που ενείχαν το στοιχείο της εθνικής επιλογής, είτε στο πλαίσιο χρήσης κάποιας ευχέρειας που προέβλεπε η οδηγία (ΕΕ) 2016/97 είτε σε θέματα οργάνωσης των δικτύων που άπτονταν του ν. 1569/1985. Με άλλα λόγια το σχέδιο νόμου δεν είναι έργο ενός αποκλειστικού φορέα αλλά ενσωματώνει περισσότερες «φωνές», ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία του υπάρχοντος κειμένου για τα οποία η Ε.Α.Ε.Ε. ή αντίστοιχα άλλοι φορείς που συμμετείχαν στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή έχουν διατηρήσει τις επιφυλάξεις τους.

Γιατί στην ελληνική προσαρμογή της Οδηγίας κρίθηκε απαραίτητη η «συμβουλή» σε όλα τα προϊόντα, κλάδους και τύπους ασφάλισης και από όλους τους διανομείς; Πώς κρίνετε ότι αυτή η επιλογή εξυπηρετεί το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε λειτουργικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διαφάνειας και αξιοπιστίας;

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 τα κράτη-μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτικές τις συμβουλές, όταν πρόκειται για τις πωλήσεις οιουδήποτε ασφαλιστικού προϊόντος ή για ορισμένους τύπους ασφαλιστικών προϊόντων. Δυνάμει, δηλαδή, της διάταξης αυτής, ο Ευρωπαίος νομοθέτης αναγνώρισε ρητά την ευχέρεια κάθε κράτους-μέλους να υιοθετήσει αυστηρότερες διατάξεις επιβάλλοντας τη συμβουλή ως απαρέγκλιτο όρο κάθε πώλησης ασφαλιστικού προϊόντος. Επιλογή της ελληνικής πολιτείας ήταν να λάβει την πλέον αυστηρή προσέγγιση ως προς την υποχρέωση της συμβουλής, η οποία ισχύει με την επιφύλαξη πολύ συγκεκριμένων παρεκκλίσεων με απώτερο στόχο να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή προστασία υπέρ του Έλληνα καταναλωτή. Παρ’ ότι πρόκειται για μια διαδικαστική υποχρέωση που δημιουργεί αναμφίβολα διαχειριστικό βάρος για το σύνολο των υπόχρεων προσώπων, θεωρούμε ότι δημιουργεί ένα πρόσθετο δίκτυ ασφαλείας για τους ασφαλισμένους, προσδίδοντας στην αγορά ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία.

H ασφαλιστική διαμεσολάβηση ταλανίζεται από διάφορα ερωτήματα που ανέκυψαν από το άρθρο 4 του σχεδίου νόμου, το οποίο πρακτικά απαγορεύει τη συνεργασία μεσιτών και πρακτόρων δημιουργώντας τεράστια ζητήματα στις μέχρι τώρα επιχειρησιακές δομές και συνεργασίες των ασφαλιστικών γραφείων.

  • Για ποιο σκοπό έγινε αυτή η επιλογή;

  •  Υπολογίστηκε ποτέ η ποσοτική – ποιοτική επίπτωση (Impact assessment) που αυτή η επιλογή επιφέρει στα ασφαλιστικά γραφεία και στην ευρύτερη λειτουργία του ασφαλιστικού κλάδου πριν να γίνει η ενσωμάτωση της στο σχέδιο νόμου;

  • Πώς κρίνετε ότι εξυπηρετεί το θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης αυτή -η αναγκαία πλέον- αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων δικτύων, κυρίως σε επίπεδο αλυσιδωτών πωλήσεων;

Αναφορικά με τη διάταξη του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου που αφορά στις «αλυσιδωτές» πωλήσεις, η αιτιολογική έκθεση δίνει μια σαφή εξήγηση σε σχέση με τους παράγοντες που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εθνική επιλογή και τη λογική που υπάρχει «πίσω» από αυτήν. Ειδικότερα, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διαφάνεια και η ασφάλεια στις συναλλαγές καθώς και η αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων, στο βαθμό που όλοι οι ενδιάμεσοι κρίκοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία διαμεσολάβησης, έτσι ώστε να διέπονται από τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα έναντι του πελάτη και της ασφαλιστικής εταιρίας. Ωστόσο, η Ε.Α.Ε.Ε. αντιλαμβανόμενη τις επιπτώσεις που η διάταξη αυτή θα έχει ιδίως στην περίπτωση συνεργασίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων με μεσίτες ή πράκτορες βάσει ειδικής σύμβασης εξουσιοδότησης (binding authority agreement) είχε ζητήσει στο πλαίσιο της διαβούλευσης την απαλλαγή των παραπάνω περιπτώσεων συνεργασίας από τους περιορισμούς της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου.

Αν εξετάσουμε τις πρόσφατες, ιδιαιτέρως κρίσιμες αλλαγές στη νομοθεσία  που επηρέασαν τον κλάδο την τελευταία διετία  -Solvency II, Κανονισμός GDPR, ΙDD- μαζί με τη γραφειοκρατία που επισύρουν, αλλά και τις δομικές αλλαγές κατά την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων που επιφέρουν, ποιες επιπτώσεις κρίνετε ότι θα έχουν στην προσπάθεια ανάκαμψης του ασφαλιστικού κλάδου και στην αύξηση των ποσοστών διείσδυσης στους καταναλωτές;

Ο ίδιος προβληματισμός είχε διατυπωθεί και στην περίπτωση του Solvency II. Η κριτική που είχε ασκηθεί για το Solvency II εστίαζε στις γραφειοκρατικές του επιπτώσεις και κατά πόσον αυτές ήταν πιο ισχυρές έναντι του συνολικού οφέλους που θα αποκόμιζαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ο κλάδος της ιδιωτικής ασφάλισης γενικά από το νέο πλαίσιο. Πιστεύω ότι σήμερα τα θετικά αποτελέσματα του Solvency II είναι ορατά σε όλους. Έχω την πεποίθηση ότι το ίδιο θα ισχύει και για το νέο πλαίσιο κανόνων διανομής. Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα και της νέας αυτής νομοθεσίας.

Κοινοποιήστε το άρθροShare on FacebookShare on LinkedIn

Ειδήσεις από τα συνεργαζόμενα site

Insuranceworld.gr

Sofokleousin.gr

Ροή ειδήσεων

Άποψη

Αλέξης Κώτσαλος

Chernobyl insurance...

Τα σεμινάρια μας

Δηλώστε συμμετοχή για ένα από τα επόμενα σεμινάρια

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Θέμα:

Ημερομηνία διεξαγωγής

01/01/1970 /

Τόπος:

Εισηγητής /

Κόστος /

Τα νέα των ασφαλιστικών εταιριών

Τα νέα των συλλόγων

Αθήνα
Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κρήτης Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων Σύλλογος Διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφαλιση Δωδεκανήσου Ένωση επαγγελματιών ασφαλιστών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Σύλλογος Διαμεσολαβητών Ασφαλειών Μαγνησίας Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων Κεντρικής Ελλάδος Ένωση Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Ασφαλιστικών Συμβούλων Ν.Ιωαννίνων Σωματείο ασφαλιστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας Σύνδεσμος Διαμεσολαβούντων Ασφαλιστικών Εργασιών Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν.Σερρών Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Αθήνα