InsuranceForum.gr

Το μεγαλύτερο Ελληνικό Ασφαλιστικό forum


 Better Life

Λέξεις κλειδιά για αυτό το θέμα


εταιρίες, μοιράζονται, αγορά, πενήντα, ασφαλιστικές, την, –πενήντα, πολυεθνικές, ελληνικές, και, παραγωγής, ανάγκη, σειρά, διαχείριση, ασφαλιστικούς


Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] 
Συγγραφέας Μήνυμα
 Θέμα δημοσίευσης: Πενήντα –πενήντα Ελληνικές και Πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες μοιράζονται την αγορά
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Δεκ 17, 2014 12:02 pm 
Χωρίς σύνδεση
Άβαταρ μέλους
Users Information  Users Information
Την ακτινογραφία της ασφαλιστικής αγοράς μέσα στο 2014 παρουσιάζει η ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ελληνική Οικονομία , ενώ όπως αναφέρει μέχρι τέλος του χρόνου θα δημοσιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών όλα τα αποτελέσματα από τα στρες τέστ για τον σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα .

Δείτε το πλήρες κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης της ΤτΕ για την ασφαλιστική αγορά :

Στο τέλος Σεπτεµβρίου 2014, στην ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν εξήντα οκτώ (68) ασφαλιστικές επιχειρήσεις µε καθεστώς εγκατάστασης,11 µε συνλικό ενεργητικό ύψους 15,7 δισεκ. ευρώ.

Σε όρους παραγωγής ασφαλίστρων, το µερίδιο αγοράς των ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 94,2%, του οποίου το 45,03% αφορά θυγατρικές ευρωπαϊκών οµίλων, και το µερίδιο των υποκαταστηµά των κρατών-µελών της ΕΕ και τρίτων χωρών σε 5,8%. Όσον αφορά το βαθµό συγκέντρωσης ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων, οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις ζωής κατέχουν το 78,5% και 92,2% της συγκεκριµένης αγοράς και οι 5 και 10 µεγαλύτερες επιχειρήσεις στις ασφαλίσεις κατά ζηµιών το 38,8% και 58,8% αντίστοιχα.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014, κύριο χαρακτηριστικό της ασφαλιστικής αγοράς ήταν η συνολική µείωση της παραγωγής ασφαλίστρων, για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ωστόσο, σε αντίθεση µε την εξέλιξη της παραγωγής του κλάδου ζηµιών, η παραγωγή στις ασφαλίσεις ζωής άρχισε να ανακάµπτει, παρουσιάζοντας θετικό ρυθµό µεταβολής.

Τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σηµείωσαν υποχώρηση κατά 3,4% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2013, προερχόµενη κυρίως από την κατά 10,53% πτώση των ασφαλίστρων από ασφαλίσεις ζηµιών, η οποία αντισταθµίστηκε εν µέρει από την κατά 7,71% άνοδο των ασφαλίστρων από ασφαλίσεις ζωής. Το σύνολο διαµορφώθηκε σε 2,05 δισεκ. ευρώ (Ιαν.-Ιούν. 2013: 2,12 δισεκ. ευρώ), εκ των οποίων το 39,1% προήλθε από ασφαλίσεις ζωής και το 60,9% από ασφαλίσεις κατά ζηµιών.

Το σύνολο των τεχνικών αποθεµάτων των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε και διαµορφώθηκε σε 11,9 δισεκ. ευρώ (Ιαν.-Ιούν.2013: 11,7 δισεκ. ευρώ).

Από την αρχή της περιόδου Ιανουαρίου Σεπτεµβρίου 2014 η Τράπεζα της Ελλάδος επι-κεντρώθηκε στη διαπίστωση της εφαρµογής των νέων κανονιστικών Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 30 και 31/30.9.2013 που τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.2014. Προς το σκοπό αυτό, εντάθηκαν οι έλεγχοι τόσο στις ασφαλιστικέςεπιχειρήσεις όσο και στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και, όπου παρατηρήθηκα αποκλίσεις από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, έγιναν συστάσεις προσαρµογής.

Στο πλαίσιο της προετοιµασίας για το νέο εποπτικό καθεστώς της “Φερεγγυότητας ΙΙ” (“SolvencyII”)12 από την 1.1.2016,13 η ευρωπαϊκήεποπτική αρχή ΕΙΟΡΑ έθεσε σε ισχύ από1.1.2014 τα Ενδιάµεσα Μέτρα Εφαρµογής(Interim Guidelines) τα οποία καλύπτουν τις ποσοτικές (Πυλώνας Ι) και τις ποιοτικές απαιτήσεις (Πυλώνας ΙΙ) που εισάγει το νέο θεσµικό πλαίσιο, καθώς και τα θέµατα διαµόρφωσης των εποπτικών αναφορών και της ενηµέρωσης του κοινού (Πυλώνας ΙΙΙ).

Για την προετοιµασία κάλυψης των ποσοτικών απαιτήσεων του Πυλώνα Ι, η Τράπεζα τηςΕλλάδος διεξήγαγε, σε συνεργασία µε την ΕΙΟΡΑ, άσκηση αντοχής σε ακραίες κατα-στάσεις (stress test), στην οποία συµµετείχε το σύνολο της αγοράς. Η άσκηση περιλάµβανε δύο µέρη, το βασικό σενάριο (core module) και το σενάριο χαµηλών επιτοκίων (low-yield module), µε σκοπό την εκτίµηση των επιπτώσεων στα οικονοµικά µεγέθη και τις κεφαλαιακές ανάγκες των ασφαλιστικών εταιριών.

Σύµφωνα µε κριτήρια που έθεσε η ΕΙΟΡΑ, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις χωρίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος σε δύο οµάδες. Στην πρώτη συµµετείχαν δώδεκα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, των οποίων τα αποτελέσµατα διαβιβάστηκαν στην EIOPA, και στη δεύτερη συµµετείχαν όλες οι υπόλοιπες. Τα αποτελέσµατα της άσκησης θα ανακοινωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την EIOPA µέχρι το τέλος του έτους.

Για την προετοιµασία της κάλυψης των ποιοτικών απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ, πραγµατοποιήθηκε σειρά συναντήσεων µε τις διοικήσεις και στελέχη όλων σχεδόν των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Στόχος ήταν η ενηµέρωση για τα Ενδιάµεσα Μέτρα Εφαρµογής στα οποία περιγράφεται το υπόδειγµα οργάνωσης της ασφαλιστικής επιχείρησης, µε ανάλυση των τεσσάρων βασικών λειτουργιών (αναλογιστική, εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων και κανονιστική συµµόρφωση). Επισηµάνθηκε επίσης η ανάγκη εντατικοποίησης των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη σταδιακή προσαρµογή των πρακτικών, των µεθόδων και των συστηµάτων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για να αντεπεξέλθουν αποτελεσµατικά στους νέους κανόνες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε από τις επιχειρήσεις να εκπονήσουν µελέτη αποκλίσεων µεταξύ της υφιστάµενης κατάστασης και της επερχόµενης σε περιβάλλον Φερεγγυότη-τας ΙΙ (gap analysis). Η µελέτη αυτή αποτελεί βάση για τον εντοπισµό των αναγκών και των απαιτούµενων ενεργειών για τη σύγκλιση και εναρµόνιση των επιχειρήσεων µε το νέο ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος ζήτησε τακτικές αναφορές προόδου για θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης τουΠυλώνα ΙΙ, καθώς και δοκιµαστικές υποβολές στοιχείων και αναφορών του Πυλώνα ΙΙΙ.

Συνεχίστηκαν επίσης οι εργασίες των οκτώ Οµάδων Εργασίας που συστάθηκαν το 2012 µε πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος µε σκοπό την αναβάθµιση της ποιότητας τωνστατιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων, αλλά και τη δηµιουργία κατάλληλων αναλο γιστικών µοντέλων αποτίµησης συγκεκριµένων ασφαλιστικών κινδύνων. Το έργο βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησής του, σε συνεργασία µε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και ταχύτερα από όσο είχε αρχικά σχεδιαστεί. Η ολοκλήρωσή του, µε την οριστικοποίηση των σχετικών εκθέσεων, αναµένεται πριν το τέλος του έτους.

Οι ρυθµιστικές παρεµβάσεις της Τράπεζας τηςΕλλάδος επεκτάθηκαν και στον κλάδο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, µε την έκδοση της ΠΕΕ 38/1.4.2014 (ΦΕΚ Β 1340/27.5.2014) “Αναπροσαρµογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών” τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1Α περ. στ’) του Π.∆. 190/2006.Κορυφή
 Προφίλ  
 
Κοινή χρήση στο ...
Κοινή χρήση στο Facebook Facebook
 Θέμα δημοσίευσης: Re: Πενήντα –πενήντα Ελληνικές και Πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες μοιράζονται την αγορά
ΔημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: Τετ Δεκ 17, 2014 5:47 pm 
Χωρίς σύνδεση
Άβαταρ μέλους
Users Information  Users Information
ας ελπίσουμε οτι του χρόνου θα είναι 70 - 30 υπέρ των ελληνικών.....γιατί αν είναι αντίστροφα καήκαμε.......στο χέρι μας είναι.....

_________________
η αλήθεια άραγε πόσο κοστίζει?......φιλοσοφική απορία...

now i am old and wise..........Κορυφή
 Προφίλ  
 
Τελευταίες δημοσιεύσεις:  Ταξινόμηση ανά  

Δημιουργία νέου θέματος Απαντήστε στο θέμα  [ 2 Δημοσιεύσεις ] 
Συναφή θέματα
Αθέμιτες πρακτικές «ξαναβγαίνουν» στην αγορά
Δ. Συζήτηση: Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Συγγραφέας: InsuranceForum
Απαντήσεις: 6
Ασφαλιστικές εταιρείες: Προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας.
Δ. Συζήτηση: Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Συγγραφέας: InsuranceForum
Απαντήσεις: 1
Ασφαλιστικές Εταιρίες :Υψηλός δείκτης φερεγγυότητας και συγκέντρωση των μεριδίων της αγοράς στους μεγάλους «παίκτες»
Δ. Συζήτηση: Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Συγγραφέας: InsuranceForum
Απαντήσεις: 0
Παράταση χρεών στα δίκτυα από τις ασφαλιστικές
Δ. Συζήτηση: Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Συγγραφέας: InsuranceForum
Απαντήσεις: 24
Τι πρέπει να ξέρετε για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών
Δ. Συζήτηση: Ασφαλιστικές Ειδήσεις
Συγγραφέας: InsuranceForum
Απαντήσεις: 0
Κορυφή

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης


Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να απαντάτε σε θέματα σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να διαγράφετε τις δημοσιεύσεις σας σε αυτή τη Δ. Συζήτηση
Δεν μπορείτε να επισυνάπτετε αρχεία σε αυτή τη Δ. Συζήτηση

Αναζήτηση για:
Μετάβαση σε:  
 Στατιστικά
Σύνολο
Δημοσιεύσεων 26310
Θεμάτων 5034
Σύνολο μελών 1364
Συνολικά 450 μέλη έχουν συνδεθεί τις τελευταίες 24 ώρες :: 6 εγγεγραμμένοι, 0 με απόκρυψη και 444 επισκέπτες

Alexa [Bot] , Bing [Bot] , Exabot [Bot] , Google [Bot] , Google Feedfetcher , RSS Express [RSS Bot]
Το νεότερο μέλος pkanel
 Τελευταίες απαντησεις
 

Εγγραφείτε για να ενημερώνεστε για έκτακτα γεγονότα του κλάδου

* indicates required